Kế hoạch: Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Bạn đang xem:
Kế hoạch: Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu Kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây.

Nội dung trong mẫu kế hoạch cần nêu rõ đặc điểm tình hình của nhà trường, mục tiêu, nội dung thực hiện kế hoạch. Sau đây là nội dung cụ thể, mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

PHÒNG GD&ĐT:………TRƯỜNG: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số…./KH-HH

……ngày …..tháng…..năm…..

KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VỀ NỘI DUNG THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON – NĂM HỌC 20…. – 20….

Căn cứ kế hoạch lãnh đạo năm học của Phòng GD&ĐT,…………năm học: 20…- 20….

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục măng non của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn năm học:………. – ………

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường năm học………. – ………. Trường Măng non ……….. xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học ………. – ……… như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận tiện.

– Được sự quan tâm lãnh đạo của Phòng Giáo dục- Tập huấn thị xã ……….. Đặc thù sự hướng dẫn của tổ măng non trong công việc bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên công việc bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trường Măng non…….. có nhiều thuận tiện.

– Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.

– Nhà trường tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo về thời kì, định hướng xây dựng kế hoạch lãnh đạo thầy cô giáo vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho thầy cô giáo. Tuy nhiên các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị tương đối đầy đủ về hạ tầng phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giá dục trẻ.

– Đa số thầy cô giáo đã nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và ý thức phấn đấu vươn lên. Đặc thù rất tích cực tiếp thu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.

– Hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo trẻ khỏe, tận tâm, tâm huyết với nghề và luôn kết đoàn tương trợ nhau cùng tiến bộ.

– Thầy cô giáo tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

– Phụ huynh học trò quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa hạ tầng.

2. Khó khăn:

– Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc trưng là hạ tầng, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ.

– Địa bàn xã rộng, đường giao thông đi lại khó khăn, đại bộ phận người dân làm nông nghiệp cho nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có tác động ko nhỏ tới công việc xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương

– Việc sắp xếp sắp xếp thời kì, đầu tư công sức cho thầy cô giáo nghiên cứu học tập và vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nội dung tăng trưởng giáo dục toàn diện của đơn vị cũng còn hạn chế.

– Chất lượng hàng ngũ chưa thực sự đồng đều, một số thầy cô giáo trẻ kinh nghiệm còn thiếu, một số thầy cô giáo đã lớn tuổi nên khả năng thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.

– Một số thầy cô giáo còn túng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác tăng trưởng năng lực trên trẻ, khả năng xây dựng kế hoạch vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn vụng về.

– Hạ tầng vẫn còn thiếu thốn như hệ thống máy tính, máy chiếu … phục vụ cho công việc giảng dạy vẫn chưa giải quyết được nhu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

– Các hoạt động mẫu để cho tất cả các thầy cô giáo được học hỏi còn ít.

– Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp với Nhà trường và thầy cô giáo trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.

Từ những thuận tiện, khó khăn trên nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm năm học 20… – 20…. như sau:

II. Mục tiêu

2.1 Đối với nhà trường:

– Tăng cường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” cho hàng ngũ thầy cô giáo măng non, đảm bảo 100% thầy cô giáo được bồi dưỡng.

.uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:active, .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lũy tre (trang 34) – Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2 – Tuần 22

– Phấn đấu 100% thầy cô giáo xây dựng kế hoạch tổ chức hướng tới mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% thầy cô giáo dạy đúng phương pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng tới từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.

– Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng lên chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

– Thực hiện tốt công việc tư vấn đầu tư hạ tầng phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.

– Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

– Lãnh đạo thầy cô giáo làm tốt công việc tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.

– Tăng cường công việc thanh, rà soát chuyên đề, giám định xếp loại chuyên đề.

2.2. Đối với thầy cô giáo:

– Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.

– Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có tức là tạo mọi thời cơ cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Thầy cô giáo chỉ là người tạo thời cơ, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh tri thức. Từ đó nhằm xúc tiến thầy cô giáo có dịp tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.

– Giúp thầy cô giáo vận dụng phương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khoá trong trường măng non.

– Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phong phú, quyến rũ đối với trẻ.

– Tạo nhiều thời cơ cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi. Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn để trao đổi san sớt kinh nghiệm, trình diễn ý kiến.

– Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

– Tạo nên một số kỹ năng, tăng trưởng năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động.

– Tạo cho trẻ thích thú, hào hứng tham gia vào các hoạt động.

III. Nội dung

1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, thầy cô giáo măng non về ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục măng non. Yêu cầu về quản lý, lãnh đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tăng mạnh công việc xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.

5. Tiêu chí xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm

6. Môi trường giáo dục:

6.1. Đảm kiểm soát an ninh toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp trình bày mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

6.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của thầy cô giáo đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, thường xuyên giám định sự tiến bộ của trẻ, luôn động viên trẻ tự tin

6.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp phục vụ nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi nhưng học, học bằng chơi, thích hợp với điều kiện thực tiễn, đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiên đối với trẻ, cụ thể:

– Có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong nhà trường được quy hoạch thiết kế thích hợp, an toàn sạch đẹp, theo hướng tận dụng các ko gian để cho trẻ hoạt động .

– Xây dựng môi trường phải thực sự an toàn có tính thẩm mỹ cao, tránh sự ô nhiểm, nguồn nước phải đảm bảo vệ sinh

– 60% diện tích sân trường được che phủ cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, dàn hoa, dàn cây leo, cỏ tự nhiên. Vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý, được trồng nhiều loại cây, rau, hoa…thường xuyên được tu bổ, chăm sóc.

– Có giải pháp linh hoạt trong việc bảo quản đồ chơi ngoài trời; 80% đồ chơi ngoài trời có mái che bằng tôn, lưới, dàn cây, bóng râm cây lớn…, được bảo dưỡng thường xuyên để trẻ sử dụng an toàn, hiệu quả.

– Hệ thống biểu bảng, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền…được thiết kế đẹp, thích hợp với tâm lý của trẻ, được sắp xếp sắp xếp hợp lý, tiện dụng.

– Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Trang trí môi trường lớp học cần thích hợp với tính chất của hoạt động, thích hợp với từng lúa tuổi, thích hợp hoạt động chung, và hoạt động theo thị hiếu, khả năng nhóm hoặc tư nhân. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được sắp xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối với trẻ; đồ dùng đồ chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp thích hợp theo chủ đề.

.ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:active, .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích cảnh đợi tàu trong truyện Hai đứa trẻ (Dàn ý + 14 mẫu)

6.4. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách không giống nhau; tạo điều kiện cho trẻ được tim tòi khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức nhiều chủng loại nhăm phục vụ nhu cầu hứng thú của trẻ, thời cơ cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức không giống nhau, tăng trưởng toàn diện.

6.5. Tạo những điều kiện, thời cơ cho trẻ tham gia vào hoạt động thích hợp với khả năng nhu cầu và hứng thú của trẻ. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hướng dẩn kỷ năng tri thức và thái độ cho trẻ, trẻ được hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

IV. Giải pháp thực hiện.

4.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục trình bày mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thích hợp với trẻ, cụ thể:

– Trình bày các mục tiêu cụ thể rõ ràng phản ánh được kết quả mong đợi phục vụ với sự tăng trưởng của trẻ theo thời kỳ, thời khắc thích hợp và theo Chương trình giáo dục măng non.

