Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?

Xem thêm:  Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

Viết một bình luận