Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Bạn đang xem:
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 là tài liệu ôn tập môn tiếng Anh rất hữu ích dành cho các bạn học trò lớp 7 cùng tham khảo.

Tài liệu giúp các bạn luyện tập và tăng lên tri thức môn tiếng Anh, từ đó đạt thành tích cao trong kỳ thi học trò giỏi lớp 7. Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ôn thi học trò giỏi lớp 7 môn tiếng Anh

Period 1+2 . TENSES

I. Summary(Tóm tắt):

Tenses

Affirmation (KĐ)

Negation (PĐ)

Interrogation (NV)

With

Present simple

S + V(s-es)

(be): am- is- are

S + don’t/ doesn’t +V1

S+ am not/ isn’t/ aren’t

Do/Does + S+V1?

Am/Is/Are + S+…?

Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, …

Present

progressive

S + am/is/are + V-ing

S+am/is/are(not)+V-ing

Am/ Is/Are +S+V-ing?

Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!

II. The differences between present simple and present progressive:

Present simple

Present progressive

1. Hành động có tính vững bền, xoành xoạch đúng theo thói quen, phong tục và khả năng:

– I work in New York.

2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang nói:

I know you are busy now.

3. Thời khoá biểu, lộ trình các chương trình:

The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.

4. Chân lý hiển nhiên:

– It rains a lot in HCM City.

1. Hành động có tính tạm thời, ko thường xuyên:

(today, this week, this year…)

– I’m working in New York for a few weeks.

2. Ko dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, expect, assume

3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:

– She is arriving at 11 o’clock.

4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:

He is always coming to class late.

.u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:active, .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Làm việc thật là vui trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 – Tuần 3

III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)

1. The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.

2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.

3. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.

4. Bees (make) …………………………honey.

5. They (get) …………………………on the scale now.

6. Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.

7. Look! Jane (play) ………………… the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.

8. I (not talk) …………………………to her at present.

9. How often…………………………she (go) …………………………fishing?

– She (go) …………………………once a year.

10. ………….. your friends (be)…………………… students? – Yes, they (be) ……………………..

11. ……………. the children (play…………………………in the park at the moment?

– No, they aren’t. They (learn) ………………………………. to play the piano.

12. ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.

13. My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook) ………………………everyday.

14. What…………your mother (do)……………. at this time? – She (make) ………………a dress.

15. …………. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?

– I don’t know. But she always (go) ……………………. to the church on Sundays.

16. Hurry up! The bus (come) …………………………… .

17. The students (not be) …………………………in class at present.

18. She always (wash) …………………………the dishes after meals.

19. What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ?

20. He usually ____________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present.

21. He____________ (be) out at the moment but he____________ (be) back at about seven o’clock.

.u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:active, .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo (Dàn ý + 14 mẫu)

22. I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard.

Period 3. TENSES

I. Summary (Tóm tắt):

Tenses

Affirmation (KĐ)

Negation (PĐ)

Interrogation (NV)

With

Intended

Future

S + am/ is/ are + going to +V1

S + am/ is/ are+ not + going to +V1

Am/ Is/ Are + S+ going to +V1 ?

Tomorrow, tonight, soon, next, someday, in the future

Future

Simple

S+ will + V1

S+ will not + V1

Will + S + V1?

I. The differences between intended future and future simple:

Intended future

Future simple

1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước lúc nói:

– Iam going to visit New York this summer.

2. Sự suy đoán kiên cố dựa vào căn cứ hiện nay:

– There are a lot of clouds. I think it is going to rain.

1. Ý định ngay lúc nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai ko phụ thuộc vào ý định:

– He will come here tomorrow.

2. Ý kiến, lời hứa, kỳ vọng, phát biểu về một hành động trong tương lai: (think, promise, hope, expect..)

– Wait here and I will get you a drink.

– I think you will pass the exam.