– Trình bày nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục măng non và có thể điều chỉnh linh hoạt, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ và điều kiện thực tiễn của vùng miền, địa phương, trường/lớp.

– Ko nhấn mạnh vào việc cung ứng cho trẻ những tri thức, kỹ năng đơn chiếc nhưng theo hướng tích hợp, coi trọng việc tạo nên và tăng trưởng các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ.

– Trình bày tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ tới sự tăng trưởng của trẻ.

– Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức không giống nhau.

4.2. Tổ chức hoạt động giáo dục

– Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi nhưng học”.

– Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ thông minh, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

– Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng thế hệ, tạo ra các thời cơ cho trẻ hoạt động tích cực thích hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự tăng trưởng của từng tư nhân trẻ.

– Tạo thời cơ cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

– Thầy cô giáo tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, ko làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

4.2. Nhận định sự tăng trưởng của trẻ

– Nhận định đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động thích hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Nhận định kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở thay đổi của từng trẻ, ko kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

– Nhận định sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả giám định để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho thích hợp với khả năng, nhu cầu, thị hiếu, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thức tế của trường, lớp (Ko giám định so sánh giữa các trẻ).

– Tôn trọng sự khác lạ của mỗi đứa trẻ về hình thức và thái độ học tập và tăng trưởng riêng. Chú trọng và xúc tiến tiềm năng của mỗi trẻ.

4.3. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và số đông trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

– Nhiều chủng loại các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới số đông, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục măng non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.

– Có mối quan hệ hợp tác, san sớt giữa thầy cô giáo, nhà trường, cha mẹ trẻ và số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm tăng lên chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin tới gia đình về những tiến bộ hoặc những trắc trở của trẻ. Có giải pháp khuyến khích sự san sớt của gia đình về đặc điểm tâm lý của trẻ để thống nhất các giải pháp xúc tiến sự tiến bộ của trẻ.

– Phối hợp với gia đình, số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

4.4. Kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho đội ngủ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.

4.4.1. Đối với Nhà trường

– Xây dựng kế hoạch chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” thời kỳ 20…-2020, kế hoạch năm…… thích hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường. Triển khai thực hiện kế hoạch tới từng thầy cô giáo của đơn vị.

– Lãnh đạo các thầy cô giáo xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyên đề ở các nhóm, lớp mình phụ trách.

– Lãnh đạo thầy cô giáo lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.

.u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:active, .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ cách thức phối đồ đôi cho các bạn trẻ luôn trẻ trung và nổi trội giữa đám đông

– Chọn các nhóm, lớp để xây dựng điểm thực hiện chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.

– Tăng nhanh công việc tư vấn và xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề (Xây dựng bếp ăn 1 chiều đảm bảo theo yêu cầu, làm dàn mát trước sân 3 phòng học mới, xây dựng khu giải trí tăng trưởng vận động, có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời cho mỗi khu vực…), đầu tư thêm hạ tầng, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi… để xây dựng môi trường giáo dục thích hợp, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.

– Lãnh đạo thầy cô giáo xây dựng kế hoạch năm, tháng tuần thích hợp với tình hình thực tiễn của nhóm lớp mình phụ trách. Sẵn sàng tốt các điều kiện đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Chú trọng xây dựng môi trường trong ngoài lớp học đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiết đối với trẻ, môi trường phải đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…

– Tăng nhanh công việc tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyên đề về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, kế hoạch thực hiện, tới các bậc cha mẹ và số đông về kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm để có sự phối hợp, hổ trợ kinh phí để xây dựng môi trường, sắm săm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư 02 /2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện.

– Nhà trường cử thầy cô giáo tham gia các lớp tập huấn do phòng Giáo dục tổ chức, về các nội dung trong việc xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm; triển khai tập huấn cho 100% cán bộ quản lý và thầy cô giáo trong đơn vị về chuyên đề: Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, bộ tiêu chí…

– Tư vấn với lãnh đạo phòng tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm của một số đơn vị tiêu biểu cấp thị, cấp tỉnh.

– Báo cáo, giám định quả triển khai chuyên đề trong năm học giửi về phòng GD&ĐT vào cuối năm học.

4.4.2. Đối với thầy cô giáo

– Tích cực nghiên cứu tài liệu.

– Dựa vào kế hoạch chuyên đề của nhà trường để lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.

– Xây dựng tốt môi trường trong ngoài lớp học thích hợp với chuyên đề đảm bảo đầy đủ các loại đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…

– Bồi dưỡng tri thức, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ở lớp phục vụ mục tiêu chuyên đề.

– Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm trình bày qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động học có chủ định, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…

– Thầy cô giáo căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động thích hợp cho cả lớp và thích hợp cho từng tư nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính thích hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thích hợp với nhóm lớp mình phụ trách.

– Thực hiện đầy đủ các nội dung của bộ tiêu chí trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ nhằm đạt kết quả cao.

– Sau lúc đã thực hiện, cần căn cứ xem xét kết quả đạt được lúc thực hiện bộ tiêu chí.

– Rút kinh nghiệm và san sớt với đồng nghiệp: Trong quá trình thực hiện thầy cô giáo đúc rút kinh nghiệm đồng thời cùng chia sẽ với đồng nghiệp những thuận tiện, khó khăn, tìm tòi thông minh thêm những điểm mới trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ đặc trưng là vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để cùng nhau tiến bộ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung “Thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học …….. của trường Măng non ………, rất mong được sự quan tâm lãnh đạo của Lãnh đạo cấp trên để trường chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc chăm sóc giáo dục trẻ trong Nhà trường. Xin thành tâm cảm ơn!

NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG

5/5 – (529 đánh giá)

xem thêm thông tin chi tiết về
Kế hoạch: Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm

Kế hoạch: Xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

Hình Ảnh về:
Kế hoạch: Xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

Video về:
Kế hoạch: Xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

Wiki về
Kế hoạch: Xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm


Kế hoạch: Xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu Kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây.

Nội dung trong mẫu kế hoạch cần nêu rõ đặc điểm tình hình của nhà trường, mục tiêu, nội dung thực hiện kế hoạch. Sau đây là nội dung cụ thể, mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Mẫu kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

PHÒNG GD&ĐT:………TRƯỜNG: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số…./KH-HH

……ngày …..tháng…..năm…..

KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VỀ NỘI DUNG THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON – NĂM HỌC 20…. – 20….

Căn cứ kế hoạch lãnh đạo năm học của Phòng GD&ĐT,…………năm học: 20…- 20….

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục măng non của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn năm học:………. – ………

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường năm học………. – ………. Trường Măng non ……….. xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học ………. – ……… như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận tiện.

– Được sự quan tâm lãnh đạo của Phòng Giáo dục- Tập huấn thị xã ……….. Đặc thù sự hướng dẫn của tổ măng non trong công việc bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên công việc bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trường Măng non…….. có nhiều thuận tiện.

– Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.

– Nhà trường tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo về thời kì, định hướng xây dựng kế hoạch lãnh đạo thầy cô giáo vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho thầy cô giáo. Tuy nhiên các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị tương đối đầy đủ về hạ tầng phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giá dục trẻ.

