Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

Bạn đang xem:
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

tại thpttranhungdao.edu.vn

Tư duy không phải là cái có sẵn hay đã được đóng khung từ trước, nó sinh ra và phát sinh trong quá trình con người trao đổi, tư duy, Tư tưởng là gì?

Tư tưởng là gì?

– Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là sự biểu hiện các mối quan hệ giữa con người với các vấn đề về thế giới xung quanh, trong các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh khái niệm tư tưởng được dùng để chỉ ý nghĩa khái quát của triết học.

Quan điểm về tư tưởng xuất phát từ ý tưởng của những nhà tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng. Không phải ai có ý tưởng cũng được coi là nhà tư tưởng, bởi theo nhà bác học Lênin, người đó phải biết giải quyết các vấn đề chính trị, chiến lược và tổ chức.

Hệ tư tưởng là ý thức của một cá nhân, một cộng đồng, nó chứa đựng hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận được xây dựng trên nền tảng triết học. Những quan niệm thống nhất, những quan điểm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cá nhân, giai cấp, dân tộc được hình thành trên cơ sở những hiện thực nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Tư duy có ba đặc điểm cơ bản:

+ Thứ nhất, ý tưởng gắn liền với sở thích;

+ Thứ hai, trong xã hội có giai cấp đối kháng thì hệ tư tưởng mang tính giai cấp;

+ Thứ ba, sự ra đời, tồn tại, phát triển và mất đi của một tư tưởng gắn liền với tồn tại xã hội, chịu sự quy định của tồn tại xã hội, chịu sự quy định của các quan hệ xã hội sinh học. cút đi.

Ví dụ về ý tưởng

Để hiểu rõ hơn về khái niệm Tư tưởng là gì? Nội dung này sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ: Hệ tư tưởng chính trị dân chủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là tư tưởng chỉ đạo cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là của cải quý nhất của nhân dân. Nó được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. đồng thời phản ánh mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và nhân dân trong một chế độ chính trị – xã hội nhất định.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm xây dựng Nhà nước Việt Nam mới, đó là Nhà nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. nhân dân là chủ”.

Nội dung cơ bản nhất, cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là: Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị – xã hội, thể chế chính trị dân chủ phải bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. , nhân dân là người có quyền quyết định vận mệnh quốc gia – dân tộc;

Nhân dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, củng cố và thực thi quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và các thể chế chính trị dân chủ, xây dựng và củng cố bộ máy quản lý nhà nước phục vụ nhân dân. phục vụ lợi ích riêng của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan chính quyền từ cả nước đến các làng xã đều là công bộc của dân… Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu, kính ta”(4).

Hệ tư tưởng là gì?

Hệ tư tưởng là một hệ thống, một tập hợp các ý tưởng và quan điểm về các lĩnh vực khác nhau.

– Từ điển Bách Khoa Việt Nam giải thích hệ tư tưởng là: “Hệ thống những tư tưởng, quan điểm lý luận thể hiện sự nhận thức, đánh giá về hiện thực xung quanh, xuất phát từ những lợi ích xã hội nhất định. Hệ tư tưởng mang tính lý luận, tức là được hệ thống hóa một cách duy lý. Khác với tâm lý xã hội gắn liền với những tình cảm sinh hoạt của ý thức hàng ngày, hệ tư tưởng bao gồm những quan điểm, tư tưởng về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp quyền, tôn giáo, đạo đức, mỹ học v.v., triết học”.

– Từ điển tiếng Việt giải thích hệ tư tưởng là “hệ thống những tư tưởng, quan điểm thường xuyên phản ánh những lợi ích cơ bản khác nhau của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội”.

– Từ điển Chính trị học giải thích ngắn gọn: “Hệ tư tưởng – hệ thống các quan điểm và tư tưởng chính trị, pháp luật, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật. Hệ tư tưởng giai cấp. Trong các hình thức đối lập thì hệ tư tưởng của giai cấp thống trị là hệ tư tưởng thống trị.

