Chỉ thị 06-CT/TW

Bạn đang xem: Chỉ thị 06-CT/TW tại thpttranhungdao.edu.vn

Chỉ thị 06-CT/TW

Ngày 24/6/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 06-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Cụ thể, Ban Bí thư xác định gia đình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng vững bền của non sông. Gia đình là nhân vật tác động, thực hiện và thụ hưởng các chính sách tăng trưởng kinh tế – xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng, xuyên suốt trong công cuộc đổi mới và tăng trưởng non sông.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
———

Bạn đang xem: Chỉ thị 06-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 06-CT/TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BAN AN NINH

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông, công việc xây dựng gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. quan trọng. Các đơn vị quản lý ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã xác định xây dựng gia đình là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công việc. Nhiều gia đình được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống ngày càng được tăng lên. Kinh tế hộ gia đình đã góp phần quan trọng vào thu nhập quốc dân; Nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng. Công việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình được coi trọng và có nhiều tiến bộ. Đồng đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Chăm sóc, vun vén, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình là trị giá cao quý nhưng mà mỗi người Việt Nam luôn quan tâm thực hiện và hướng tới. các trị giá thủy chung, mến thương, san sớt, đồng đẳng trong hôn nhân luôn được coi trọng… Những thành tựu của công việc xây dựng gia đình đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, tăng trưởng kinh tế – xã hội. , tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện thành công các Mục tiêu Tăng trưởng Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công việc xây dựng gia đình. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ. Chi phí của gia đình cho các dịch vụ xã hội cơ bản cũng chiếm tỷ trọng lớn, nhất là dịch vụ y tế và giáo dục. Chưa quan tâm phát huy vai trò của số đông và đầu tư nguồn lực xây dựng gia đình. Chưa có giải pháp đồng bộ, kịp thời để ngăn chặn, chặn lại những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng chủ nghĩa, thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội tới gia đình. bạo lực gia đình, sắm bán phụ nữ, xâm hại tình dục, lao động trẻ em chưa được xử lý triệt để; Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong định hướng trị giá, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên còn hạn chế. Việc bình xét, xác nhận gia đình văn hóa nhiều nơi còn hình thức…

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các trị giá văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức quan trọng của dân tộc ta. Xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự tăng trưởng vững bền non sông.

Để tăng cường xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các ngành ủy, tổ chức đảng các ngành, tổ chức Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công việc xây dựng gia đình; nhận thức đúng mực vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công việc xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng vững bền của non sông. Gia đình là nhân vật tác động, thực hiện và thụ hưởng các chính sách tăng trưởng kinh tế – xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng, xuyên suốt trong công cuộc đổi mới và tăng trưởng non sông.

Cấp ủy, tổ chức đảng các ngành phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ huy công việc xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành trong công việc xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mẫu hình gia đình văn hóa, nền nếp tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh em kết đoàn thương yêu. Đề cao vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, định hướng trị giá và giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh với lối sống thực dụng chủ nghĩa, các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các phong tục, tập quán lỗi thời trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công việc xây dựng gia đình.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình theo hướng chú trọng các hoạt động của gia đình, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Chính sách gia đình phải nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng trẻ em, người ốm đau và người già. Xây dựng danh mục dịch vụ công lĩnh vực gia đình. Tăng trưởng hệ thống phân phối các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình, hỗ trợ gia đình tăng trưởng vững bền, hạnh phúc và thực hiện đồng đẳng giới. Huy động các tư nhân, tổ chức xã hội và số đông tham gia phân phối dịch vụ gia đình và chăm sóc, hỗ trợ các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo các gia đình được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản một cách công bình, đồng đẳng và thuận tiện. Gắn việc thực hiện công việc xây dựng gia đình với quy hoạch tổng thể tăng trưởng kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo vững bền; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Tăng lên năng lực quản lý nhà nước về công việc xây dựng gia đình. Xây dựng và tăng trưởng hệ trị giá gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng Chiến lược tăng trưởng gia đình Việt Nam thời đoạn 2021 – 2030, định hướng tới năm 2045; chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, đề án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình làm cơ sở hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế – xã hội. Tăng lên chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và giám định chính sách gia đình; sáng tác văn học-nghệ thuật về đề tài gia đình.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn với lĩnh vực dân số, đồng đẳng giới và trẻ em. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công việc gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ tập huấn chuyên môn và cán bộ quản lý công việc gia đình.