III. Give the correct form of these verbs: (Intended future and Future simple)

1. I think she (win) …………………………the gold medal.

2. They (build) …………………………a house by June next year.

3. Don’t worry. I (give) …………………………him your message when I see him.

4. I (meet) …………………………Jane next week.

5. What…………your mother (do) …………………next week? – She (make)…………………a dress.

6. The students (not go ) …………………………on a trip next week.

7. My mother is saving money because they ( buy) ……………………… a new house next year.

.u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:active, .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân (15 Mẫu)

8. She is preparing her trip now. She (visit) …………………… her friends tonight.

9. What …………you (do)………………….. this Sunday? – I (visit) ……………………. my grandparents.

10. I think Liz and her parents (go) ………………………to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang.

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (480 đánh giá)

xem thêm thông tin chi tiết về
Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Hình Ảnh về:
Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Video về:
Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 7

Wiki về
Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 7


Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 7 -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 là tài liệu ôn tập môn tiếng Anh rất hữu ích dành cho các bạn học trò lớp 7 cùng tham khảo.

Tài liệu giúp các bạn luyện tập và tăng lên tri thức môn tiếng Anh, từ đó đạt thành tích cao trong kỳ thi học trò giỏi lớp 7. Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Ôn thi học trò giỏi lớp 7 môn tiếng Anh

Period 1+2 . TENSES

I. Summary(Tóm tắt):

Tenses

Affirmation (KĐ)

Negation (PĐ)

Interrogation (NV)

With

Present simple

S + V(s-es)

(be): am- is- are

S + don’t/ doesn’t +V1

S+ am not/ isn’t/ aren’t

Do/Does + S+V1?

Am/Is/Are + S+…?

Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, …

Present

progressive

S + am/is/are + V-ing

S+am/is/are(not)+V-ing

Am/ Is/Are +S+V-ing?

Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!

II. The differences between present simple and present progressive:

Present simple

Present progressive

1. Hành động có tính vững bền, xoành xoạch đúng theo thói quen, phong tục và khả năng:

– I work in New York.

2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang nói:

I know you are busy now.

3. Thời khoá biểu, lộ trình các chương trình:

The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.

4. Chân lý hiển nhiên:

– It rains a lot in HCM City.

1. Hành động có tính tạm thời, ko thường xuyên:

(today, this week, this year…)

– I’m working in New York for a few weeks.

2. Ko dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, expect, assume

3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:

– She is arriving at 11 o’clock.

4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:

He is always coming to class late.

.u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:active, .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Làm việc thật là vui trang 29 - Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 - Tuần 3

III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)

1. The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.

2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.

3. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.

4. Bees (make) …………………………honey.

5. They (get) …………………………on the scale now.

6. Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.

7. Look! Jane (play) ………………… the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.

8. I (not talk) …………………………to her at present.

9. How often…………………………she (go) …………………………fishing?

– She (go) …………………………once a year.

10. ………….. your friends (be)…………………… students? – Yes, they (be) ……………………..

11. ……………. the children (play…………………………in the park at the moment?

– No, they aren’t. They (learn) ………………………………. to play the piano.

12. ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.

13. My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook) ………………………everyday.

14. What…………your mother (do)……………. at this time? – She (make) ………………a dress.

15. …………. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?

– I don’t know. But she always (go) ……………………. to the church on Sundays.

16. Hurry up! The bus (come) …………………………… .

17. The students (not be) …………………………in class at present.

18. She always (wash) …………………………the dishes after meals.

19. What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ?

20. He usually ____________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present.

21. He____________ (be) out at the moment but he____________ (be) back at about seven o’clock.

.u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:active, .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo (Dàn ý + 14 mẫu)

22. I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard.

Period 3. TENSES

I. Summary (Tóm tắt):

Tenses

Affirmation (KĐ)

Negation (PĐ)

Interrogation (NV)

With

Intended

Future

S + am/ is/ are + going to +V1

S + am/ is/ are+ not + going to +V1

Am/ Is/ Are + S+ going to +V1 ?

Tomorrow, tonight, soon, next, someday, in the future

Future

Simple

S+ will + V1

S+ will not + V1

Will + S + V1?

I. The differences between intended future and future simple:

Intended future

Future simple

1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước lúc nói:

– Iam going to visit New York this summer.

2. Sự suy đoán kiên cố dựa vào căn cứ hiện nay:

– There are a lot of clouds. I think it is going to rain.

1. Ý định ngay lúc nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai ko phụ thuộc vào ý định:

– He will come here tomorrow.

2. Ý kiến, lời hứa, kỳ vọng, phát biểu về một hành động trong tương lai: (think, promise, hope, expect..)

– Wait here and I will get you a drink.

