Mẫu đơn đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ chi tiết nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn đề nghị cấp mã tổ chức phát hành thẻ chi tiết nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Mẫu đơn đề xuất cấp mã số thẻ gồm những gì? Mẫu đơn xin cấp mã tổ chức phát hành thẻ? Làm thế nào để viết một ứng dụng? Thủ tục nộp đơn?

Mã tổ chức phát hành thẻ (Bank Identity Number – viết tắt là BIN) là một dãy số bao gồm: BIN định danh tổ chức phát hành thẻ theo quy định của Nhà băng Nhà nước Việt Nam (gọi tắt là NHNN) trong Quy chế. cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ nhà băng, mã BIN do các tổ chức tín dụng quốc tế cấp và mã BIN của tất cả các nước khác.

Trường hợp thẻ có BIN do tổ chức quốc tế cấp hoặc thẻ có BIN của quốc gia khác, việc cấp, sử dụng và quản lý BIN phải tuân theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia cấp BIN đó. Nếu tôi muốn cấp mã từ nhà phát hành thẻ thì tôi phải làm thủ tục như thế nào? Thủ tục như thế nào? Mời độc giả bài viết dưới đây.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 24/7:

1. Mẫu đơn xin cấp số thẻ là gì?

Đơn đề xuất cấp mã số tổ chức phát hành thẻ là mẫu đơn phân phối thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp mã số tổ chức phát hành thẻ.

Mẫu đơn đề xuất cấp mã số tổ chức phát hành thẻ là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu cấp mã số tổ chức phát hành thẻ.

2. Mẫu đơn đề xuất cấp mã số tổ chức phát hành thẻ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

……., tháng ngày năm …

HỒ SƠ CẤP MÃ SỐ THẺ TỔ CHỨC

Kính gửi: Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền)

– Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng/Giấy phép hoạt động nhà băng số……ngày…..tháng……;

– Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã số tổ chức thẻ nhà băng (được ủy quyền của NHNN) Nhà băng Nhà nước Việt Nam). được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư … ….ngày…tháng…năm…của Nhà băng Nhà nước Việt Nam).

Yêu cầu Nhà băng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp mã số tổ chức phát hành thẻ (BIN) cho tổ chức phát hành thẻ:

1. Tên tổ chức phát hành thẻ:

2. Vị trí trụ sở chính:

3. Thời kì dự kiến ​​sử dụng BIN:

4. Tóm tắt mục tiêu sử dụng BIN gắn với thành phầm thẻ cụ thể:

Sau lúc được cấp mã BIN, chúng tôi cam kết sử dụng mã BIN trong thời hạn quy định, đúng mục tiêu sử dụng và chấp hành nghiêm túc các Quy định về cấp, sử dụng và quản lý mã số BIN của nhà băng. chịu trách nhiệm về tính đúng mực của các tài liệu gửi kèm theo đơn này.

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành thẻ

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

3. Hướng dẫn làm đơn:

Chỉ định các mục trong ứng dụng như:

1. Tên tổ chức phát hành thẻ: (tên là gì)

2. Trụ sở chính tại địa phương: (in dâu, ghi rõ địa chỉ)

3. Thời kì dự kiến ​​sử dụng BIN: (ngày cụ thể)

4. Tóm tắt mục tiêu sử dụng mã BIN của thành phầm thẻ cụ thể: (ghi rõ mục tiêu sử dụng mã BIN)

4. Thủ tục hồ sơ:

Thích hợp với Thông tư số: 26/2019/TT-NHNN sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã số của TCCSXH ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN NHNNVN ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam

– Tại Điều 4. Nhân vật được cấp mã BIN là:

BIN được cấp cho các tổ chức được phát hành thẻ theo quy định của pháp luật về hoạt động thẻ nhà băng.

– Tại Điều 6. Thủ tục cấp BIN như sau:

+ Lúc cần nhận mã BIN, cơ quan cấp mã BIN gửi trực tiếp qua đường bưu điện tới Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) hoặc qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Nhà băng Nhà nước. Việt Nam, đơn đề xuất cấp BIN theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy chế này.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thu được yêu cầu cấp BIN hợp thức, Nhà băng Nhà nước Việt Nam sẽ ra quyết định cấp BIN cho tổ chức cấp và thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ. của Nhà băng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức phát hành thẻ.

+ Nhà băng Nhà nước Việt Nam cấp một BIN duy nhất cho từng tổ chức phát hành thẻ đủ điều kiện cấp BIN.”

– Tại Điều 7. Quản lý BIN như sau:

+. Tổ chức phát hành thẻ có thể sử dụng các chữ số sau BIN đã phát hành để phân biệt loại thành phầm, dịch vụ, công nghệ thẻ hoặc vị trí địa lý. Tổ chức phát hành thẻ phải ban hành quy định nội bộ về quản lý và sử dụng mã BIN, bao gồm mã BIN do Nhà băng Nhà nước Việt Nam cấp và mã do tổ chức phát hành thẻ tự thiết lập.

+ Trong vòng 180 ngày kể từ ngày cấp BIN, TCPHT phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng BIN. Nếu quá thời hạn quy định nhưng tổ chức tín dụng ko sử dụng BIN thì phải có văn bản gửi Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) để được gia hạn. Thời kì gia hạn tối đa là 90 ngày kể từ ngày Nhà băng Nhà nước Việt Nam có văn bản chấp nhận việc gia hạn trên cơ sở đề xuất gia hạn của tổ chức tín dụng.

