Cây hấp thụ nitơ ở dạng?

Xem thêm:  Lớp lưỡng cư chia làm mấy bộ?

Viết một bình luận