4. Tăng nhanh và đổi mới công việc rộng rãi, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; chuẩn mực, trị giá văn hóa gia đình; tri thức, kỹ năng xây dựng gia đình; những rủi ro trong gia đình, giúp mọi người chủ động phòng tránh những tác động tiêu cực tới gia đình mình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, số đông và xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, bao dung, chân tình, tin tưởng, trọng đạo lý, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, tiết kiệm, thông minh, khát vọng, hiện đại. Tăng lên hiệu quả, thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân kết đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa”. sáng.”

5. Tổ chức thực hiện

– Cấp ủy các ngành, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể rộng rãi, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.

– Tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong công việc xây dựng gia đình.

Đảng đoàn Quốc hội chỉ huy việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phi pháp luật liên quan tới gia đình. Tăng cường rà soát, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách gia đình.

Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ huy việc xây dựng và tăng trưởng hệ trị giá gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới và chỉ huy, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên.

– Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, rà soát, giám định việc thực hiện Chỉ thị này và quyết định việc thực hiện Chỉ thị. kỳ báo cáo cho Ban thư ký.

Chỉ thị này được rộng rãi tới chi nhánh.

BAN AN NINH T/M
Võ Văn Thưởng

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

xem thêm thông tin chi tiết về Chỉ thị 06-CT/TW

Chỉ thị 06-CT/TW

Hình Ảnh về: Chỉ thị 06-CT/TW

Video về: Chỉ thị 06-CT/TW

Wiki về Chỉ thị 06-CT/TW

Chỉ thị 06-CT/TW -

Chỉ thị 06-CT/TW

Ngày 24/6/2021, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị 06-CT/TW năm 2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Cụ thể, Ban Bí thư xác định gia đình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng vững bền của non sông. Gia đình là nhân vật tác động, thực hiện và thụ hưởng các chính sách tăng trưởng kinh tế - xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng, xuyên suốt trong công cuộc đổi mới và tăng trưởng non sông.

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
———

Bạn đang xem: Chỉ thị 06-CT/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

Số: 06-CT/TW

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BAN AN NINH

VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa non sông, công việc xây dựng gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. quan trọng. Các đơn vị quản lý ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã xác định xây dựng gia đình là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công việc. Nhiều gia đình được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, chất lượng cuộc sống ngày càng được tăng lên. Kinh tế hộ gia đình đã góp phần quan trọng vào thu nhập quốc dân; Nhiều hộ đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng. Công việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và phụng dưỡng người cao tuổi trong gia đình được coi trọng và có nhiều tiến bộ. Đồng đẳng giới, quyền trẻ em, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Chăm sóc, vun vén, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình là trị giá cao quý nhưng mà mỗi người Việt Nam luôn quan tâm thực hiện và hướng tới. các trị giá thủy chung, mến thương, san sớt, đồng đẳng trong hôn nhân luôn được coi trọng… Những thành tựu của công việc xây dựng gia đình đã góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, tăng trưởng kinh tế - xã hội. , tăng trưởng văn hóa, con người Việt Nam; thực hiện thành công các Mục tiêu Tăng trưởng Thiên niên kỷ về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công việc xây dựng gia đình. Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình ở một số nơi còn thiếu chặt chẽ. Chi phí của gia đình cho các dịch vụ xã hội cơ bản cũng chiếm tỷ trọng lớn, nhất là dịch vụ y tế và giáo dục. Chưa quan tâm phát huy vai trò của số đông và đầu tư nguồn lực xây dựng gia đình. Chưa có giải pháp đồng bộ, kịp thời để ngăn chặn, chặn lại những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, lối sống thực dụng chủ nghĩa, thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội tới gia đình. bạo lực gia đình, sắm bán phụ nữ, xâm hại tình dục, lao động trẻ em chưa được xử lý triệt để; Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong định hướng trị giá, giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên còn hạn chế. Việc bình xét, xác nhận gia đình văn hóa nhiều nơi còn hình thức…

Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các trị giá văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức quan trọng của dân tộc ta. Xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự tăng trưởng vững bền non sông.

Để tăng cường xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các ngành ủy, tổ chức đảng các ngành, tổ chức Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công việc xây dựng gia đình; nhận thức đúng mực vai trò, tầm quan trọng của gia đình và công việc xây dựng gia đình trong tình hình mới. Xác định gia đình là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tăng trưởng vững bền của non sông. Gia đình là nhân vật tác động, thực hiện và thụ hưởng các chính sách tăng trưởng kinh tế - xã hội. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng, xuyên suốt trong công cuộc đổi mới và tăng trưởng non sông.