– I think you will pass the exam.

III. Give the correct form of these verbs: (Intended future and Future simple)

1. I think she (win) …………………………the gold medal.

2. They (build) …………………………a house by June next year.

3. Don’t worry. I (give) …………………………him your message when I see him.

4. I (meet) …………………………Jane next week.

5. What…………your mother (do) …………………next week? – She (make)…………………a dress.

6. The students (not go ) …………………………on a trip next week.

7. My mother is saving money because they ( buy) ……………………… a new house next year.

.u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:active, .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân (15 Mẫu)

8. She is preparing her trip now. She (visit) …………………… her friends tonight.

9. What …………you (do)………………….. this Sunday? – I (visit) ……………………. my grandparents.

10. I think Liz and her parents (go) ………………………to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang.

……………

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 - (480 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Ôn thi học trò giỏi lớp 7 môn tiếng AnhPeriod 1+2 . TENSESPeriod 3. TENSESRelated posts:

Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 là tài liệu ôn tập môn tiếng Anh rất hữu ích dành cho các bạn học trò lớp 7 cùng tham khảo.
Tài liệu giúp các bạn luyện tập và tăng lên tri thức môn tiếng Anh, từ đó đạt thành tích cao trong kỳ thi học trò giỏi lớp 7. Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ôn thi học trò giỏi lớp 7 môn tiếng Anh
Period 1+2 . TENSES
I. Summary(Tóm tắt):

Tenses

Affirmation (KĐ)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Negation (PĐ)

Interrogation (NV)

With

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Present simple

S + V(s-es)
(be): am- is- are

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

S + don’t/ doesn’t +V1
S+ am not/ isn’t/ aren’t

Do/Does + S+V1?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Am/Is/Are + S+…?

Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, …

Present

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

progressive

S + am/is/are + V-ing

S+am/is/are(not)+V-ing

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Am/ Is/Are +S+V-ing?

Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!

II. The differences between present simple and present progressive:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Present simple

Present progressive

1. Hành động có tính vững bền, xoành xoạch đúng theo thói quen, phong tục và khả năng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I work in New York.
2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang nói:
I know you are busy now.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Thời khoá biểu, lộ trình các chương trình:
The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.
4. Chân lý hiển nhiên:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– It rains a lot in HCM City.

1. Hành động có tính tạm thời, ko thường xuyên:
(today, this week, this year…)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I’m working in New York for a few weeks.
2. Ko dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, expect, assume
3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– She is arriving at 11 o’clock.
4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:
He is always coming to class late.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:active, .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Làm việc thật là vui trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 – Tuần 3III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)
1. The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.
2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.
4. Bees (make) …………………………honey.
5. They (get) …………………………on the scale now.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.
7. Look! Jane (play) ………………… the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.
8. I (not talk) …………………………to her at present.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. How often…………………………she (go) …………………………fishing?
– She (go) …………………………once a year.
10. ………….. your friends (be)…………………… students? – Yes, they (be) ……………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11. ……………. the children (play…………………………in the park at the moment?
– No, they aren’t. They (learn) ………………………………. to play the piano.
12. ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

13. My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook) ………………………everyday.
14. What…………your mother (do)……………. at this time? – She (make) ………………a dress.
15. …………. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I don’t know. But she always (go) ……………………. to the church on Sundays.
16. Hurry up! The bus (come) …………………………… .
17. The students (not be) …………………………in class at present.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

18. She always (wash) …………………………the dishes after meals.
19. What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ?
20. He usually ____________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

21. He____________ (be) out at the moment but he____________ (be) back at about seven o’clock.
.u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:active, .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo (Dàn ý + 14 mẫu)22. I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard.
Period 3. TENSES
I. Summary (Tóm tắt):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tenses

Affirmation (KĐ)

Negation (PĐ)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Interrogation (NV)

With

Intended

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Future

S + am/ is/ are + going to +V1

S + am/ is/ are+ not + going to +V1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Am/ Is/ Are + S+ going to +V1 ?

Tomorrow, tonight, soon, next, someday, in the future

Future

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Simple

S+ will + V1

S+ will not + V1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Will + S + V1?

I. The differences between intended future and future simple:

Intended future

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Future simple

1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước lúc nói:
– Iam going to visit New York this summer.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Sự suy đoán kiên cố dựa vào căn cứ hiện nay:
– There are a lot of clouds. I think it is going to rain.

