Nét đặc sắc và nổi bật nhất của vương triều Gúp-ta ở Ấn Độ là gì?

Xem thêm:  Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

Viết một bình luận