Mẫu đơn xin đóng mã số thuế công ty hợp danh và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin đóng mã số thuế công ty hợp danh và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế. tại thpttranhungdao.edu.vn

Các vấn đề pháp lý về đóng mã số thuế doanh nghiệp hợp danh và hướng dẫn đóng mã số thuế? Đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp hợp danh là gì? Mẫu đơn xin đóng mã số thuế đối tác? Hướng dẫn đăng ký mã số thuế doanh nghiệp hợp danh ?

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước và nhân vật đóng góp chính là các doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ của công việc quản lý thuế là cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, qua đó doanh nghiệp nắm được tình hình thu nộp thuế. Việc mở mã số thuế do luật quy định, còn việc đóng mã số thuế cũng được các nhà lập pháp quan tâm. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ hướng dẫn mẫu đăng ký mã số thuế và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua Tổng đài 24/7:

1. Vướng mắc pháp lý về việc đóng mã số thuế doanh nghiệp hợp danh?

Cấu trúc mã số thuế:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13

Phía trong:

– Hai chữ số trước nhất của N1N2 là phân số của mã số thuế.

– Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo cấu trúc xác định tăng dần từ 0000001 tới 9999999.

– Chữ số N10 là chữ số rà soát.

– Ba chữ số N11N12N13 là các số trật tự từ 001 tới 999.

– Dấu gạch ngang (-) là dấu để cách trở 10 số đầu và 3 số cuối.

Xem thêm: Mẫu đăng ký mã số thuế tư nhân mới nhất năm 2022

Doanh nghiệp hợp danh hoàn thành hiệu lực mã số thuế trong các trường hợp sau:

– Ngừng hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, vỡ nợ;

– Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp bị hủy bỏ

– Chia tách, sáp nhập, thống nhất.

– Bị cơ thuế quan thông báo người nộp thuế ko làm việc tại địa chỉ đã đăng ký.

Nguyên tắc hủy mã số thuế:

– Mã số thuế ko được sử dụng trong các giao dịch kinh tế kể từ ngày cơ thuế quan thông báo hết hiệu lực sử dụng.

– Mã số thuế của tổ chức lúc hoàn thành hoạt động ko được sử dụng lại, trừ trường hợp khôi phục mã số thuế.

Xem thêm: Mã số doanh nghiệp là gì? Mã số doanh nghiệp có giống mã số thuế ko?

– Lúc doanh nghiệp đối tác hoàn thành hiệu lực mã số thuế thì phải đồng thời hoàn thành hiệu lực mã số thuế nộp thay.

– Trường hợp người nộp thuế là đơn vị hành chính sự nghiệp bị thu hồi mã số thuế thì các đơn vị trực thuộc phải bị thu hồi mã số thuế.

Hồ sơ hủy mã số thuế đối với doanh nghiệp hợp danh:

– Văn bản đề xuất hoàn thành hiệu lực mã số thuế.

– Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao quyết định giải thể, bản sao quyết định chia, bản sao hợp đồng thống nhất, bản sao hợp đồng sáp nhập, bản sao quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của cơ quan. . cấp có thẩm quyền, bản sao thông báo hoàn thành hoạt động, bản sao quyết định chuyển đổi;

Trường hợp đơn vị hành chính có các đơn vị trực thuộc đã được cấp mã số thuế 13 số thì đơn vị hành chính phải có văn bản thông báo hoàn thành hoạt động gửi các đơn vị trực thuộc để đề xuất các đơn vị trực thuộc hạ. làm thủ tục hoàn thành hiệu lực mã số thuế với cơ thuế quan. quản lý thực thể phụ thuộc trước lúc hủy kích hoạt TIN của thực thể quản trị. Trường hợp đơn vị trực thuộc bị hoàn thành mã số thuế nhưng ko có khả năng hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành thì đơn vị trực thuộc có thể cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm kế thừa toàn thể mã số thuế. số tiền thuế. nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc với cơ thuế quan quản lý đơn vị trực thuộc và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thuế của người phụ thuộc đối với cơ thuế quan quản lý đơn vị trực thuộc Nghĩa vụ thuế của đơn vị trực thuộc sau lúc đơn vị trực thuộc được cấp mã số thuế. hết hiệu lực

Nghĩa vụ doanh nghiệp hợp danh phải thực hiện trước lúc bị thu hồi mã số thuế:

– Người nộp thuế xuất trình Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Xem thêm: Hồ sơ và thủ tục đăng ký mã số thuế tư nhân mới nhất

– Người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, trị giá tăng thêm chưa kê khai (nếu có).

– Trường hợp đơn vị hành chính có các đơn vị trực thuộc thì tất cả các đơn vị trực thuộc phải làm thủ tục hoàn thành mã số thuế trước lúc hoàn thành mã số thuế của đơn vị hành chính.

Thủ tục hủy mã số thuế.

Người nộp thuế nộp hồ sơ hoàn thành hiệu lực mã số thuế tại cơ thuế quan quản lý trực tiếp.

Cơ thuế quan quản lý trực tiếp hồ sơ xử lý như sau:

Ra thông báo về việc hoàn thành hoạt động của người nộp thuế và làm thủ tục hoàn thành mã số thuế cho người nộp thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ thuế quan nhận đủ hồ sơ hoàn thành hoạt động. mã số thuế mã số thuế theo quy định.

