Khởi công xây dựng trại chăn nuôi lợn thịt thông minh 3,1 triệu USD

Xem thêm:  Còn khoảng cách chênh lệch lớn xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền

Viết một bình luận