Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

Xem thêm:  Phân biệt chiến tranh chính nghĩa và chiến tranh phi nghĩa

Viết một bình luận