1. Ý định ngay lúc nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai ko phụ thuộc vào ý định:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– He will come here tomorrow.
2. Ý kiến, lời hứa, kỳ vọng, phát biểu về một hành động trong tương lai: (think, promise, hope, expect..)
– Wait here and I will get you a drink.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I think you will pass the exam.

III. Give the correct form of these verbs: (Intended future and Future simple)
1. I think she (win) …………………………the gold medal.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. They (build) …………………………a house by June next year.
3. Don’t worry. I (give) …………………………him your message when I see him.
4. I (meet) …………………………Jane next week.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. What…………your mother (do) …………………next week? – She (make)…………………a dress.
6. The students (not go ) …………………………on a trip next week.
7. My mother is saving money because they ( buy) ……………………… a new house next year.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:active, .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân (15 Mẫu)8. She is preparing her trip now. She (visit) …………………… her friends tonight.
9. What …………you (do)………………….. this Sunday? – I (visit) ……………………. my grandparents.
10. I think Liz and her parents (go) ………………………to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (480 đánh giá)

Related posts:Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 6
Bộ đề bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 5
Bộ đề bồi dưỡng học trò giỏi tiếng Anh lớp 3
Giáo án bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 – 5

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_2_plain]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

[rule_3_plain]

#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

3 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Ôn thi học trò giỏi lớp 7 môn tiếng AnhPeriod 1+2 . TENSESPeriod 3. TENSESRelated posts:

Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Anh lớp 7 là tài liệu ôn tập môn tiếng Anh rất hữu ích dành cho các bạn học trò lớp 7 cùng tham khảo.
Tài liệu giúp các bạn luyện tập và tăng lên tri thức môn tiếng Anh, từ đó đạt thành tích cao trong kỳ thi học trò giỏi lớp 7. Mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ôn thi học trò giỏi lớp 7 môn tiếng Anh
Period 1+2 . TENSES
I. Summary(Tóm tắt):

Tenses

Affirmation (KĐ)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Negation (PĐ)

Interrogation (NV)

With

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Present simple

S + V(s-es)
(be): am- is- are

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

S + don’t/ doesn’t +V1
S+ am not/ isn’t/ aren’t

Do/Does + S+V1?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Am/Is/Are + S+…?

Everyday, usually, after school, never, often, sometimes, always, …

Present

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

progressive

S + am/is/are + V-ing

S+am/is/are(not)+V-ing

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Am/ Is/Are +S+V-ing?

Now, at the present, at the moment, at this time, Look! Listen, !Be careful!. Hurry up!

II. The differences between present simple and present progressive:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Present simple

Present progressive

1. Hành động có tính vững bền, xoành xoạch đúng theo thói quen, phong tục và khả năng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I work in New York.
2. Nhận thức, tình cảm, tình trạng xảy ra lúc đang nói:
I know you are busy now.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. Thời khoá biểu, lộ trình các chương trình:
The train for Hanoi leaves at 7.30 tonight.
4. Chân lý hiển nhiên:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– It rains a lot in HCM City.

1. Hành động có tính tạm thời, ko thường xuyên:
(today, this week, this year…)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I’m working in New York for a few weeks.
2. Ko dùng thì này với các hoạt động nhận thức, tình cảm, tình trạng, sở hữu, tồn tại: see, think, believe, feel, look smell, taste, hear, expect, assume
3. Kế hoạch, sự sắp xếp cho tương lai gần:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– She is arriving at 11 o’clock.
4. Dùng kèm với ALWAYS diễn tả sự phàn nàn:
He is always coming to class late.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:active, .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u05125e235527e5f63b9eab0684ab692d:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Làm việc thật là vui trang 29 – Tiếng Việt lớp 2 Chân trời thông minh Tập 1 – Tuần 3III. Give the correct form of these verbs: (Present simple and present progressive)
1. The sun (set) …………in the West. The earth (circle) ……………the Sun once every 365 days.
2. It usually (rain) ……………in the summer. Rivers usually (flow) ………………to the sea.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

3. They (often build) ………………… hotels, but this year they (build) ……………… hospitals.
4. Bees (make) …………………………honey.
5. They (get) …………………………on the scale now.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

6. Don’t worry. I (give) ……………………him your message when I (see) ……………………… him.
7. Look! Jane (play) ………………… the guitar. this afternoon she (play) …………………… table tennis.
8. I (not talk) …………………………to her at present.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

9. How often…………………………she (go) …………………………fishing?
– She (go) …………………………once a year.
10. ………….. your friends (be)…………………… students? – Yes, they (be) ……………………..