– Đa số thầy cô giáo đã nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và ý thức phấn đấu vươn lên. Đặc thù rất tích cực tiếp thu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.

– Hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo trẻ khỏe, tận tâm, tâm huyết với nghề và luôn kết đoàn tương trợ nhau cùng tiến bộ.

– Thầy cô giáo tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

– Phụ huynh học trò quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa hạ tầng.

2. Khó khăn:

– Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc trưng là hạ tầng, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ.

– Địa bàn xã rộng, đường giao thông đi lại khó khăn, đại bộ phận người dân làm nông nghiệp cho nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có tác động ko nhỏ tới công việc xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương

– Việc sắp xếp sắp xếp thời kì, đầu tư công sức cho thầy cô giáo nghiên cứu học tập và vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nội dung tăng trưởng giáo dục toàn diện của đơn vị cũng còn hạn chế.

– Chất lượng hàng ngũ chưa thực sự đồng đều, một số thầy cô giáo trẻ kinh nghiệm còn thiếu, một số thầy cô giáo đã lớn tuổi nên khả năng thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.

– Một số thầy cô giáo còn túng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác tăng trưởng năng lực trên trẻ, khả năng xây dựng kế hoạch vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn vụng về.

– Hạ tầng vẫn còn thiếu thốn như hệ thống máy tính, máy chiếu … phục vụ cho công việc giảng dạy vẫn chưa giải quyết được nhu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

– Các hoạt động mẫu để cho tất cả các thầy cô giáo được học hỏi còn ít.

– Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp với Nhà trường và thầy cô giáo trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.

Từ những thuận tiện, khó khăn trên nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm năm học 20… – 20…. như sau:

II. Mục tiêu

2.1 Đối với nhà trường:

– Tăng cường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” cho hàng ngũ thầy cô giáo măng non, đảm bảo 100% thầy cô giáo được bồi dưỡng.

.uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:active, .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lũy tre (trang 34) - Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2 - Tuần 22

– Phấn đấu 100% thầy cô giáo xây dựng kế hoạch tổ chức hướng tới mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% thầy cô giáo dạy đúng phương pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng tới từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.

– Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng lên chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

– Thực hiện tốt công việc tư vấn đầu tư hạ tầng phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.

– Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.

– Lãnh đạo thầy cô giáo làm tốt công việc tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.

– Tăng cường công việc thanh, rà soát chuyên đề, giám định xếp loại chuyên đề.

2.2. Đối với thầy cô giáo:

– Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.

– Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có tức là tạo mọi thời cơ cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Thầy cô giáo chỉ là người tạo thời cơ, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh tri thức. Từ đó nhằm xúc tiến thầy cô giáo có dịp tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.

– Giúp thầy cô giáo vận dụng phương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khoá trong trường măng non.

– Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phong phú, quyến rũ đối với trẻ.

– Tạo nhiều thời cơ cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi. Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn để trao đổi san sớt kinh nghiệm, trình diễn ý kiến.

– Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

– Tạo nên một số kỹ năng, tăng trưởng năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động.

– Tạo cho trẻ thích thú, hào hứng tham gia vào các hoạt động.

III. Nội dung

1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, thầy cô giáo măng non về ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục măng non. Yêu cầu về quản lý, lãnh đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tăng mạnh công việc xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.

5. Tiêu chí xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm

6. Môi trường giáo dục:

6.1. Đảm kiểm soát an ninh toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp trình bày mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.

6.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của thầy cô giáo đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, thường xuyên giám định sự tiến bộ của trẻ, luôn động viên trẻ tự tin

6.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp phục vụ nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi nhưng học, học bằng chơi, thích hợp với điều kiện thực tiễn, đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiên đối với trẻ, cụ thể:

– Có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong nhà trường được quy hoạch thiết kế thích hợp, an toàn sạch đẹp, theo hướng tận dụng các ko gian để cho trẻ hoạt động .

– Xây dựng môi trường phải thực sự an toàn có tính thẩm mỹ cao, tránh sự ô nhiểm, nguồn nước phải đảm bảo vệ sinh

– 60% diện tích sân trường được che phủ cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, dàn hoa, dàn cây leo, cỏ tự nhiên. Vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý, được trồng nhiều loại cây, rau, hoa…thường xuyên được tu bổ, chăm sóc.

– Có giải pháp linh hoạt trong việc bảo quản đồ chơi ngoài trời; 80% đồ chơi ngoài trời có mái che bằng tôn, lưới, dàn cây, bóng râm cây lớn…, được bảo dưỡng thường xuyên để trẻ sử dụng an toàn, hiệu quả.

– Hệ thống biểu bảng, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền…được thiết kế đẹp, thích hợp với tâm lý của trẻ, được sắp xếp sắp xếp hợp lý, tiện dụng.

– Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Trang trí môi trường lớp học cần thích hợp với tính chất của hoạt động, thích hợp với từng lúa tuổi, thích hợp hoạt động chung, và hoạt động theo thị hiếu, khả năng nhóm hoặc tư nhân. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được sắp xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối với trẻ; đồ dùng đồ chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp thích hợp theo chủ đề.

.ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:active, .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích cảnh đợi tàu trong truyện Hai đứa trẻ (Dàn ý + 14 mẫu)

6.4. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách không giống nhau; tạo điều kiện cho trẻ được tim tòi khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức nhiều chủng loại nhăm phục vụ nhu cầu hứng thú của trẻ, thời cơ cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức không giống nhau, tăng trưởng toàn diện.

6.5. Tạo những điều kiện, thời cơ cho trẻ tham gia vào hoạt động thích hợp với khả năng nhu cầu và hứng thú của trẻ. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hướng dẩn kỷ năng tri thức và thái độ cho trẻ, trẻ được hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

IV. Giải pháp thực hiện.

4.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục

Kế hoạch giáo dục trình bày mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thích hợp với trẻ, cụ thể:

– Trình bày các mục tiêu cụ thể rõ ràng phản ánh được kết quả mong đợi phục vụ với sự tăng trưởng của trẻ theo thời kỳ, thời khắc thích hợp và theo Chương trình giáo dục măng non.

– Trình bày nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục măng non và có thể điều chỉnh linh hoạt, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ và điều kiện thực tiễn của vùng miền, địa phương, trường/lớp.

– Ko nhấn mạnh vào việc cung ứng cho trẻ những tri thức, kỹ năng đơn chiếc nhưng theo hướng tích hợp, coi trọng việc tạo nên và tăng trưởng các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ.

– Trình bày tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ tới sự tăng trưởng của trẻ.

– Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức không giống nhau.

4.2. Tổ chức hoạt động giáo dục

– Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi nhưng học”.

– Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ thông minh, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

– Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng thế hệ, tạo ra các thời cơ cho trẻ hoạt động tích cực thích hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự tăng trưởng của từng tư nhân trẻ.

– Tạo thời cơ cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

– Thầy cô giáo tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, ko làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.

4.2. Nhận định sự tăng trưởng của trẻ

– Nhận định đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động thích hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Nhận định kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở thay đổi của từng trẻ, ko kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

– Nhận định sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả giám định để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho thích hợp với khả năng, nhu cầu, thị hiếu, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thức tế của trường, lớp (Ko giám định so sánh giữa các trẻ).