Như vậy, có thể thấy, khái niệm hệ tư tưởng hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau và mới chỉ đạt được sự thống nhất tương đối.

Ngoài khái niệm Tư tưởng là gì? Điều quan trọng là phải hiểu khái niệm hệ tư tưởng như đã giải thích ở trên.

Vai trò của hệ tư tưởng

– Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, hệ tư tưởng là một bộ phận của ý thức xã hội nên nó chịu sự quy định của tồn tại xã hội.

– Hệ tư tưởng giống như cái nền tảng để các đảng phái, tổ chức, lực lượng chính trị xã hội trên đó xây dựng chiến lược, lý tưởng, thành lập đội ngũ mà tổ chức đó sẽ đại diện. tức là thiết lập sách lược chính trị. Vì vậy hệ tư tưởng luôn gắn liền với chính trị và không thể tách rời chính trị và ngược lại.

– Hệ tư tưởng nào cũng là hệ tư tưởng của một giai cấp, bảo vệ quyền lợi và lý tưởng chính trị của giai cấp đó.

– Hệ tư tưởng với tư cách là người đại diện cho giai cấp sẽ đóng vai trò là vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh vì những giá trị, lý tưởng mà giai cấp theo đuổi. Không có hệ tư tưởng nào đứng trên giai cấp. Chính trị là diễn đàn đấu tranh của các hệ thống, phong trào và khuynh hướng tư tưởng khác nhau.

xem thêm thông tin chi tiết về
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

Hình Ảnh về:
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

Video về:
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

Wiki về
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?


Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

-

Tư duy không phải là cái có sẵn hay đã được đóng khung từ trước, nó sinh ra và phát sinh trong quá trình con người trao đổi, tư duy, Tư tưởng là gì?

Tư tưởng là gì?

- Tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là sự biểu hiện các mối quan hệ giữa con người với các vấn đề về thế giới xung quanh, trong các nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh khái niệm tư tưởng được dùng để chỉ ý nghĩa khái quát của triết học.

Quan điểm về tư tưởng xuất phát từ ý tưởng của những nhà tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng. Không phải ai có ý tưởng cũng được coi là nhà tư tưởng, bởi theo nhà bác học Lênin, người đó phải biết giải quyết các vấn đề chính trị, chiến lược và tổ chức.

Hệ tư tưởng là ý thức của một cá nhân, một cộng đồng, nó chứa đựng hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận được xây dựng trên nền tảng triết học. Những quan niệm thống nhất, những quan điểm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cá nhân, giai cấp, dân tộc được hình thành trên cơ sở những hiện thực nhất định và trở lại chỉ đạo hoạt động thực tiễn, cải tạo hiện thực.

Tư duy có ba đặc điểm cơ bản:

+ Thứ nhất, ý tưởng gắn liền với sở thích;

+ Thứ hai, trong xã hội có giai cấp đối kháng thì hệ tư tưởng mang tính giai cấp;

+ Thứ ba, sự ra đời, tồn tại, phát triển và mất đi của một tư tưởng gắn liền với tồn tại xã hội, chịu sự quy định của tồn tại xã hội, chịu sự quy định của các quan hệ xã hội sinh học. cút đi.

Ví dụ về ý tưởng

Để hiểu rõ hơn về khái niệm Tư tưởng là gì? Nội dung này sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ: Hệ tư tưởng chính trị dân chủ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân là một trong những di sản tư tưởng bao trùm và xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, đây cũng là tư tưởng chỉ đạo cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước hiện nay.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân chủ là của cải quý nhất của nhân dân. Nó được hình thành trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. đồng thời phản ánh mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và nhân dân trong một chế độ chính trị - xã hội nhất định.

Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết tâm xây dựng Nhà nước Việt Nam mới, đó là Nhà nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. nhân dân là chủ”.

