Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Bạn đang xem: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? tại thpttranhungdao.edu.vn

Bạn đang tìm chủ đề về => Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? bên phải? Nếu cũng đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? khác ở đây => Cái gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động

C. Phân phối trung bình

D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn

Câu B đúng.

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.

Lý do chọn đáp án B là vì:

Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần, nhưng vốn góp của các thành viên là ngang nhau. . kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này dựa trên các cơ chế không giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên họ đều kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.

Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao và người lao động trong các ngành nghề độc hại, có điều kiện khó khăn sẽ được lợi mức thu nhập thích hợp.

Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:

Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phẩm được sản xuất ra.

– Nhân lực lành nghề và chất lượng thành phẩm

Điều kiện và môi trường làm việc:

+ Siêng năng lao động

+ Lao động trong hầm mỏ

+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo …

_ Thực trạng lao động

_ Các ngành nghề được khuyến khích

Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:

_ Tiền công trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh

_ Thưởng

_ Tiền phụ cấp

_ Nhận lương cơ quan hành chính sự nghiệp

Các hình thức phân phối khác:

Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn có các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:

Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp, có sự liên hệ giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.

Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu nông, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.

Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu lao động, sở hữu tư bản, v.v.


”Thông

Xem thêm: Năm là gì?

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? -

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động

C. Phân phối trung bình

D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn

Câu B đúng.

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.

Lý do chọn đáp án B là vì:

Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần, nhưng vốn góp của các thành viên là ngang nhau. . kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này dựa trên các cơ chế không giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên họ đều kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.

Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao và người lao động trong các ngành nghề độc hại, có điều kiện khó khăn sẽ được lợi mức thu nhập thích hợp.

Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:

Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phẩm được sản xuất ra.

– Sử dụng thành thục nhân lực và chất lượng thành phẩm

Điều kiện và môi trường làm việc:

+ Siêng năng lao động

+ Lao động trong hầm mỏ

+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo …

_ Thực trạng lao động

_ Các ngành nghề được khuyến khích

Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:

_ Tiền công trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh

_ Thưởng

_ Tiền phụ cấp

_ Nhận lương cơ quan hành chính sự nghiệp

Các hình thức phân phối khác:

Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn có các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:

Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp, có sự liên hệ giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.

Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu nông, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.

Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

[rule_{ruleNumber}]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_3_plain]

# Theo # giáo trình # giáo trình # tư tưởng # Hồ #Chi #Minh # kỷ luật # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa chính thống # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

”Thông

.u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:active, .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Year on year là gìTheo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? –

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

[rule_{ruleNumber}] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_2_plain]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_2_plain]

# Theo # giáo trình # giáo trình # tư tưởng # Hồ #Chi #Minh # kỷ luật # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa chính thống # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_3_plain]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

”Thông

.u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:active, .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Year on year là gìTheo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? –

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

[rule_{ruleNumber}] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

[/toggle]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

xem thêm thông tin chi tiết về Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Hình Ảnh về: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Video về: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Wiki về Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? -

Bạn đang tìm chủ đề về => Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? bên phải? Nếu cũng đúng tương tự, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm câu hỏi Nó là gì? khác ở đây => Cái gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động

C. Phân phối trung bình

D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn

Câu B đúng.

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.

Lý do chọn đáp án B là vì:

Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần, nhưng vốn góp của các thành viên là ngang nhau. . kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này dựa trên các cơ chế không giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên họ đều kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.

Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao và người lao động trong các ngành nghề độc hại, có điều kiện khó khăn sẽ được lợi mức thu nhập thích hợp.

Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:

Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phẩm được sản xuất ra.

- Nhân lực lành nghề và chất lượng thành phẩm

Điều kiện và môi trường làm việc:

+ Siêng năng lao động

+ Lao động trong hầm mỏ

+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo ...