– Tôn trọng sự khác lạ của mỗi đứa trẻ về hình thức và thái độ học tập và tăng trưởng riêng. Chú trọng và xúc tiến tiềm năng của mỗi trẻ.

4.3. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và số đông trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

– Nhiều chủng loại các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới số đông, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục măng non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.

– Có mối quan hệ hợp tác, san sớt giữa thầy cô giáo, nhà trường, cha mẹ trẻ và số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

– Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm tăng lên chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin tới gia đình về những tiến bộ hoặc những trắc trở của trẻ. Có giải pháp khuyến khích sự san sớt của gia đình về đặc điểm tâm lý của trẻ để thống nhất các giải pháp xúc tiến sự tiến bộ của trẻ.

– Phối hợp với gia đình, số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

4.4. Kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho đội ngủ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.

4.4.1. Đối với Nhà trường

– Xây dựng kế hoạch chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” thời kỳ 20…-2020, kế hoạch năm…… thích hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường. Triển khai thực hiện kế hoạch tới từng thầy cô giáo của đơn vị.

– Lãnh đạo các thầy cô giáo xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyên đề ở các nhóm, lớp mình phụ trách.

– Lãnh đạo thầy cô giáo lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.

.u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:active, .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ cách thức phối đồ đôi cho các bạn trẻ luôn trẻ trung và nổi trội giữa đám đông

– Chọn các nhóm, lớp để xây dựng điểm thực hiện chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.

– Tăng nhanh công việc tư vấn và xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề (Xây dựng bếp ăn 1 chiều đảm bảo theo yêu cầu, làm dàn mát trước sân 3 phòng học mới, xây dựng khu giải trí tăng trưởng vận động, có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời cho mỗi khu vực…), đầu tư thêm hạ tầng, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi… để xây dựng môi trường giáo dục thích hợp, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.

– Lãnh đạo thầy cô giáo xây dựng kế hoạch năm, tháng tuần thích hợp với tình hình thực tiễn của nhóm lớp mình phụ trách. Sẵn sàng tốt các điều kiện đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Chú trọng xây dựng môi trường trong ngoài lớp học đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiết đối với trẻ, môi trường phải đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…

– Tăng nhanh công việc tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyên đề về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, kế hoạch thực hiện, tới các bậc cha mẹ và số đông về kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm để có sự phối hợp, hổ trợ kinh phí để xây dựng môi trường, sắm săm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư 02 /2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện.

– Nhà trường cử thầy cô giáo tham gia các lớp tập huấn do phòng Giáo dục tổ chức, về các nội dung trong việc xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm; triển khai tập huấn cho 100% cán bộ quản lý và thầy cô giáo trong đơn vị về chuyên đề: Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, bộ tiêu chí…

– Tư vấn với lãnh đạo phòng tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm của một số đơn vị tiêu biểu cấp thị, cấp tỉnh.

– Báo cáo, giám định quả triển khai chuyên đề trong năm học giửi về phòng GD&ĐT vào cuối năm học.

4.4.2. Đối với thầy cô giáo

– Tích cực nghiên cứu tài liệu.

– Dựa vào kế hoạch chuyên đề của nhà trường để lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.

– Xây dựng tốt môi trường trong ngoài lớp học thích hợp với chuyên đề đảm bảo đầy đủ các loại đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…

– Bồi dưỡng tri thức, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ở lớp phục vụ mục tiêu chuyên đề.

– Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm trình bày qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động học có chủ định, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…

– Thầy cô giáo căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động thích hợp cho cả lớp và thích hợp cho từng tư nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính thích hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thích hợp với nhóm lớp mình phụ trách.

– Thực hiện đầy đủ các nội dung của bộ tiêu chí trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ nhằm đạt kết quả cao.

– Sau lúc đã thực hiện, cần căn cứ xem xét kết quả đạt được lúc thực hiện bộ tiêu chí.

– Rút kinh nghiệm và san sớt với đồng nghiệp: Trong quá trình thực hiện thầy cô giáo đúc rút kinh nghiệm đồng thời cùng chia sẽ với đồng nghiệp những thuận tiện, khó khăn, tìm tòi thông minh thêm những điểm mới trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ đặc trưng là vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để cùng nhau tiến bộ.

Trên đây là kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung “Thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học …….. của trường Măng non ………, rất mong được sự quan tâm lãnh đạo của Lãnh đạo cấp trên để trường chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc chăm sóc giáo dục trẻ trong Nhà trường. Xin thành tâm cảm ơn!

NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH HIỆU TRƯỞNG

5/5 - (529 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

[rule_3_plain]

#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Mẫu kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâmI. Đặc điểm tình hìnhII. Mục tiêuIII. Nội dungIV. Giải pháp thực hiện.Related posts:

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu Kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây.
Nội dung trong mẫu kế hoạch cần nêu rõ đặc điểm tình hình của nhà trường, mục tiêu, nội dung thực hiện kế hoạch. Sau đây là nội dung cụ thể, mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mẫu kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

PHÒNG GD&ĐT:………TRƯỜNG: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số…./KH-HH

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

……ngày …..tháng…..năm…..

KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VỀ NỘI DUNG THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON – NĂM HỌC 20…. – 20….
Căn cứ kế hoạch lãnh đạo năm học của Phòng GD&ĐT,…………năm học: 20…- 20….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục măng non của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn năm học:………. – ………
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường năm học………. – ………. Trường Măng non ……….. xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học ………. – ……… như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận tiện.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Được sự quan tâm lãnh đạo của Phòng Giáo dục- Tập huấn thị xã ……….. Đặc thù sự hướng dẫn của tổ măng non trong công việc bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên công việc bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trường Măng non…….. có nhiều thuận tiện.
– Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.
– Nhà trường tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo về thời kì, định hướng xây dựng kế hoạch lãnh đạo thầy cô giáo vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho thầy cô giáo. Tuy nhiên các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị tương đối đầy đủ về hạ tầng phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giá dục trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đa số thầy cô giáo đã nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và ý thức phấn đấu vươn lên. Đặc thù rất tích cực tiếp thu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.
– Hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo trẻ khỏe, tận tâm, tâm huyết với nghề và luôn kết đoàn tương trợ nhau cùng tiến bộ.
– Thầy cô giáo tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phụ huynh học trò quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa hạ tầng.
2. Khó khăn:
– Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc trưng là hạ tầng, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Địa bàn xã rộng, đường giao thông đi lại khó khăn, đại bộ phận người dân làm nông nghiệp cho nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có tác động ko nhỏ tới công việc xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương
– Việc sắp xếp sắp xếp thời kì, đầu tư công sức cho thầy cô giáo nghiên cứu học tập và vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nội dung tăng trưởng giáo dục toàn diện của đơn vị cũng còn hạn chế.
– Chất lượng hàng ngũ chưa thực sự đồng đều, một số thầy cô giáo trẻ kinh nghiệm còn thiếu, một số thầy cô giáo đã lớn tuổi nên khả năng thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Một số thầy cô giáo còn túng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác tăng trưởng năng lực trên trẻ, khả năng xây dựng kế hoạch vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn vụng về.
– Hạ tầng vẫn còn thiếu thốn như hệ thống máy tính, máy chiếu … phục vụ cho công việc giảng dạy vẫn chưa giải quyết được nhu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
– Các hoạt động mẫu để cho tất cả các thầy cô giáo được học hỏi còn ít.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp với Nhà trường và thầy cô giáo trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
Từ những thuận tiện, khó khăn trên nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm năm học 20… – 20…. như sau:
II. Mục tiêu
2.1 Đối với nhà trường:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tăng cường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” cho hàng ngũ thầy cô giáo măng non, đảm bảo 100% thầy cô giáo được bồi dưỡng.
.uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:active, .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lũy tre (trang 34) – Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2 – Tuần 22– Phấn đấu 100% thầy cô giáo xây dựng kế hoạch tổ chức hướng tới mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% thầy cô giáo dạy đúng phương pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng tới từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.
– Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng lên chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thực hiện tốt công việc tư vấn đầu tư hạ tầng phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.
– Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
– Lãnh đạo thầy cô giáo làm tốt công việc tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tăng cường công việc thanh, rà soát chuyên đề, giám định xếp loại chuyên đề.
2.2. Đối với thầy cô giáo:
– Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có tức là tạo mọi thời cơ cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Thầy cô giáo chỉ là người tạo thời cơ, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh tri thức. Từ đó nhằm xúc tiến thầy cô giáo có dịp tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.
– Giúp thầy cô giáo vận dụng phương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khoá trong trường măng non.
– Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phong phú, quyến rũ đối với trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tạo nhiều thời cơ cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi. Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn để trao đổi san sớt kinh nghiệm, trình diễn ý kiến.
– Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
– Tạo nên một số kỹ năng, tăng trưởng năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tạo cho trẻ thích thú, hào hứng tham gia vào các hoạt động.
III. Nội dung
1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, thầy cô giáo măng non về ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục măng non. Yêu cầu về quản lý, lãnh đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tăng mạnh công việc xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.
5. Tiêu chí xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Môi trường giáo dục:
6.1. Đảm kiểm soát an ninh toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp trình bày mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.
6.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của thầy cô giáo đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, thường xuyên giám định sự tiến bộ của trẻ, luôn động viên trẻ tự tin