Cấp ủy, tổ chức đảng các ngành phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ huy công việc xây dựng gia đình; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành trong công việc xây dựng gia đình. Cán bộ, đảng viên phải nêu gương, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mẫu hình gia đình văn hóa, nền nếp tiêu biểu, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh em kết đoàn thương yêu. Đề cao vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng, định hướng trị giá và giáo dục thế hệ trẻ. Kiên quyết đấu tranh với lối sống thực dụng chủ nghĩa, các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, xóa bỏ các phong tục, tập quán lỗi thời trong hôn nhân và gia đình. Khắc phục bệnh thành tích, hình thức trong công việc xây dựng gia đình.

2. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình theo hướng chú trọng các hoạt động của gia đình, đảm bảo sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình. Chính sách gia đình phải nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, chú trọng trẻ em, người ốm đau và người già. Xây dựng danh mục dịch vụ công lĩnh vực gia đình. Tăng trưởng hệ thống phân phối các dịch vụ xã hội cơ bản cho gia đình, hỗ trợ gia đình tăng trưởng vững bền, hạnh phúc và thực hiện đồng đẳng giới. Huy động các tư nhân, tổ chức xã hội và số đông tham gia phân phối dịch vụ gia đình và chăm sóc, hỗ trợ các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo các gia đình được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản một cách công bình, đồng đẳng và thuận tiện. Gắn việc thực hiện công việc xây dựng gia đình với quy hoạch tổng thể tăng trưởng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo vững bền; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Tăng lên năng lực quản lý nhà nước về công việc xây dựng gia đình. Xây dựng và tăng trưởng hệ trị giá gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Xây dựng Chiến lược tăng trưởng gia đình Việt Nam thời đoạn 2021 - 2030, định hướng tới năm 2045; chương trình giáo dục quốc gia về gia đình; chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và các chương trình, đề án hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc. Xây dựng dữ liệu số quốc gia về gia đình làm cơ sở hoạch định chính sách, chương trình, kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tăng lên chất lượng hoạt động hỗ trợ gia đình tiếp cận các nguồn lực xã hội. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu khoa học về gia đình; hoạch định, tổ chức thực hiện và giám định chính sách gia đình; sáng tác văn học-nghệ thuật về đề tài gia đình.

Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về gia đình đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, thống nhất, gắn với lĩnh vực dân số, đồng đẳng giới và trẻ em. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công việc gia đình theo hướng tích hợp đa ngành, phân định rõ tập huấn chuyên môn và cán bộ quản lý công việc gia đình.

4. Tăng nhanh và đổi mới công việc rộng rãi, tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; chuẩn mực, trị giá văn hóa gia đình; tri thức, kỹ năng xây dựng gia đình; những rủi ro trong gia đình, giúp mọi người chủ động phòng tránh những tác động tiêu cực tới gia đình mình. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Phát huy vai trò của gia đình, số đông và xã hội trong xây dựng môi trường văn hóa, con người Việt Nam giàu lòng nhân ái, bao dung, chân tình, tin tưởng, trọng đạo lý, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, tiết kiệm, thông minh, khát vọng, hiện đại. Tăng lên hiệu quả, thiết thực trong xây dựng gia đình văn hóa, gắn với phong trào “Toàn dân kết đoàn xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân kết đoàn xây dựng nông thôn mới, đô thị văn hóa”. sáng."

5. Tổ chức thực hiện

- Cấp ủy các ngành, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể rộng rãi, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị này.

– Tăng cường phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện của MTTQ và các đoàn thể trong công việc xây dựng gia đình.

Đảng đoàn Quốc hội chỉ huy việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phi pháp luật liên quan tới gia đình. Tăng cường rà soát, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách gia đình.

Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ huy việc xây dựng và tăng trưởng hệ trị giá gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới và chỉ huy, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên.

– Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, rà soát, giám định việc thực hiện Chỉ thị này và quyết định việc thực hiện Chỉ thị. kỳ báo cáo cho Ban thư ký.

Chỉ thị này được rộng rãi tới chi nhánh.

BAN AN NINH T/M
Võ Văn Thưởng

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Chỉ #thị #06CTTW

Bạn thấy bài viết Chỉ thị 06-CT/TW có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Chỉ thị 06-CT/TW bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Văn học
#Chỉ #thị #06CTTW

Xem thêm:  Các trình duyệt tốt nhất mà game thủ cần biết

Viết một bình luận