Hỗn số là gì? Cách tính hỗn số? Cách chuyển ra phân số?

Bạn đang xem: Hỗn số là gì? Cách tính hỗn số? Cách chuyển ra phân số? tại thpttranhungdao.edu.vn

Hỗn số là gì? Làm thế nào để đếm hỗn số? Làm thế nào để chuyển đổi thành phân số? Làm thế nào để cộng, trừ, nhân, chia, trộn các số? So sánh hỗn số? Bài tập củng cố?

Hỗn số là một dạng toán trong chương trình toán lớp 5. Sau lúc học xong chương về phân số, học trò sẽ được tiếp cận với hỗn số. Còn khá mới mẻ đối với học trò lúc lần đầu tiếp cận với hỗn số nên việc giúp các em làm quen với các bước cơ bản về hỗn số sẽ giúp tiết học trở thành thú vị, sinh động.

1. Hỗn số là gì?

Hỗn số là hỗn số của một số nguyên và một phân số nguyên sẽ đứng đầu trong hỗn số, phân số trong hỗn số luôn nhỏ hơn 1.

Ví dụ: Bạn có 1 quả cam và 1/2 quả đào, vậy bạn có 1,5 quả cam. Lúc trình diễn dưới dạng hỗn số, 1,5 = 1 1/2

2. Cách đếm hỗn số:

Với hỗn số, ta còn phải thực hiện các phép tính cộng – trừ hay nhân – chia như số nguyên, nhị phân, phân số,… Để biến hỗn số dễ dàng hơn, ta hãy chuyển hỗn số thành hỗn số có nhiều mẫu số giống nhau và từ ở đó thực hiện các phép tính đơn giản Cách cộng trừ hỗn số Để cộng trừ các hỗn số này ta chọn một trong hai cách sau:

Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số nhưng các phân số này sẽ có trị giá bằng nhau hoặc không giống nhau. Sau đó, chúng tôi tụ hội và thực hiện phép cộng và phép trừ các phân số.

Cách 2: Nếu ko cần chuyển hỗn số thành phân số, ta tách phần nguyên ra khỏi phần âm rồi cộng trừ phần dư với phần dương hoặc lấy phần phân số với phần phân số. Tuy nhiên, cách trên được dùng trong trường hợp trị giá của phép cộng và phép trừ có số dư ko âm.

Cách nhân, chia hỗn số Để thực hiện phép nhân, chia hỗn số ta tuân theo các bước sau:

– Chuyển hỗn số thành phân số

– Nhân hoặc chia hai phân số theo cách tầm thường.

– Lúc nhân, chia một hỗn số cho một số nguyên, ta có thể thực hiện phép tính bằng cách viết hỗn số dưới dạng tổng của một số nguyên và một phân số, rồi thực hiện phép tính như tầm thường.

3. Cách chuyển sang phân số:

Để chuyển một hỗn số thành một phân số:

Các bước để chuyển đổi một hỗn số thành bất kỳ phân số nào bao gồm:

– Lấy phần nguyên của hỗn số nhân với mẫu số

– Lấy kết quả vừa lấy cùng với tử số

– Kết quả của phép cộng trên sẽ cho tử số của phân số, ta tiếp tục giữ nguyên mẫu số.

Ví dụ: Cho phân số 7/2, hãy trình diễn phân số trên dưới dạng hỗn số.

Câu trả lời; Chia tử số cho mẫu số ta được: 5/2=2 dư 1

Kết quả của phép chia cho 2 là phần nguyên của hỗn số, phần dư 1 sẽ là tử số mới.

Hỗn số thu được là 2 1/2.

Để chuyển phân số thành hỗn số:

Từ hỗn số, bạn có thể chuyển đổi sang số thập phân, phân số và trái lại. Để chuyển đổi phân số thành hỗn số, bạn phải tuân theo các bước sau:

– Xác định tử số và mẫu số của phân số. Nếu tử số lớn hơn mẫu số, chúng ta có thể thực hiện phép tính này. Trái lại, nếu tử số bằng hoặc nhỏ hơn mẫu số thì ta ko chuyển được thành hỗn số.

– Chia tử số cho mẫu số.

– Phần nguyên của phép chia vừa tính sẽ là phần nguyên của phân số.

Phần còn lại của phép chia là tử số của hỗn số.

– Phần mẫu số của hỗn số ko làm thay đổi phần mẫu số của phân số lúc đầu.

Cách đổi hỗn số thành số thập phân

Để chuyển đổi hỗn số thành số thập phân, hãy thực hiện một trong hai cách sau:

Cách 1:

– Thực hiện phép tính chuyển hỗn số thành phân số ta được phân số mới.