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp phục vụ nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi nhưng học, học bằng chơi, thích hợp với điều kiện thực tiễn, đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiên đối với trẻ, cụ thể:
– Có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong nhà trường được quy hoạch thiết kế thích hợp, an toàn sạch đẹp, theo hướng tận dụng các ko gian để cho trẻ hoạt động .
– Xây dựng môi trường phải thực sự an toàn có tính thẩm mỹ cao, tránh sự ô nhiểm, nguồn nước phải đảm bảo vệ sinh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– 60% diện tích sân trường được che phủ cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, dàn hoa, dàn cây leo, cỏ tự nhiên. Vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý, được trồng nhiều loại cây, rau, hoa…thường xuyên được tu bổ, chăm sóc.
– Có giải pháp linh hoạt trong việc bảo quản đồ chơi ngoài trời; 80% đồ chơi ngoài trời có mái che bằng tôn, lưới, dàn cây, bóng râm cây lớn…, được bảo dưỡng thường xuyên để trẻ sử dụng an toàn, hiệu quả.
– Hệ thống biểu bảng, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền…được thiết kế đẹp, thích hợp với tâm lý của trẻ, được sắp xếp sắp xếp hợp lý, tiện dụng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Trang trí môi trường lớp học cần thích hợp với tính chất của hoạt động, thích hợp với từng lúa tuổi, thích hợp hoạt động chung, và hoạt động theo thị hiếu, khả năng nhóm hoặc tư nhân. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được sắp xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối với trẻ; đồ dùng đồ chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp thích hợp theo chủ đề.
.ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:active, .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích cảnh đợi tàu trong truyện Hai đứa trẻ (Dàn ý + 14 mẫu)6.4. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách không giống nhau; tạo điều kiện cho trẻ được tim tòi khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức nhiều chủng loại nhăm phục vụ nhu cầu hứng thú của trẻ, thời cơ cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức không giống nhau, tăng trưởng toàn diện.
6.5. Tạo những điều kiện, thời cơ cho trẻ tham gia vào hoạt động thích hợp với khả năng nhu cầu và hứng thú của trẻ. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hướng dẩn kỷ năng tri thức và thái độ cho trẻ, trẻ được hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

IV. Giải pháp thực hiện.
4.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục
Kế hoạch giáo dục trình bày mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thích hợp với trẻ, cụ thể:
– Trình bày các mục tiêu cụ thể rõ ràng phản ánh được kết quả mong đợi phục vụ với sự tăng trưởng của trẻ theo thời kỳ, thời khắc thích hợp và theo Chương trình giáo dục măng non.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Trình bày nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục măng non và có thể điều chỉnh linh hoạt, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ và điều kiện thực tiễn của vùng miền, địa phương, trường/lớp.
– Ko nhấn mạnh vào việc cung ứng cho trẻ những tri thức, kỹ năng đơn chiếc nhưng theo hướng tích hợp, coi trọng việc tạo nên và tăng trưởng các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ.
– Trình bày tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ tới sự tăng trưởng của trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức không giống nhau.
4.2. Tổ chức hoạt động giáo dục
– Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi nhưng học”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ thông minh, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
– Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng thế hệ, tạo ra các thời cơ cho trẻ hoạt động tích cực thích hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự tăng trưởng của từng tư nhân trẻ.
– Tạo thời cơ cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thầy cô giáo tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, ko làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.
4.2. Nhận định sự tăng trưởng của trẻ
– Nhận định đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động thích hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Nhận định kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở thay đổi của từng trẻ, ko kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nhận định sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả giám định để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho thích hợp với khả năng, nhu cầu, thị hiếu, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thức tế của trường, lớp (Ko giám định so sánh giữa các trẻ).
– Tôn trọng sự khác lạ của mỗi đứa trẻ về hình thức và thái độ học tập và tăng trưởng riêng. Chú trọng và xúc tiến tiềm năng của mỗi trẻ.
4.3. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và số đông trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nhiều chủng loại các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới số đông, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục măng non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.
– Có mối quan hệ hợp tác, san sớt giữa thầy cô giáo, nhà trường, cha mẹ trẻ và số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
– Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm tăng lên chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin tới gia đình về những tiến bộ hoặc những trắc trở của trẻ. Có giải pháp khuyến khích sự san sớt của gia đình về đặc điểm tâm lý của trẻ để thống nhất các giải pháp xúc tiến sự tiến bộ của trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phối hợp với gia đình, số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
4.4. Kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho đội ngủ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.
4.4.1. Đối với Nhà trường

