Thông tin cá nhân là gì?

Bạn đang xem:
Thông tin cá nhân là gì?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Bảo vệ thông tin tư nhân là một trong những quyền cơ bản cũng như quyền quan trọng của mỗi tư nhân. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng biết cách bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung ứng cho độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề: Thông tin tư nhân là gì??

Thông tin tư nhân là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 5 – Điều 3 – Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, cụ thể:

Thông tin tư nhân là thông tin đủ để nhận dạng xác thực một tư nhân, bao gồm tối thiểu các thông tin sau: Họ và tên, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Thông tin bí mật bao gồm hồ sơ y tế, hồ sơ thuế, số thẻ an sinh xã hội, số thẻ tín dụng và các bí mật tư nhân khác.

trong văn bản Thông tin tư nhân là gì? Chúng tôi san sẻ thêm về các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ thông tin tư nhân.

Bảo vệ thông tin tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành

Trước hết: Bảo vệ thông tin tư nhân theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng

Căn cứ quy định tại Điều 16, 17, 18, 19 – Luật An toàn thông tin mạng 2015, cụ thể:

Nguyên tắc bảo vệ thông tin tư nhân trên mạng:

+ Tư nhân tự bảo vệ thông tin tư nhân của mình và tuân thủ các quy định của pháp luật về cung ứng thông tin tư nhân lúc sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Cơ quan, tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.

+ Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân phải xây dựng và thông báo công khai các giải pháp xử lý, bảo vệ thông tin tư nhân của mình.

+ Việc bảo vệ thông tin tư nhân được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Việc xử lý thông tin tư nhân vì mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc ko vì mục tiêu thương nghiệp được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Tích lũy và sử dụng thông tin tư nhân:

Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân có trách nhiệm sau đây:

Tích lũy thông tin tư nhân sau lúc được sự đồng ý của chủ thể thông tin tư nhân về phạm vi, mục tiêu cụ thể của việc tích lũy và sử dụng thông tin đó.

+ Chỉ sử dụng thông tin tư nhân tích lũy được vào các mục tiêu khác ngoài mục tiêu ban sơ sau lúc được sự đồng ý của chủ thể thông tin tư nhân.

+ Ko được cung ứng, san sẻ, phát tán thông tin tư nhân nhưng mình đã tích lũy, truy cập hoặc kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp được chủ thể của thông tin tư nhân đó đồng ý hoặc có yêu cầu khác. của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ thông tin tư nhân do mình tích lũy. Chủ thể thông tin tư nhân có quyền yêu cầu tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân cung ứng thông tin tư nhân của mình nhưng tổ chức, tư nhân đó đã tích lũy, lưu trữ.

– Cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin tư nhân:

Chủ thể thông tin tư nhân có quyền yêu cầu tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin tư nhân của mình nhưng tổ chức, tư nhân đó đã tích lũy, lưu trữ hoặc ngừng cung ứng. cung ứng thông tin tư nhân của bạn cho bên thứ ba.

Lúc thu được yêu cầu của chủ thể thông tin tư nhân về việc cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin tư nhân hoặc yêu cầu ngừng cung ứng thông tin tư nhân cho bên thứ ba, tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân có trách nhiệm sau:

+ Đưa ra yêu cầu và thông báo cho chủ thể thông tin tư nhân hoặc cung ứng cho chủ thể thông tin tư nhân quyền truy cập để cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin tư nhân của mình.

+ Vận dụng các giải pháp thích hợp để bảo vệ thông tin tư nhân; thông báo cho chủ thể của thông tin tư nhân đó trong trường hợp yêu cầu ko được thực hiện do các yếu tố kỹ thuật hoặc yếu tố khác.

Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân phải hủy thông tin tư nhân đã lưu trữ lúc đã hoàn thành mục tiêu sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ và thông báo cho chủ thể thông tin tư nhân, trừ trường hợp có quy định khác. pháp luật quy định khác.

– Đảm kiểm soát an ninh toàn thông tin tư nhân trên mạng:

+ Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân phải vận dụng các giải pháp quản lý, kỹ thuật thích hợp để bảo vệ thông tin tư nhân do mình tích lũy, lưu trữ và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ thông tin tư nhân. an toàn thông tin mạng.