_ Thực trạng lao động

_ Các ngành nghề được khuyến khích

Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:

_ Tiền công trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh

_ Thưởng

_ Tiền phụ cấp

_ Nhận lương cơ quan hành chính sự nghiệp

Các hình thức phân phối khác:

Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn có các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:

Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp, có sự liên hệ giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.

Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu nông, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.

Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu lao động, sở hữu tư bản, v.v.


”Thông

Xem thêm: Năm là gì?

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? -

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động

C. Phân phối trung bình

D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn

Câu B đúng.

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.

Lý do chọn đáp án B là vì:

Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần, nhưng vốn góp của các thành viên là ngang nhau. . kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này dựa trên các cơ chế không giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên họ đều kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.

Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao và người lao động trong các ngành nghề độc hại, có điều kiện khó khăn sẽ được lợi mức thu nhập thích hợp.

Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:

Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phẩm được sản xuất ra.

- Sử dụng thành thục nhân lực và chất lượng thành phẩm

Điều kiện và môi trường làm việc:

+ Siêng năng lao động

+ Lao động trong hầm mỏ

+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo ...

_ Thực trạng lao động

_ Các ngành nghề được khuyến khích

Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:

_ Tiền công trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh

_ Thưởng

_ Tiền phụ cấp

_ Nhận lương cơ quan hành chính sự nghiệp

Các hình thức phân phối khác:

Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn có các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:

Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp, có sự liên hệ giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.

Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu nông, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.

Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu lao động, sở hữu tư bản ...

[rule_{ruleNumber}]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_3_plain]

# Theo # giáo trình # giáo trình # tư tưởng # Hồ #Chi #Minh # kỷ luật # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa chính thống # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

”Thông

.u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:active, .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Year on year là gìTheo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? -

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
- Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản ...

[rule_{ruleNumber}] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_2_plain]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_2_plain]

# Theo # giáo trình # giáo trình # tư tưởng # Hồ #Chi #Minh # kỷ luật # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa chính thống # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_3_plain]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

”Thông

.u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:active, .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Year on year là gìTheo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? -

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
- Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản ...

[rule_{ruleNumber}] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

[/toggle]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_{ruleNumber}]

Xem thêm: Năm là gì?

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? -

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?

A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu

B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động

C. Phân phối trung bình

D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn

Câu B đúng.

Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.

Lý do chọn đáp án B là vì:

Phân phối theo lao động là phân phối trong các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần, nhưng vốn góp của các thành viên là ngang nhau. . kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này dựa trên các cơ chế không giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên họ đều kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.

Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao và người lao động trong các ngành nghề độc hại, có điều kiện khó khăn sẽ được lợi mức thu nhập thích hợp.

Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:

Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phẩm được sản xuất ra.

– Sử dụng thành thục nhân lực và chất lượng thành phẩm

Điều kiện và môi trường làm việc:

+ Siêng năng lao động

+ Lao động trong hầm mỏ

+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo …

_ Thực trạng lao động

_ Các ngành nghề được khuyến khích

Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:

_ Tiền công trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh

_ Thưởng

_ Tiền phụ cấp

_ Nhận lương cơ quan hành chính sự nghiệp

Các hình thức phân phối khác:

Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với nhiều hình thức sở hữu và tổ chức sản xuất kinh doanh. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn có các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:

Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp, có sự liên hệ giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.

Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu nông, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.

Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên sở hữu cổ phần, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

[rule_{ruleNumber}]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_3_plain]

# Theo # giáo trình # giáo trình # tư tưởng # Hồ #Chi #Minh # kỷ luật # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa chính thống # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

”Thông

.u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:active, .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Year on year là gìTheo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? –

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

[rule_{ruleNumber}] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_2_plain]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_2_plain]

# Theo # giáo trình # giáo trình # tư tưởng # Hồ #Chi #Minh # kỷ luật # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa chính thống # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

[rule_3_plain]

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây. Xem thêm các câu hỏi là gì? khác tại đây => Là gì?