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Xây dựng kế hoạch chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” thời kỳ 20…-2020, kế hoạch năm…… thích hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường. Triển khai thực hiện kế hoạch tới từng thầy cô giáo của đơn vị.
– Lãnh đạo các thầy cô giáo xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyên đề ở các nhóm, lớp mình phụ trách.
– Lãnh đạo thầy cô giáo lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:active, .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ cách thức phối đồ đôi cho các bạn trẻ luôn trẻ trung và nổi trội giữa đám đông– Chọn các nhóm, lớp để xây dựng điểm thực hiện chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.
– Tăng nhanh công việc tư vấn và xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề (Xây dựng bếp ăn 1 chiều đảm bảo theo yêu cầu, làm dàn mát trước sân 3 phòng học mới, xây dựng khu giải trí tăng trưởng vận động, có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời cho mỗi khu vực…), đầu tư thêm hạ tầng, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi… để xây dựng môi trường giáo dục thích hợp, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.
– Lãnh đạo thầy cô giáo xây dựng kế hoạch năm, tháng tuần thích hợp với tình hình thực tiễn của nhóm lớp mình phụ trách. Sẵn sàng tốt các điều kiện đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Chú trọng xây dựng môi trường trong ngoài lớp học đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiết đối với trẻ, môi trường phải đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tăng nhanh công việc tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyên đề về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, kế hoạch thực hiện, tới các bậc cha mẹ và số đông về kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm để có sự phối hợp, hổ trợ kinh phí để xây dựng môi trường, sắm săm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư 02 /2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện.
– Nhà trường cử thầy cô giáo tham gia các lớp tập huấn do phòng Giáo dục tổ chức, về các nội dung trong việc xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm; triển khai tập huấn cho 100% cán bộ quản lý và thầy cô giáo trong đơn vị về chuyên đề: Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, bộ tiêu chí…
– Tư vấn với lãnh đạo phòng tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm của một số đơn vị tiêu biểu cấp thị, cấp tỉnh.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Báo cáo, giám định quả triển khai chuyên đề trong năm học giửi về phòng GD&ĐT vào cuối năm học.
4.4.2. Đối với thầy cô giáo
– Tích cực nghiên cứu tài liệu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Dựa vào kế hoạch chuyên đề của nhà trường để lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.
– Xây dựng tốt môi trường trong ngoài lớp học thích hợp với chuyên đề đảm bảo đầy đủ các loại đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…
– Bồi dưỡng tri thức, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ở lớp phục vụ mục tiêu chuyên đề.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm trình bày qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động học có chủ định, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…
– Thầy cô giáo căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động thích hợp cho cả lớp và thích hợp cho từng tư nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính thích hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.
– Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thích hợp với nhóm lớp mình phụ trách.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thực hiện đầy đủ các nội dung của bộ tiêu chí trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ nhằm đạt kết quả cao.
– Sau lúc đã thực hiện, cần căn cứ xem xét kết quả đạt được lúc thực hiện bộ tiêu chí.
– Rút kinh nghiệm và san sớt với đồng nghiệp: Trong quá trình thực hiện thầy cô giáo đúc rút kinh nghiệm đồng thời cùng chia sẽ với đồng nghiệp những thuận tiện, khó khăn, tìm tòi thông minh thêm những điểm mới trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ đặc trưng là vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để cùng nhau tiến bộ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trên đây là kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung “Thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học …….. của trường Măng non ………, rất mong được sự quan tâm lãnh đạo của Lãnh đạo cấp trên để trường chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc chăm sóc giáo dục trẻ trong Nhà trường. Xin thành tâm cảm ơn!
NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

5/5 – (529 đánh giá)

Related posts:Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi
Báo cáo góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm thiết kế và sử dụng giáo án điện tử trường Măng non
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Măng non

#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

[rule_2_plain]

#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

[rule_3_plain]

#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Mách nhỏ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

2 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

2 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

2 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

2 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

2 tháng ago

Danh mục bài viết

Mẫu kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâmI. Đặc điểm tình hìnhII. Mục tiêuIII. Nội dungIV. Giải pháp thực hiện.Related posts:

chiase24.com xin giới thiệu tới các bạn mẫu Kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm được chúng tôi tổng hợp và đăng tải sau đây.
Nội dung trong mẫu kế hoạch cần nêu rõ đặc điểm tình hình của nhà trường, mục tiêu, nội dung thực hiện kế hoạch. Sau đây là nội dung cụ thể, mời quý thầy cô cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Mẫu kế hoạch xây dựng trường Măng non lấy trẻ làm trung tâm

PHÒNG GD&ĐT:………TRƯỜNG: ………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số…./KH-HH

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

……ngày …..tháng…..năm…..

KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VỀ NỘI DUNG THỰC HÀNH ÁP DỤNG QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM TRONG TRƯỜNG MẦM NON – NĂM HỌC 20…. – 20….
Căn cứ kế hoạch lãnh đạo năm học của Phòng GD&ĐT,…………năm học: 20…- 20….