+ Nhà phân phối dịch vụ phải sử dụng đúng mục tiêu mã BIN do Nhà băng Nhà nước Việt Nam cấp trong ứng dụng BIN và ko được chuyển nhượng BIN dưới mọi hình thức. Trường hợp đổi tên tổ chức tín dụng, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đổi tên, tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản cho Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) về việc đổi tên. thay đổi tên tổ chức của bạn. .

+ Trường hợp các TCPHT thẻ (đã được NHNN Việt Nam cấp BIN) sáp nhập, thống nhất, TCPHT tạo nên sau lúc sáp nhập, thống nhất được lựa chọn 01 mã BIN trong số các mã BIN đang sử dụng của các TCTD tham gia. sáp nhập hoặc thống nhất. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày sáp nhập, thống nhất, tổ chức phát hành thẻ tạo nên sau lúc sáp nhập, thống nhất có trách nhiệm chuyển đổi thẻ của tổ chức phát hành thẻ có BIN ko chọn sang BIN chỉ định. Hết thời hạn này, tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) về việc hoàn thành việc ko chọn BIN.

+ Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi hình thức pháp lý theo quy định về tổ chức lại tổ chức tín dụng, tổ chức tín dụng được tiếp tục sử dụng mã BIN hiện hành do Nhà băng Nhà nước Việt Nam cấp. . Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi hình thức pháp lý, tổ chức tín dụng phải thông báo bằng văn bản cho Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) về việc sử dụng BIN đã được chấp thuận cấp tại Nhà băng Nhà nước Việt Nam. tự tổ chức; đồng thời chịu mọi trách nhiệm hoặc rủi ro phát sinh đối với mã BIN trong quá trình chuyển đổi hình thức pháp lý và cam kết chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan tới hoạt động của BIN. Thẻ nhà băng.

+. Trường hợp tổ chức phát hành thẻ (đã được NHNN Việt Nam cấp BIN) là chi nhánh nhà băng nước ngoài được chuyển đổi mẫu hình hoạt động sang nhà băng 100% vốn nước ngoài sau lúc được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Nhà băng 100% vốn nước ngoài được sử dụng lại mã BIN của chi nhánh nhà băng nước ngoài nhưng ko phải làm thủ tục cấp BIN theo quy định tại Điều 6 Quy chế này. Trong quá trình chuyển, hãy nhận BIN đã chuyển:

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày chuyển BIN cho nhà băng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) về việc chuyển này. Trong thời kì mã BIN đã được chuyển cho nhà băng 100% vốn nước ngoài nhưng chi nhánh nhà băng nước ngoài chưa hoàn thành các thủ tục cuối cùng của hoạt động, chi nhánh nhà băng nước ngoài phải ngừng ngay việc phát hành thẻ có mã nhà băng nước ngoài. THÙNG RÁC.

Ngay sau lúc thu được mã BIN được chuyển, nhà băng 100% vốn nước ngoài được phép phát hành thẻ và cung ứng các dịch vụ liên quan tới thẻ có mã BIN được chuyển. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thu được BIN đã chuyển, nhà băng 100% vốn nước ngoài có văn bản thông báo cho Nhà băng Nhà nước Việt Nam (Vụ Trả tiền) về việc sử dụng BIN đã chuyển. . đồng thời cam kết chấp hành đầy đủ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan tới hoạt động thẻ nhà băng.”

Việc rút BIN được quy định như sau:

– Nhà băng Nhà nước Việt Nam thu hồi BIN đã cấp cho tổ chức phát hành thẻ lúc xảy ra một trong các trường hợp sau:

+ Lúc phát hiện các thông tin, chứng cứ trong hồ sơ cấp BIN ko xác thực, sai lệch;

+ TCTD bị giải thể, vỡ nợ, ngừng hoạt động;

+ Sau thời hạn quy định tại Khoản 2 Điều 7, tổ chức tín dụng ko sử dụng BIN;

+ Sau thời hạn quy định tại Khoản 4 Điều 7, nếu tổ chức tín dụng ko thông báo với Nhà băng Nhà nước Việt Nam về việc BIN hết hiệu lực thì BIN ko hợp thức, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này. 5. Khoản 6 Điều 7 Quy định này;

+ Sử dụng mã BIN sai mục tiêu đã nêu trong Giấy đề xuất cấp BIN.

– Văn bản rút BIN do NHNN Việt Nam gửi TCTD, ngoài quy định tại điểm b, khoản 1, điều 8. Nhắc nhở Pincode Thông tư số 26/2019/TT-NHNN về thay đổi, hoàn thiện một số sứa điều của Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã số tổ chức phát hành thẻ nhà băng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007 của Thống đốc Nhà băng Nhà nước Việt Nam

Trên đây là những thông tin cơ bản và cần thiết nhất, hướng dẫn cách điền đơn đăng ký, thủ tục yêu cầu mã tổ chức phát hành thẻ cụ thể nhất.

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn đề xuất cấp mã tổ chức phát hành thẻ cụ thể nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn đề xuất cấp mã tổ chức phát hành thẻ cụ thể nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  1001+Câu chúc Tết 4 chữ độc đáo, hấp dẫn, thú vị hay #Số1

Viết một bình luận