Hai cơ quan tương đồng là?

Xem thêm:  Tế bào phôi sinh là?

Viết một bình luận