Nội dung cơ bản nhất, cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là: Nhân dân là chủ thể của quyền lực chính trị - xã hội, thể chế chính trị dân chủ phải bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân. , nhân dân là người có quyền quyết định vận mệnh quốc gia - dân tộc;

Nhân dân phải có trách nhiệm và nghĩa vụ xây dựng, củng cố và thực thi quyền lực của mình thông qua hệ thống chính trị và các thể chế chính trị dân chủ, xây dựng và củng cố bộ máy quản lý nhà nước phục vụ nhân dân. phục vụ lợi ích riêng của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta phải hiểu rằng các cơ quan chính quyền từ cả nước đến các làng xã đều là công bộc của dân... Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm. Việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu, kính ta”(4).

Hệ tư tưởng là gì?

Hệ tư tưởng là một hệ thống, một tập hợp các ý tưởng và quan điểm về các lĩnh vực khác nhau.

– Từ điển Bách Khoa Việt Nam giải thích hệ tư tưởng là: “Hệ thống những tư tưởng, quan điểm lý luận thể hiện sự nhận thức, đánh giá về hiện thực xung quanh, xuất phát từ những lợi ích xã hội nhất định. Hệ tư tưởng mang tính lý luận, tức là được hệ thống hóa một cách duy lý. Khác với tâm lý xã hội gắn liền với những tình cảm sinh hoạt của ý thức hàng ngày, hệ tư tưởng bao gồm những quan điểm, tư tưởng về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp quyền, tôn giáo, đạo đức, mỹ học v.v., triết học”.

– Từ điển tiếng Việt giải thích hệ tư tưởng là “hệ thống những tư tưởng, quan điểm thường xuyên phản ánh những lợi ích cơ bản khác nhau của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội”.

– Từ điển Chính trị học giải thích ngắn gọn: “Hệ tư tưởng – hệ thống các quan điểm và tư tưởng chính trị, pháp luật, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật. Hệ tư tưởng giai cấp. Trong các hình thức đối lập thì hệ tư tưởng của giai cấp thống trị là hệ tư tưởng thống trị.

Như vậy, có thể thấy, khái niệm hệ tư tưởng hiện nay vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau và mới chỉ đạt được sự thống nhất tương đối.

Ngoài khái niệm Tư tưởng là gì? Điều quan trọng là phải hiểu khái niệm hệ tư tưởng như đã giải thích ở trên.

Vai trò của hệ tư tưởng

– Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, hệ tư tưởng là một bộ phận của ý thức xã hội nên nó chịu sự quy định của tồn tại xã hội.

– Hệ tư tưởng giống như cái nền tảng để các đảng phái, tổ chức, lực lượng chính trị xã hội trên đó xây dựng chiến lược, lý tưởng, thành lập đội ngũ mà tổ chức đó sẽ đại diện. tức là thiết lập sách lược chính trị. Vì vậy hệ tư tưởng luôn gắn liền với chính trị và không thể tách rời chính trị và ngược lại.

– Hệ tư tưởng nào cũng là hệ tư tưởng của một giai cấp, bảo vệ quyền lợi và lý tưởng chính trị của giai cấp đó.

– Hệ tư tưởng với tư cách là người đại diện cho giai cấp sẽ đóng vai trò là vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh vì những giá trị, lý tưởng mà giai cấp theo đuổi. Không có hệ tư tưởng nào đứng trên giai cấp. Chính trị là diễn đàn đấu tranh của các hệ thống, phong trào và khuynh hướng tư tưởng khác nhau.

[rule_{ruleNumber}]

#Tư #tưởng #là #gì #Hệ #tư #tưởng #là #gì

Bạn thấy bài viết
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về
Tư tưởng là gì? Hệ tư tưởng là gì?

bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Giáo dục
#Tư #tưởng #là #gì #Hệ #tư #tưởng #là #gì

Xem thêm:  [SƯU TẦM] 1234+ Stt đá xéo đàn ông có mới nới cũ cực thấm

Viết một bình luận