Phần khai báo gồm các câu lệnh dùng để?

Xem thêm:  Máy tìm kiếm là?

Viết một bình luận