+ Lúc xảy ra sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin tư nhân, cần vận dụng các giải pháp khắc phục trong thời kì sớm nhất.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ thông tin tư nhân trên mạng:

+ Thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp thu kiến ​​nghị, phản ánh của tổ chức, tư nhân liên quan tới đảm bảo an toàn thông tin tư nhân trên mạng.

+ Định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, rà soát các tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân; tổ chức thanh tra, rà soát đột xuất trong trường hợp cần thiết.

Thứ hai: Hành động để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Quy định về bảo vệ thông tin tư nhân được quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 về bảo vệ người tiêu dùng.

– Trường hợp có thu nhập từ việc sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, tư nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

+ Thông báo rõ ràng, công khai trước lúc thực hiện với người tiêu dùng về mục tiêu tích lũy và sử dụng thông tin của người tiêu dùng.

+ Sử dụng thông tin đúng mục tiêu đã thông báo với người tiêu dùng và phải được sự đồng ý của người tiêu dùng.

+ Đảm kiểm soát an ninh toàn, xác thực, đầy đủ lúc tích lũy, sử dụng và chuyển giao thông tin của người tiêu dùng.

+ Tự mình hoặc có giải pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin lúc phát hiện thông tin đó ko xác thực.

+ Chỉ chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba lúc được sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vì thế, Thông tin tư nhân là gì?? Chúng tôi đã trình diễn cụ thể ở bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã san sẻ thêm các quy định của pháp luật liên quan tới việc bảo vệ thông tin tư nhân.

xem thêm thông tin chi tiết về
Thông tin cá nhân là gì?

Thông tin tư nhân là gì?

Hình Ảnh về:
Thông tin tư nhân là gì?

Video về:
Thông tin tư nhân là gì?

Wiki về
Thông tin tư nhân là gì?


Thông tin tư nhân là gì?

-

Bảo vệ thông tin tư nhân là một trong những quyền cơ bản cũng như quyền quan trọng của mỗi tư nhân. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng biết cách bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung ứng cho độc giả một số nội dung liên quan tới vấn đề: Thông tin tư nhân là gì??

Thông tin tư nhân là gì?

Căn cứ quy định tại Khoản 5 - Điều 3 - Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, cụ thể:

Thông tin tư nhân là thông tin đủ để nhận dạng xác thực một tư nhân, bao gồm tối thiểu các thông tin sau: Họ và tên, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Thông tin bí mật bao gồm hồ sơ y tế, hồ sơ thuế, số thẻ an sinh xã hội, số thẻ tín dụng và các bí mật tư nhân khác.

trong văn bản Thông tin tư nhân là gì? Chúng tôi san sẻ thêm về các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ thông tin tư nhân.

Bảo vệ thông tin tư nhân theo quy định của pháp luật hiện hành

Trước hết: Bảo vệ thông tin tư nhân theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng

Căn cứ quy định tại Điều 16, 17, 18, 19 - Luật An toàn thông tin mạng 2015, cụ thể:

Nguyên tắc bảo vệ thông tin tư nhân trên mạng:

+ Tư nhân tự bảo vệ thông tin tư nhân của mình và tuân thủ các quy định của pháp luật về cung ứng thông tin tư nhân lúc sử dụng dịch vụ trực tuyến.

Cơ quan, tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin mạng đối với thông tin do mình xử lý.

+ Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân phải xây dựng và thông báo công khai các giải pháp xử lý, bảo vệ thông tin tư nhân của mình.

+ Việc bảo vệ thông tin tư nhân được thực hiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Việc xử lý thông tin tư nhân vì mục tiêu đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc ko vì mục tiêu thương nghiệp được thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Tích lũy và sử dụng thông tin tư nhân:

Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân có trách nhiệm sau đây:

Tích lũy thông tin tư nhân sau lúc được sự đồng ý của chủ thể thông tin tư nhân về phạm vi, mục tiêu cụ thể của việc tích lũy và sử dụng thông tin đó.

+ Chỉ sử dụng thông tin tư nhân tích lũy được vào các mục tiêu khác ngoài mục tiêu ban sơ sau lúc được sự đồng ý của chủ thể thông tin tư nhân.