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

”Thông

.u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid #1ABC9C!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:active, .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .ctaText { font-weight:bold; color:#16A085; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598 .postTitle { color:#1ABC9C; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u35a267c7cc01250d79aa26d68be4e598:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem thêm:   Year on year là gìTheo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? –

Câu hỏi: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì?
A. Làm việc theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
B. Làm việc theo khả năng, hưởng theo sức lao động
C. Phân phối trung bình
D. Phân bổ theo vốn và tài sản góp vốn
Đáp án B đúng.
Theo sách giáo khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là Làm việc theo khả năng, hưởng theo lao động.
Lý do chọn đáp án B là vì:
Phân phối theo lao động là phân phối ở các đơn vị kinh tế trên cơ sở sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất (kinh tế nhà nước) hoặc hợp tác xã cổ phần nhưng nhưng mà phần vốn góp của các thành viên là ngang nhau. kinh tế hợp tác). Các thành phần kinh tế này đều dựa trên các cơ chế ko giống nhau. Người lao động làm chủ tư liệu sản xuất nên thế tất họ cũng kiểm soát việc phân phối thu nhập. Vì vậy, phân phối phải vì lợi ích của người lao động.
Phân phối theo lao động là hình thức phân phối thu nhập căn cứ vào số lượng và chất lượng sức lao động nhưng nhưng mà mỗi người đã đóng góp cho xã hội. Theo quy luật này, người làm việc nhiều hưởng nhiều, người làm việc ít hưởng ít, có sức lao động nhưng nhưng mà ko làm việc thì ko hưởng; Người lao động kỹ thuật cao, người lao động làm nghề độc hại có điều kiện khó khăn được lợi mức thu nhập thích hợp.
Căn cứ cụ thể để phân phối theo lao động là:
Số lượng lao động được đo bằng thời kì lao động hoặc số lượng thành phầm được sản xuất ra.
– Thuần thục lao động và chất lượng thành phẩm
Điều kiện và môi trường làm việc:
+ Cần mẫn lao động
+ Lao động trong hầm mỏ
+ Làm việc ở những vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa như miền núi, hải đảo, v.v.
_ Thực chất của lao động
_ Các ngành nghề được khuyến khích
Phân phối theo lao động được thực hiện thông qua các hình thức cụ thể như:
_ Tiền lương trong đơn vị sản xuất_ Kinh doanh
_ Thưởng
_ Tiền phụ cấp
_ Hưởng lương cơ quan hành chính sự nghiệp
Các hình thức phân phối khác:
Ở nước ta có nhiều thành phần kinh tế với hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều chủng loại. Vì vậy, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:
Ở các đơn vị kinh tế tập thể trình độ thấp có sự liên kết giữa phân phối tư bản và phân phối theo lao động.
Trong thành phần kinh tế cá thể và tiểu chủ, thu nhập phụ thuộc vào quyền sở hữu tư liệu sản xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất kinh doanh của chính người lao động.
Trong kinh tế tư bản tư nhân và nhà nước, sự phân phối ở đây dựa trên cơ sở sở hữu công bình, sở hữu lao động, sở hữu tư bản …

[rule_{ruleNumber}] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_2_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_3_plain] #Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì
[rule_1_plain]
Nguồn:thpttranhungdao.edu.vn
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

[/toggle]

Nguồn: Cungdaythang.com

# Theo # giáo trình # sách văn bản # suy nghĩ # Hồ #Chi #Minh # thủ khoa # phân phối # chủ nghĩa # trong # chủ nghĩa # chủ nghĩa xã hội # chủ nghĩa xã hội # là gì #

#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

[/toggle]

Bạn thấy bài viết Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu trong chủ nghĩa xã hội là gì? bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Là gì?
#Theo #giáo #trình #tư #tưởng #Hồ #Chí #Minh #nguyên #tắc #phân #phối #chủ #yếu #trong #chủ #nghĩa #xã #hội #là #gì

Xem thêm:  Vốn FDI là gì?

Viết một bình luận