Ra Thông báo gửi đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc theo mẫu số 35/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này trong trường hợp cơ thuế quan thu được văn bản đề xuất hủy mã số thuế của đơn vị nhưng người phụ thuộc chưa có. đã thực hiện thủ tục hủy mã số thuế.

Phối hợp với cơ thuế quan quản lý các khoản thu nhập nhưng người nộp thuế đã cam kết nộp ngân sách nhà nước để khắc phục các nghĩa vụ của người nộp thuế với cơ thuế quan quản lý thu nhập (xuất trình đầy đủ hồ sơ khai thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, hóa đơn, xử lý số tiền thuế nộp thừa, số tiền thuế trị giá tăng thêm chưa truy thu (nếu có), xử lý hoàn nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Đính chính thông tin sai lúc đăng ký mã số thuế tư nhân

Thực hiện thủ tục xóa nợ và hoàn thuế cho người nộp thuế được xóa nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu cơ quan thương chính xác nhận người nộp thuế đã hoàn thành việc nộp thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Ra thông báo hoàn thành cấp mã số thuế của người nộp thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ thuế quan hoặc cơ thuế quan hoàn trả. . thu khác ngân sách nhà nước từ các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp, từ đơn vị bị chia, sáp nhập, thống nhất sang đơn vị mới theo quy định.

Cơ thuế quan quản lý trực tiếp cập nhật thông tin và chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế sang trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa làm thủ tục hoàn thành hiệu lực mã số thuế” trong thời hạn hoặc chậm nhất là ngày làm việc. là đầu ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo về việc NNT hoàn thành hoạt động và hoàn thành thủ tục hoàn thành mã số thuế, trạng thái “NNT đã ngừng hoạt động và hoàn thành thủ tục”. . . tiếp tục hoàn thành hiệu lực của MST” trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo hoàn thành hiệu lực MST của người nộp thuế.

2. Hồ sơ mã số thuế doanh nghiệp hợp danh là gì?

Văn bản đề xuất hoàn thành sử dụng mã số thuế của doanh nghiệp hợp danh hay còn gọi là văn bản đề xuất hoàn thành sử dụng mã số thuế là văn bản do doanh nghiệp hợp danh gửi tới cơ thuế quan quản lý trực tiếp để yêu cầu hoàn thành việc sử dụng mã số thuế. . sử dụng mã số thuế trong một số trường thống nhất định. .

Đơn đề xuất cấp mã số thuế là văn bản trình bày ước vọng ngừng sử dụng mã số thuế, tức là rút khỏi sự quản lý của cơ thuế quan hoặc khỏi nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thuế. Cán bộ thu thuế quản lý hoạt động thu nộp thuế. , và giảm tình trạng nộp thuế.

3. Mẫu đơn đề xuất đóng mã số thuế doanh nghiệp hợp danh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Xem thêm: Đăng ký mã số thuế tư nhân cho người lao động và chuyên gia nước ngoài

_________________________

…., tháng ngày năm …

THÔNG BÁO

Yêu cầu hoàn thành hiệu lực của mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh):

2. Mã số thuế:……………..

3. Địa chỉ trụ sở chính (ghi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đăng ký thuế hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã):……………..

4. Lý do hoàn thành hiệu lực mã số thuế:………….

Xem thêm: Quy định pháp luật về mã số doanh nghiệp, mã số chi nhánh

5. Hồ sơ kèm theo: …

Người nộp thuế cam kết về tính chuẩn xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này.

Người nhận:

– Cơ quan hành chính;

– Lưu: VT

..

NGƯỜI NỘP THUẾ HOẶC ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Xem thêm: Đóng mã số thuế tư nhân? Bỏ mã số thuế tư nhân?

4. Hướng dẫn mẫu đơn đăng ký mã số doanh nghiệp hợp danh:

– Tên người nộp thuế được ghi đúng với tên người nộp thuế đã đăng ký thuế hoặc đăng ký kinh doanh, ví dụ: Doanh nghiệp hợp danh Kim Sơn.

– Mã số thuế: ghi theo mã số thuế đã thông báo, có cấu trúc “N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10-N11N12N13”

– Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp: theo địa chỉ đăng ký kinh doanh ghi rõ tên số nhà, tên đường, khu phố, quận, huyện, thị thành, thị xã.

– Lý do hoàn thành hiệu lực mã số thuế: Ngừng hoạt động kinh doanh hoặc giải thể, vỡ nợ; Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp bị hủy Chia tách, sáp nhập, thống nhất. Ngừng hoạt động thương nghiệp, ko còn truy thu nghĩa vụ thuế đối với tổ chức phi thương nghiệp; Bị cơ thuế quan thông báo người nộp thuế ko làm việc tại địa chỉ đã đăng ký.

– Các văn bản khác có liên quan, trong đó ghi rõ tên từng loại văn bản, tài liệu.

– Người đại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và sử dụng con dấu của doanh nghiệp để đóng dấu.

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp hợp danh và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế. có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin đóng mã số thuế doanh nghiệp hợp danh và hướng dẫn thủ tục đóng mã số thuế. bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  Quyết định 977/QĐ-TTg

Viết một bình luận