– Sau đó chia tử số của phân số mới cho mẫu số để được một số thập phân.

Cách 2:

– Lưu trữ phần nguyên của hỗn số. Sau đó, trong phần phân số, bạn chia tử số cho mẫu số.

– Sau lúc có kết quả của phép chia, hãy cộng phần thập phân này với phần nguyên của hỗn số. Đó là cách bạn có được một số thập phân.

4. Cách cộng, trừ, nhân, chia hỗn số:

Cách cộng hỗn số

Có hai cách cộng hai hỗn số:

Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số rồi cộng phân số

Để cộng hai hỗn số ta chuyển hai hỗn số thành một phân số rồi cộng hai phân số vừa chuyển.

Ví dụ: Tổng

Hướng dẫn:

Bước 1: Chuyển hỗn số thành phân số.

2frac{5}{6} = frac{{2 nhân 6 + 5}}{6} = frac{{17}}{6};,,,3frac{4}{7} = frac{{{3 nhân 7 + 4}}{7} = lỗi{{25}}{7}

Bước 2: Cộng các phân số.

Câu trả lời:

2frac{5}{6} + 3frac{4}{7} = frac{{17}}{6} + frac{{25}}{7} = frac{{119}}{{42}} + frac{ {{150}}{{42}} = phân số{{269}}{{42}}

Cách 2: Chia một hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số

Để cộng hai hỗn số ta có thể cộng phần nguyên với nhau, cộng phần phân số với nhau.

Ví dụ: Tổng 11 phân số{2}{9} + 5 phân số{2}{3}

Hướng dẫn:

Bước 1: Chia hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số

+ Bước 2: Cộng phần nguyên với phần nguyên, phần phân số với phần phân số

Câu trả lời:

11frac{2}{9} + 5frac{2}{3} = 11 + phân số{2}{9} + 5 + phân số{2}{3} = trái ( {11 + 5} phải) + trái ( {phân số {2}{9} + frac{2}{3}} ở bên phải) = 16 + frac{8}{9} = 16frac{8}{9}

Làm thế nào để trừ hỗn số?

Tương tự như cách cộng các hỗn số, để trừ hai hỗn số ta cũng có 2 cách sau:

Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số rồi cộng phân số

Để trừ hai hỗn số ta chuyển hai hỗn số đó thành một phân số rồi trừ hai phân số đã quy đổi.

Ví dụ: Tính toán 3 phân số{5}{7} - 1 phân số{2}{3}

Câu trả lời:

3frac{5}{7} - 1frac{2}{3} = crack{{26}}{7} - crack{5}{3} = crack{{78}}{{{21}} - crack{{ 35 }}{{21}} = frac{{43}}{{21}}

Cách 2: Chia một hỗn số thành tổng của phần nguyên và phần phân số

Để trừ hai hỗn số, ta có thể cộng và trừ phần nguyên với nhau, trừ phần phân số với nhau, rồi cộng phần nguyên với phần phân số của kết quả.

Ví dụ: Tính toán 3 phân số{5}{6} - 1 phân số{1}{2}

Câu trả lời:

3frac{5}{6} - 1frac{1}{2} = trái ({3 - 1} phải) + trái ({frac{5}{6} - frac{1}{2}} phải) = 2 + phân số{1}{3} = 2 phân số{1}{3}

Cách nhân và chia hỗn số

Để nhân (hoặc chia) hai hỗn số, ta chuyển chúng thành phân số rồi nhân (hoặc chia) hai phân số đã chuyển đổi.

Ví dụ: Thực hiện phép tính:

một) 2frac{5}{6} nhân 1frac{4}{9} b) 2frac{6}{7}:5frac{3}{4}

Câu trả lời:

một) 2frac{5}{6} lần 1frac{4}{9} = lỗi{{17}}{6} lần lỗi{{13}}{9} = lỗi{{221}}{{54}}

b) 2frac{6}{7}:5frac{3}{4} = frac{{20}}{7}:frac{{23}}{4} = frac{{20}}{7} lần frac{4} {{23}} = phân số{{80}}{{161}}

5. So sánh hỗn số:

Để so sánh hai hỗn số, ta có hai cách:

Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số

Để so sánh hai hỗn số, ta chuyển hai hỗn số thành một phân số rồi so sánh hai phân số đã quy đổi.