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

11. ……………. the children (play…………………………in the park at the moment?
– No, they aren’t. They (learn) ………………………………. to play the piano.
12. ………….you (go)………………………….. to school on Sundays? – Yes, I do.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

13. My mother (cook) ………………………a meal now. She ( cook) ………………………everyday.
14. What…………your mother (do)……………. at this time? – She (make) ………………a dress.
15. …………. she often (go)……………………… to the cinema every weekend?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I don’t know. But she always (go) ……………………. to the church on Sundays.
16. Hurry up! The bus (come) …………………………… .
17. The students (not be) …………………………in class at present.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

18. She always (wash) …………………………the dishes after meals.
19. What____________ your father usually ____________ (do) in the evenings ?
20. He usually ____________ (watch)TV. He (not talk) ____________ to her at present.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

21. He____________ (be) out at the moment but he____________ (be) back at about seven o’clock.
.u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:active, .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u81a793e0a86c43fb7a1050eb04af7440:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 11: Phân tích quá trình tha hóa của Chí Phèo (Dàn ý + 14 mẫu)22. I can ____________ (see) the children. They____________ (play) in the yard.
Period 3. TENSES
I. Summary (Tóm tắt):

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tenses

Affirmation (KĐ)

Negation (PĐ)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Interrogation (NV)

With

Intended

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Future

S + am/ is/ are + going to +V1

S + am/ is/ are+ not + going to +V1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Am/ Is/ Are + S+ going to +V1 ?

Tomorrow, tonight, soon, next, someday, in the future

Future

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Simple

S+ will + V1

S+ will not + V1

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Will + S + V1?

I. The differences between intended future and future simple:

Intended future

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Future simple

1. Ý định đã được dự trù, sắp xếp trước lúc nói:
– Iam going to visit New York this summer.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. Sự suy đoán kiên cố dựa vào căn cứ hiện nay:
– There are a lot of clouds. I think it is going to rain.

1. Ý định ngay lúc nói hay hành động sẽ xảy ra ở tương lai ko phụ thuộc vào ý định:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– He will come here tomorrow.
2. Ý kiến, lời hứa, kỳ vọng, phát biểu về một hành động trong tương lai: (think, promise, hope, expect..)
– Wait here and I will get you a drink.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

– I think you will pass the exam.

III. Give the correct form of these verbs: (Intended future and Future simple)
1. I think she (win) …………………………the gold medal.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2. They (build) …………………………a house by June next year.
3. Don’t worry. I (give) …………………………him your message when I see him.
4. I (meet) …………………………Jane next week.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5. What…………your mother (do) …………………next week? – She (make)…………………a dress.
6. The students (not go ) …………………………on a trip next week.
7. My mother is saving money because they ( buy) ……………………… a new house next year.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:active, .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1d7fba8a5c5c098463b8eb79b533b3db:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Phân tích diễn biến tâm trạng Mị trong đêm tình mùa xuân (15 Mẫu)8. She is preparing her trip now. She (visit) …………………… her friends tonight.
9. What …………you (do)………………….. this Sunday? – I (visit) ……………………. my grandparents.
10. I think Liz and her parents (go) ………………………to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

……………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung cụ thể

5/5 – (480 đánh giá)

Related posts:Tài liệu bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 6
Bộ đề bồi dưỡng học trò giỏi môn tiếng Anh lớp 5
Bộ đề bồi dưỡng học trò giỏi tiếng Anh lớp 3
Giáo án bồi dưỡng học trò giỏi môn Tiếng Việt lớp 4 – 5

Phân mục: Giáo dục
#Tài #liệu #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #môn #tiếng #Anh #lớp

Xem thêm:  Bài 2 trang 88 SGK Đại Số 10 – Giải Toán 10 Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn Bài 2 (trang 88 SGK Đại Số 10) Chứng minh c…

Viết một bình luận