+ Ko được cung ứng, san sẻ, phát tán thông tin tư nhân nhưng mình đã tích lũy, truy cập hoặc kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp được chủ thể của thông tin tư nhân đó đồng ý hoặc có yêu cầu khác. của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ thông tin tư nhân do mình tích lũy. Chủ thể thông tin tư nhân có quyền yêu cầu tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân cung ứng thông tin tư nhân của mình nhưng tổ chức, tư nhân đó đã tích lũy, lưu trữ.

– Cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin tư nhân:

Chủ thể thông tin tư nhân có quyền yêu cầu tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin tư nhân của mình nhưng tổ chức, tư nhân đó đã tích lũy, lưu trữ hoặc ngừng cung ứng. cung ứng thông tin tư nhân của bạn cho bên thứ ba.

Lúc thu được yêu cầu của chủ thể thông tin tư nhân về việc cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin tư nhân hoặc yêu cầu ngừng cung ứng thông tin tư nhân cho bên thứ ba, tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân có trách nhiệm sau:

+ Đưa ra yêu cầu và thông báo cho chủ thể thông tin tư nhân hoặc cung ứng cho chủ thể thông tin tư nhân quyền truy cập để cập nhật, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin tư nhân của mình.

+ Vận dụng các giải pháp thích hợp để bảo vệ thông tin tư nhân; thông báo cho chủ thể của thông tin tư nhân đó trong trường hợp yêu cầu ko được thực hiện do các yếu tố kỹ thuật hoặc yếu tố khác.

Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân phải hủy thông tin tư nhân đã lưu trữ lúc đã hoàn thành mục tiêu sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ và thông báo cho chủ thể thông tin tư nhân, trừ trường hợp có quy định khác. pháp luật quy định khác.

- Đảm kiểm soát an ninh toàn thông tin tư nhân trên mạng:

+ Tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân phải vận dụng các giải pháp quản lý, kỹ thuật thích hợp để bảo vệ thông tin tư nhân do mình tích lũy, lưu trữ và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ thông tin tư nhân. an toàn thông tin mạng.

+ Lúc xảy ra sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin tư nhân, cần vận dụng các giải pháp khắc phục trong thời kì sớm nhất.

Trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ thông tin tư nhân trên mạng:

+ Thiết lập kênh thông tin trực tuyến để tiếp thu kiến ​​nghị, phản ánh của tổ chức, tư nhân liên quan tới đảm bảo an toàn thông tin tư nhân trên mạng.

+ Định kỳ hàng năm tổ chức thanh tra, rà soát các tổ chức, tư nhân xử lý thông tin tư nhân; tổ chức thanh tra, rà soát đột xuất trong trường hợp cần thiết.

Thứ hai: Hành động để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Quy định về bảo vệ thông tin tư nhân được quy định tại Điều 6 Luật Bảo vệ người tiêu dùng 2010 về bảo vệ người tiêu dùng.

- Trường hợp có thu nhập từ việc sử dụng, chuyển giao thông tin của người tiêu dùng thì tổ chức, tư nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm:

+ Thông báo rõ ràng, công khai trước lúc thực hiện với người tiêu dùng về mục tiêu tích lũy và sử dụng thông tin của người tiêu dùng.

+ Sử dụng thông tin đúng mục tiêu đã thông báo với người tiêu dùng và phải được sự đồng ý của người tiêu dùng.

+ Đảm kiểm soát an ninh toàn, xác thực, đầy đủ lúc tích lũy, sử dụng và chuyển giao thông tin của người tiêu dùng.

+ Tự mình hoặc có giải pháp để người tiêu dùng cập nhật, điều chỉnh thông tin lúc phát hiện thông tin đó ko xác thực.

+ Chỉ chuyển giao thông tin của người tiêu dùng cho bên thứ ba lúc được sự đồng ý của người tiêu dùng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Vì thế, Thông tin tư nhân là gì?? Chúng tôi đã trình diễn cụ thể ở bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã san sẻ thêm các quy định của pháp luật liên quan tới việc bảo vệ thông tin tư nhân.

[rule_{ruleNumber}]

#Thông #tin #cá #nhân #là #gì

Bạn thấy bài viết
Thông tin tư nhân là gì?

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Thông tin tư nhân là gì?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Thông #tin #cá #nhân #là #gì

Xem thêm:  STEAM là gì? Phương pháp giáo dục STEAM có phải là tốt nhất

Viết một bình luận