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục măng non của Phòng GD&ĐT Buôn Đôn năm học:………. – ………
Căn cứ vào tình hình thực tiễn của nhà trường năm học………. – ………. Trường Măng non ……….. xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm năm học ………. – ……… như sau:
I. Đặc điểm tình hình
1. Thuận tiện.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Được sự quan tâm lãnh đạo của Phòng Giáo dục- Tập huấn thị xã ……….. Đặc thù sự hướng dẫn của tổ măng non trong công việc bồi dưỡng tập huấn chuyên môn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nên công việc bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm của trường Măng non…….. có nhiều thuận tiện.
– Việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn trong nhà trường được thực hiện thường xuyên, có nền nếp, sinh hoạt tổ chuyên môn đầy đủ theo định kì.
– Nhà trường tạo điều kiện thuận tiện cho thầy cô giáo về thời kì, định hướng xây dựng kế hoạch lãnh đạo thầy cô giáo vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho thầy cô giáo. Tuy nhiên các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị tương đối đầy đủ về hạ tầng phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giá dục trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đa số thầy cô giáo đã nắm được việc xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và ý thức phấn đấu vươn lên. Đặc thù rất tích cực tiếp thu kế hoạch, chương trình bồi dưỡng của nhà trường.
– Hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo trẻ khỏe, tận tâm, tâm huyết với nghề và luôn kết đoàn tương trợ nhau cùng tiến bộ.
– Thầy cô giáo tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phụ huynh học trò quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa hạ tầng.
2. Khó khăn:
– Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc trưng là hạ tầng, trang thiết bị dạy và học còn hạn chế chưa đồng bộ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Địa bàn xã rộng, đường giao thông đi lại khó khăn, đại bộ phận người dân làm nông nghiệp cho nên đời sống vật chất còn gặp nhiều thiếu thốn, nên có tác động ko nhỏ tới công việc xã hội hóa giáo dục của nhà trường, của địa phương
– Việc sắp xếp sắp xếp thời kì, đầu tư công sức cho thầy cô giáo nghiên cứu học tập và vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục, nội dung tăng trưởng giáo dục toàn diện của đơn vị cũng còn hạn chế.
– Chất lượng hàng ngũ chưa thực sự đồng đều, một số thầy cô giáo trẻ kinh nghiệm còn thiếu, một số thầy cô giáo đã lớn tuổi nên khả năng thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Một số thầy cô giáo còn túng túng chưa biết đổi mới phương pháp dạy học hiện đại để khai thác tăng trưởng năng lực trên trẻ, khả năng xây dựng kế hoạch vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm còn vụng về.
– Hạ tầng vẫn còn thiếu thốn như hệ thống máy tính, máy chiếu … phục vụ cho công việc giảng dạy vẫn chưa giải quyết được nhu cầu tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
– Các hoạt động mẫu để cho tất cả các thầy cô giáo được học hỏi còn ít.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Một số phụ huynh hiểu biết ít nên khả năng phối hợp với Nhà trường và thầy cô giáo trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ còn hạn chế.
Từ những thuận tiện, khó khăn trên nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm năm học 20… – 20…. như sau:
II. Mục tiêu
2.1 Đối với nhà trường:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tăng cường bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” cho hàng ngũ thầy cô giáo măng non, đảm bảo 100% thầy cô giáo được bồi dưỡng.
.uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:active, .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3970689110033f958d70b8e84a76319:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Lũy tre (trang 34) – Tiếng Việt lớp 2 Kết nối tri thức Tập 2 – Tuần 22– Phấn đấu 100% thầy cô giáo xây dựng kế hoạch tổ chức hướng tới mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; 100% thầy cô giáo dạy đúng phương pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng tới từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; 100% nhóm, lớp có môi trường đạt loại khá, tốt.
– Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng lên chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thực hiện tốt công việc tư vấn đầu tư hạ tầng phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.
– Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề.
– Lãnh đạo thầy cô giáo làm tốt công việc tuyên truyền về chuyên đề tại các nhóm, lớp.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tăng cường công việc thanh, rà soát chuyên đề, giám định xếp loại chuyên đề.
2.2. Đối với thầy cô giáo:
– Xây dựng kế hoạch giáo dục căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ ở nhóm lớp mình phụ trách để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ vào trung tâm của quá trình giáo dục, có tức là tạo mọi thời cơ cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Thầy cô giáo chỉ là người tạo thời cơ, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được chiếm lĩnh tri thức. Từ đó nhằm xúc tiến thầy cô giáo có dịp tìm hiểu sâu về phương pháp giáo dục trẻ qua các hoạt động hàng ngày.
– Giúp thầy cô giáo vận dụng phương pháp tổ chức các hoạt động trên lớp và hoạt động ngoại khoá trong trường măng non.
– Xây dựng môi trường trong và ngoài nhóm lớp phong phú, quyến rũ đối với trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tạo nhiều thời cơ cho trẻ được tham gia các hoạt động hàng ngày ở mọi lúc, mọi nơi. Trẻ tích cực, chủ động tham gia hoạt động, biết phối hợp cùng bạn để trao đổi san sớt kinh nghiệm, trình diễn ý kiến.
– Làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
– Tạo nên một số kỹ năng, tăng trưởng năng khiếu của trẻ thông qua các hoạt động.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tạo cho trẻ thích thú, hào hứng tham gia vào các hoạt động.
III. Nội dung
1. Bồi dưỡng cán bộ quản lý, thầy cô giáo măng non về ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong Chương trình Giáo dục măng non. Yêu cầu về quản lý, lãnh đạo và thực hiện việc xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
2. Xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ và giám định sự tăng trưởng của trẻ theo ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
4. Tuyên truyền phối hợp, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội, tăng mạnh công việc xã hội hóa giáo dục để tập trung xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm.
5. Tiêu chí xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Môi trường giáo dục:
6.1. Đảm kiểm soát an ninh toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp trình bày mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh.
6.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của thầy cô giáo đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Luôn tôn trọng ý kiến riêng của trẻ, thường xuyên giám định sự tiến bộ của trẻ, luôn động viên trẻ tự tin

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp phục vụ nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi nhưng học, học bằng chơi, thích hợp với điều kiện thực tiễn, đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiên đối với trẻ, cụ thể:
– Có quy hoạch hợp lý, các khu vực trong nhà trường được quy hoạch thiết kế thích hợp, an toàn sạch đẹp, theo hướng tận dụng các ko gian để cho trẻ hoạt động .
– Xây dựng môi trường phải thực sự an toàn có tính thẩm mỹ cao, tránh sự ô nhiểm, nguồn nước phải đảm bảo vệ sinh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– 60% diện tích sân trường được che phủ cây xanh, cây bóng mát, cây ăn quả, dàn hoa, dàn cây leo, cỏ tự nhiên. Vườn trường được thiết kế khoa học, hợp lý, được trồng nhiều loại cây, rau, hoa…thường xuyên được tu bổ, chăm sóc.
– Có giải pháp linh hoạt trong việc bảo quản đồ chơi ngoài trời; 80% đồ chơi ngoài trời có mái che bằng tôn, lưới, dàn cây, bóng râm cây lớn…, được bảo dưỡng thường xuyên để trẻ sử dụng an toàn, hiệu quả.
– Hệ thống biểu bảng, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền…được thiết kế đẹp, thích hợp với tâm lý của trẻ, được sắp xếp sắp xếp hợp lý, tiện dụng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm. Trang trí môi trường lớp học cần thích hợp với tính chất của hoạt động, thích hợp với từng lúa tuổi, thích hợp hoạt động chung, và hoạt động theo thị hiếu, khả năng nhóm hoặc tư nhân. Các đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp được sắp xếp khoa học, thường xuyên được thay đổi tạo nên sự mới mẻ, phấn khích đối với trẻ; đồ dùng đồ chơi trong nhóm, lớp được sắp xếp thích hợp theo chủ đề.
.ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:active, .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua194509bc1baaa4941113579f11cf143:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích cảnh đợi tàu trong truyện Hai đứa trẻ (Dàn ý + 14 mẫu)6.4. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách không giống nhau; tạo điều kiện cho trẻ được tim tòi khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức nhiều chủng loại nhăm phục vụ nhu cầu hứng thú của trẻ, thời cơ cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá dưới nhiều hình thức không giống nhau, tăng trưởng toàn diện.
6.5. Tạo những điều kiện, thời cơ cho trẻ tham gia vào hoạt động thích hợp với khả năng nhu cầu và hứng thú của trẻ. Tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật để hướng dẩn kỷ năng tri thức và thái độ cho trẻ, trẻ được hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

IV. Giải pháp thực hiện.
4.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục
Kế hoạch giáo dục trình bày mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục thích hợp với trẻ, cụ thể:
– Trình bày các mục tiêu cụ thể rõ ràng phản ánh được kết quả mong đợi phục vụ với sự tăng trưởng của trẻ theo thời kỳ, thời khắc thích hợp và theo Chương trình giáo dục măng non.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Trình bày nội dung giáo dục theo Chương trình giáo dục măng non và có thể điều chỉnh linh hoạt, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ và điều kiện thực tiễn của vùng miền, địa phương, trường/lớp.
– Ko nhấn mạnh vào việc cung ứng cho trẻ những tri thức, kỹ năng đơn chiếc nhưng theo hướng tích hợp, coi trọng việc tạo nên và tăng trưởng các năng lực, kỹ năng sống cho trẻ.
– Trình bày tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ tới sự tăng trưởng của trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động giáo dục bằng vận động thân thể và các giác quan dưới nhiều hình thức không giống nhau.
4.2. Tổ chức hoạt động giáo dục
– Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “ học bằng chơi, chơi nhưng học”.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ thông minh, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
– Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng thế hệ, tạo ra các thời cơ cho trẻ hoạt động tích cực thích hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự tăng trưởng của từng tư nhân trẻ.
– Tạo thời cơ cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thầy cô giáo tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, ko làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.
4.2. Nhận định sự tăng trưởng của trẻ
– Nhận định đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động thích hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Nhận định kết quả giáo dục trẻ phải được dựa trên cơ sở thay đổi của từng trẻ, ko kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nhận định sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả giám định để xây dựng kế hoạch giáo dục, điều chỉnh kế hoạch giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho thích hợp với khả năng, nhu cầu, thị hiếu, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thức tế của trường, lớp (Ko giám định so sánh giữa các trẻ).
– Tôn trọng sự khác lạ của mỗi đứa trẻ về hình thức và thái độ học tập và tăng trưởng riêng. Chú trọng và xúc tiến tiềm năng của mỗi trẻ.
4.3. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và số đông trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Nhiều chủng loại các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới số đông, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của giáo dục măng non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.
– Có mối quan hệ hợp tác, san sớt giữa thầy cô giáo, nhà trường, cha mẹ trẻ và số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
– Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm tăng lên chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. Kịp thời thông tin tới gia đình về những tiến bộ hoặc những trắc trở của trẻ. Có giải pháp khuyến khích sự san sớt của gia đình về đặc điểm tâm lý của trẻ để thống nhất các giải pháp xúc tiến sự tiến bộ của trẻ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Phối hợp với gia đình, số đông trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
4.4. Kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho đội ngủ về nội dung thực hành vận dụng ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.
4.4.1. Đối với Nhà trường