Ví dụ: So sánh hai hỗn số: 4frac{3}{4}5 phân số{1}{4}

Câu trả lời:

Chúng ta có 4 phân số{3}{4} = phân số{{4 nhân 4 + 3}}{4} = phân số{{19}}{4}5frac{1}{4} = frac{{5 nhân 4 + 1}}{4} = frac{{21}}{4}

Vì 19 < 21 nên frak{{19}}{4} < frak{{21}}{4}

Cho nên 4frac{3}{4} < 5frac{1}{4}

Cách 2: So sánh phần nguyên và phần phân số

+ Hỗn số nào có phần nguyên lớn hơn thì lớn hơn, hỗn số nào có phần nguyên nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

+ Nếu một hỗn số có hai phần nguyên bằng nhau, ta so sánh phần phân số, hỗn số nào có phần phân số lớn hơn thì lớn hơn và trái lại, hỗn số nào có phần phân số nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

Ví dụ: So sánh hai hỗn số:

Câu trả lời:

a) Hỗn số 3frac{5}{4} có phần nguyên là 3 và là một hỗn số 6frac{2}{7} có phần nguyên bằng 6.

Vì 3 < 6 nên 3frac{5}{4} < 6frac{2}{7}.

b) Hai hỗn số 2frac{2}{5}2frac{1}{3} có phần nguyên bằng nhau và bằng 2. Ta so sánh phần phân số của hai hỗn số.

Chúng ta có phân số{2}{5} = phân số{{2 nhân 3}}{{5 nhân 3}} = phân số{6}{{15}}phân số{1}{3} = phân số{{1 nhân 5}}{{3 nhân 5}} = phân số{5}{{15}}

Vì 6 > 5 nên phân số{2}{5} > lỗi{1}{3}” chiều rộng =”57″ chiều cao =”41″ kiểu dữ liệu =”0″ dữ liệu-latex=”frac{2}{5} > frac{1}{3}” src=”https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfracphần trăm7B2phần trăm7Dphần trăm7B5phần trăm7Dphần trăm20phần trăm3Ephần trăm20phần trăm5Cfracphần trăm7B1phần trăm7Dphần trăm7B3phần trăm7D” dữ liệu được xử lý =”thực”></p>
<p style=Cho nên 2frac{2}{5} > 2frac{1}{3}” chiều rộng =”75″ chiều cao =”41″ kiểu dữ liệu =”0″ dữ liệu-latex=”2frac{2}{5} > 2frac{1}{3}” src=”https://tex.vdoc.vn?tex=2phần trăm5Cfracphần trăm7B2phần trăm7Dphần trăm7B5phần trăm7Dphần trăm20phần trăm3Ephần trăm202phần trăm5Cfracphần trăm7B1phần trăm7Dphần trăm7B3phần trăm7D” dữ liệu được xử lý =”thực”></p>
<h2 style=6. Bài tập củng cố:

Câu 1: Phần nguyên của hỗn số 4frac{2}{7} Được chứ:

Câu 2: Phần phân số của một hỗn số 3frac{4}{{15}} Được chứ:

Câu 3: Hỗn số gồm những thành phần nào?

A. Phần nguyên và phần phân số

B. Toàn thể phần

C. Phần phân số

D. Phần nguyên, phần số tự nhiên, phần phân số

Câu 4: Một hỗn số có bao nhiêu thành phần?

A. Một phần tử là một số nguyên

B. Hợp số là phân số

C. Hai thành phần là phần nguyên và phần phân số

Câu 5: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Muốn cộng hai hỗn số ta chuyển hai hỗn số đó thành một phân số rồi cộng hai phân số đã quy đổi.

B. Để trừ hai hỗn số, ta lấy phần nguyên trừ đi phần nguyên, lấy phần tử của số trừ đi phần tử của số.

C. Để nhân hai hỗn số ta chuyển hai hỗn số đó thành phân số rồi nhân các phân số đã chuyển đổi.

D. Muốn chia hai hỗn số ta chuyển hai hỗn số đó thành một phân số rồi chia phân số đã quy đổi đó.

Câu 6: Phân số frak{{35}}{4} Chuyển đổi sang hỗn số:

Câu 7: Kết quả tính toán 2frac{3}{7}:1frac{1}{{14}}

Câu 8: Trị giá của x để gặp x:10=4frac{3}{5} Được chứ:

Bạn thấy bài viết Hỗn số là gì? Cách tính hỗn số? Cách chuyển ra phân số? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Hỗn số là gì? Cách tính hỗn số? Cách chuyển ra phân số? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Sức hủy diệt của loại bom hiếm mà Kim Jong Un 'sở hữu'

Viết một bình luận