Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại thpttranhungdao.edu.vn

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp Giám đốc/Tổng giám đốc là người nhưng mà doanh nghiệp thuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ ra quyết định bổ nhiệm chức danh này để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Tương tự, trên đây là nội dung cụ thể của 2 mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp cổ phần

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v bổ nhiệm Giám đốc Doanh nghiệp./.

HỘI ĐỒNG HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………….

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp cổ phần…………………….

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Doanh nghiệp ……………………..;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………….…………..Giới tính:…………..

Sinh ngày:……………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………….do Công an thị thành…………..cấp ngày:………….

Nơi đăng ký HKTT: …………………………………….. ……………………………………………. …

Nơi ở hiện nay: .……………………………………………………….

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Giám đốc tổ chức quản lý các hoạt động của Doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng thành viên Doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Doanh nghiệp có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định mọi vấn đề liên quan tới hoạt động hàng ngày của Doanh nghiệp;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Doanh nghiệp;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Doanh nghiệp;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cất chức các chức danh quản lý trong Doanh nghiệp, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Doanh nghiệp ký kết các hợp đồng;

– Đề xuất phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp trong hợp đồng lao động nhưng mà Giám đốc ký với doanh nghiệp và theo quyết định của hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp.

– Ko được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng tài sản của Doanh nghiệp để tư lợi, phục vụ người khác, ko tiết lộ bí mật của Doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. ;

– Lúc Doanh nghiệp ko trả tiền đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác tới hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Doanh nghiệp cho toàn thể Hội đồng quản trị và các chủ nợ biết;

– Ko tăng lương, ko trả thưởng cho người lao động trong Doanh nghiệp, kể cả người quản lý;

– Chịu trách nhiệm tư nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do ko thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm này; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn tài chính của Doanh nghiệp.

Điều 3: Anh ta …………………… và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận

– Như Điều 3

Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Quyết định bổ nhiệm giám đốc quản lý

CÔNG TY …………….
——————

Số:…….. – QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

Địa danh, tháng ngày…. tháng năm ….

PHÁN QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp

TỔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020

– Căn cứ Điều lệ Doanh nghiệp ………….…….…… …………………….………….…

– Căn cứ vào yêu cầu tổ chức của doanh nghiệp………….………….… ………………..…………

– Xét trình độ năng lực của Mr/Ms………….………….…… …………………….…

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………….…….…………… ……………………..…

Số ID……………………….…………………… ………….………………..

Nơi cấp:……………………Ngày cấp:……………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc quản lý/Tổng giám đốc doanh nghiệp……., là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của doanh nghiệp.

Điều 2: Ông/bà ………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm tư nhân trước Hội đồng quản trị về hoạt động của mình theo quy định của doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M CÔNG TY CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

chủ tịch Hội đồng quản trị

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

xem thêm thông tin chi tiết về Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Hình Ảnh về: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Video về: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Wiki về Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc -

Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, trường hợp Giám đốc/Tổng giám đốc là người nhưng mà doanh nghiệp thuê, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên sẽ ra quyết định bổ nhiệm chức danh này để quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Tương tự, trên đây là nội dung cụ thể của 2 mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc doanh nghiệp cổ phần

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY ………….

V/v bổ nhiệm Giám đốc Doanh nghiệp./.

HỘI ĐỒNG HÀNH CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN …………………….

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Doanh nghiệp cổ phần…………………….

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Doanh nghiệp ……………………..;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ;

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: ………….…………..Giới tính:…………..

Sinh ngày:……………………..Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: ………….do Công an thị thành…………..cấp ngày:………….

Nơi đăng ký HKTT: ............................................ .................................................... ...

Nơi ở hiện nay: .……………………………………………………….

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.

Giám đốc tổ chức quản lý các hoạt động của Doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng thành viên Doanh nghiệp và theo pháp luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Doanh nghiệp có các quyền sau:

- Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

– Quyết định mọi vấn đề liên quan tới hoạt động hàng ngày của Doanh nghiệp;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Doanh nghiệp;

- Ban hành quy chế quản lý nội bộ Doanh nghiệp;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cất chức các chức danh quản lý trong Doanh nghiệp, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Doanh nghiệp ký kết các hợp đồng;

- Đề xuất phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

- Đề xuất phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp trong hợp đồng lao động nhưng mà Giám đốc ký với doanh nghiệp và theo quyết định của hội đồng thành viên.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, thận trọng vì lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp.

– Ko được lợi dụng chức vụ, quyền hạn, sử dụng tài sản của Doanh nghiệp để tư lợi, phục vụ người khác, ko tiết lộ bí mật của Doanh nghiệp, trừ trường hợp được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. ;

– Lúc Doanh nghiệp ko trả tiền đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác tới hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Doanh nghiệp cho toàn thể Hội đồng quản trị và các chủ nợ biết;

– Ko tăng lương, ko trả thưởng cho người lao động trong Doanh nghiệp, kể cả người quản lý;

- Chịu trách nhiệm tư nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do ko thực hiện nghĩa vụ quy định tại điểm này; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn tài chính của Doanh nghiệp.

Điều 3: Anh ta …………………… và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Người nhận

– Như Điều 3

Lưu văn phòng

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Quyết định bổ nhiệm giám đốc quản lý

CÔNG TY …………….
——————

Số:…….. – QĐ/CTY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

Địa danh, tháng ngày…. tháng năm ….

PHÁN QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp

TỔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020

– Căn cứ Điều lệ Doanh nghiệp ………….…….…… …………………….………….…

- Căn cứ vào yêu cầu tổ chức của doanh nghiệp………….………….… ………………..…………

– Xét trình độ năng lực của Mr/Ms………….………….…… …………………….…

PHÁN QUYẾT

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………….…….…………… ……………………..…

Số ID……………………….…………………… ………….………………..

Nơi cấp:……………………Ngày cấp:……………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………

Giữ chức vụ Giám đốc quản lý/Tổng giám đốc doanh nghiệp……., là người đại diện theo pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động quản lý, đối ngoại của doanh nghiệp.

Điều 2: Ông/bà ………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm tư nhân trước Hội đồng quản trị về hoạt động của mình theo quy định của doanh nghiệp.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M CÔNG TY CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

chủ tịch Hội đồng quản trị

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Mẫu #quyết #định #bổ #nhiệm #giám #đốc #tổng #giám #đốc

Bạn thấy bài viết Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Văn học
#Mẫu #quyết #định #bổ #nhiệm #giám #đốc #tổng #giám #đốc

Xem thêm:  Những điều kiêng kỵ trong ngày vía Thần Tài mà bạn nên biết

Viết một bình luận