Với sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia nguồn lực có vai trò quyết định là?

Xem thêm:  Ý nào sau đây là đúng khi nói về sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ Hoa Kỳ?

Viết một bình luận