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Xây dựng kế hoạch chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm” thời kỳ 20…-2020, kế hoạch năm…… thích hợp với điều kiện của địa phương, nhà trường. Triển khai thực hiện kế hoạch tới từng thầy cô giáo của đơn vị.
– Lãnh đạo các thầy cô giáo xây dựng kế hoạch, thực hiện chuyên đề ở các nhóm, lớp mình phụ trách.
– Lãnh đạo thầy cô giáo lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:active, .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3e3899768afd0050cb7637c17220164b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Top 10+ cách thức phối đồ đôi cho các bạn trẻ luôn trẻ trung và nổi trội giữa đám đông– Chọn các nhóm, lớp để xây dựng điểm thực hiện chuyên đề “xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm”.
– Tăng nhanh công việc tư vấn và xã hội hóa giáo dục để huy động nguồn lực cho việc thực hiện chuyên đề (Xây dựng bếp ăn 1 chiều đảm bảo theo yêu cầu, làm dàn mát trước sân 3 phòng học mới, xây dựng khu giải trí tăng trưởng vận động, có trên 5 loại đồ chơi ngoài trời cho mỗi khu vực…), đầu tư thêm hạ tầng, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi… để xây dựng môi trường giáo dục thích hợp, đảm bảo phục vụ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm.
– Lãnh đạo thầy cô giáo xây dựng kế hoạch năm, tháng tuần thích hợp với tình hình thực tiễn của nhóm lớp mình phụ trách. Sẵn sàng tốt các điều kiện đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Chú trọng xây dựng môi trường trong ngoài lớp học đảm kiểm soát an ninh toàn thân thiết đối với trẻ, môi trường phải đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo ý kiến lấy trẻ làm trung tâm. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Tăng nhanh công việc tuyên truyền về tầm quan trọng của chuyên đề về mục tiêu, yêu cầu, nội dung, kế hoạch thực hiện, tới các bậc cha mẹ và số đông về kế hoạch thực hiện chuyên đề giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm để có sự phối hợp, hổ trợ kinh phí để xây dựng môi trường, sắm săm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đủ theo thông tư 02 /2010/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nhằm đảm bảo trong quá trình triển khai thực hiện.
– Nhà trường cử thầy cô giáo tham gia các lớp tập huấn do phòng Giáo dục tổ chức, về các nội dung trong việc xây dựng trường măng non lấy trẻ làm trung tâm; triển khai tập huấn cho 100% cán bộ quản lý và thầy cô giáo trong đơn vị về chuyên đề: Mục tiêu, yêu cầu, nội dung, bộ tiêu chí…
– Tư vấn với lãnh đạo phòng tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm của một số đơn vị tiêu biểu cấp thị, cấp tỉnh.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Báo cáo, giám định quả triển khai chuyên đề trong năm học giửi về phòng GD&ĐT vào cuối năm học.
4.4.2. Đối với thầy cô giáo
– Tích cực nghiên cứu tài liệu.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Dựa vào kế hoạch chuyên đề của nhà trường để lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ (Kế hoạch năm, tháng, tuần) thích hợp với tình hình đặc điểm nhóm, lớp mình phụ trách, thích hợp với sự tăng trưởng của trẻ theo Chương trình Giáo dục măng non.
– Xây dựng tốt môi trường trong ngoài lớp học thích hợp với chuyên đề đảm bảo đầy đủ các loại đồ dùng đồ chơi, vật liệu chơi, các góc chơi thích hợp với từng chủ đề, nhằm phục vụ nhu cầu hứng thú chơi của trẻ. Trong tổ chức hướng dẫn trẻ chơi, phải trình bày sự tôn trọng trẻ, tạo thời cơ cho mọi trẻ được học tập và thành công, học qua chơi…
– Bồi dưỡng tri thức, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động ở lớp phục vụ mục tiêu chuyên đề.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Đưa mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm trình bày qua các hoạt động hàng ngày như: giờ đón trẻ, thể dục sáng, hoạt động học có chủ định, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,…
– Thầy cô giáo căn cứ vào mục tiêu cần đạt và khả năng của trẻ để xác định phương pháp hoạt động thích hợp cho cả lớp và thích hợp cho từng tư nhân trẻ (trẻ cá biệt), đảm bảo tính thích hợp, hài hoà theo từng độ tuổi, chủ động sắp xếp trình tự hoạt động theo chủ đích của mình và mức độ cảm nhận, hứng thú của trẻ.
– Xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thích hợp với nhóm lớp mình phụ trách.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– Thực hiện đầy đủ các nội dung của bộ tiêu chí trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ nhằm đạt kết quả cao.
– Sau lúc đã thực hiện, cần căn cứ xem xét kết quả đạt được lúc thực hiện bộ tiêu chí.
– Rút kinh nghiệm và san sớt với đồng nghiệp: Trong quá trình thực hiện thầy cô giáo đúc rút kinh nghiệm đồng thời cùng chia sẽ với đồng nghiệp những thuận tiện, khó khăn, tìm tòi thông minh thêm những điểm mới trong công việc chăm sóc giáo dục trẻ đặc trưng là vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để cùng nhau tiến bộ.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trên đây là kế hoạch thực hiện và bồi dưỡng cho hàng ngũ về nội dung “Thực hành vận dụng ý kiến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học …….. của trường Măng non ………, rất mong được sự quan tâm lãnh đạo của Lãnh đạo cấp trên để trường chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc chăm sóc giáo dục trẻ trong Nhà trường. Xin thành tâm cảm ơn!
NGƯỜI LÊN KẾ HOẠCH
HIỆU TRƯỞNG

5/5 – (529 đánh giá)

Related posts:Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi
Báo cáo góp ý dự thảo xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm thiết kế và sử dụng giáo án điện tử trường Măng non
Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Măng non

Phân mục: Giáo dục
#Kế #hoạch #Xây #dựng #trường #Mầm #lấy #trẻ #làm #trung #tâm

Xem thêm:  Cách chuyển dòng thành cột, cột thành dòng trong Excel

Viết một bình luận