Người đứng đầu chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản được gọi là?

Xem thêm:  Cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ.

Viết một bình luận