Bài học kinh nghiệm về nghệ thuật quân sự Việt Nam được vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới là?

Xem thêm:  Quê hương nhà mạc nay thuộc địa phương nào?

Viết một bình luận