Phát triển ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Bạn đang xem: Phát triển ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tại thpttranhungdao.edu.vn

Đồng bằng sông Hồng là vùng đặc thù quan trọng của cả nước với hạt nhân là thủ đô Hà Nội. Để phát huy vai trò là một trong hai “đầu tàu” kinh tế, động lực tăng trưởng hàng đầu của cả nước, cần tăng trưởng các ngành công nghiệp trong Vùng theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh, trị giá ngày càng tăng cao và có sự tham gia của nhiều người. tham gia sâu, toàn diện vào mạng sản xuất và chuỗi trị giá toàn cầu.

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về tăng trưởng kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng Đồng Nai. Vùng Đồng bằng sông Hồng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Đồng bằng sông Hồng là vùng đặc thù quan trọng để tăng trưởng kinh tế. chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tổ quốc với hạt nhân là Thủ đô Hà Nội.

Để Đồng bằng sông Hồng phát huy vai trò là một trong hai “đầu tàu” kinh tế, động lực tăng trưởng hàng đầu của cả nước với ba cực tăng trưởng là Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên Anh cho rằng, cần cần tập trung tăng mạnh hoàn thiện thiết chế để tăng trưởng công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh, trị giá ngày càng tăng cao, tham gia sâu, toàn diện vào mạng sản xuất. xuất khẩu, chuỗi trị giá toàn cầu.

Theo đó, việc xác định nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn một số ngành công nghiệp ưu tiên tăng trưởng theo hướng phải phục vụ nguyên tắc: Trên cơ sở kết quả phân tích, thẩm định khách quan lợi thế của từng vùng, địa phương; Là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi trị giá toàn cầu; là ngành có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đối với các ngành kinh tế khác; Ngành sử dụng công nghệ sạch, thân thiết với môi trường; Một ngành có khả năng tạo ra trị giá ngày càng tăng cao; Tiếp tục rà soát để upgrade, hoàn thiện các quy định của pháp luật về công nghiệp hỗ trợ.

Phân bố ko gian và dịch chuyển cơ cấu công nghiệp nhằm sắp xếp, phân bố ko gian tăng trưởng công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng theo nguyên tắc liên kết nội vùng, liên vùng đồng bộ với liên kết ngành: Đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô; Trung du miền núi Bắc Bộ; Vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ trong Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng tới năm 2050, trong đó cần quán triệt chỉ huy của Bộ Chính trị tại Quyết định số 30 là “ Đồng bằng sông Hồng là đầu tàu tăng trưởng để định hướng, dẫn dắt quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mẫu hình tăng trưởng của tổ quốc” – Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Cùng với đó, cần sớm tạo nên các cụm công nghiệp, khu công nghiệp chuyên ngành gắn với các cực tăng trưởng theo hướng tập trung để khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh và vai trò đặc thù. Đầu tàu” của các cực tăng trưởng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các địa phương mới trở thành điểm sáng trong tăng trưởng công nghiệp như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên… thì sự tăng trưởng ko đồng đều của ngành công nghiệp ưu tiên tăng trưởng một số ngành công nghiệp mới như sản xuất chip, chất bán dẫn, robot, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới.

Đặc thù, cần hoàn thiện thiết chế thu hút đầu tư nước ngoài để tăng trưởng công nghiệp của Vùng theo hướng hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh và trị giá ngày càng tăng cao. tham gia sâu và toàn diện vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Trong đó, Vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ tập trung tăng trưởng mạnh các ngành công nghiệp hiện đại, có lợi thế cạnh tranh và ưu tiên tăng trưởng một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, có tính chất “dẫn dắt”. (như: sản xuất chip, chất bán dẫn, robot, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới); đặc thù là tăng trưởng công nghiệp năng lượng tái tạo trong nước nhằm tận dụng thế mạnh về tiềm năng năng lượng tái tạo của nước ta để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, ưu đãi thành năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, tập trung đổi mới, tăng lên chất lượng huấn luyện, tăng trưởng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng các ngành mũi nhọn, thế mạnh của vùng.

Đồng thời, tiếp tục tăng mạnh cải cách hành chính, tăng trưởng chính phủ điện tử, xây dựng chính phủ số. Tập trung rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh ko thích hợp. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện thiết chế, chính sách tăng trưởng. định hướng các ngành công nghiệp, làm cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động tăng trưởng công nghiệp trong thời kỳ mới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống thiết chế, chính sách, văn bản quy phi pháp luật để tăng trưởng công nghiệp cơ bản, công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên, nhất là công nghiệp năng lượng. chất lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí, chế tạo, chế biến, công nghiệp điện tử, công nghiệp thực phẩm, dệt may, da giày.

Cùng với đó, rà soát, thiết chế hóa các nội dung quản lý nhà nước về logistics bằng hệ thống văn bản quy phi pháp luật đồng bộ theo cơ chế thị trường, thích hợp với trình độ tăng trưởng kinh tế của tổ quốc và thích hợp với nền kinh tế quốc dân. thông lệ và pháp luật quốc tế; Nghiên cứu xây dựng Chiến lược tổng thể tăng trưởng dịch vụ logistics Việt Nam tới năm 2035, tầm nhìn tới năm 2045, làm cơ sở để các địa phương, vùng kinh tế triển khai thực hiện, góp phần xúc tiến ngành tăng trưởng. logistics nói riêng, tăng trưởng kinh tế – xã hội toàn Vùng nói chung tăng trưởng nhanh, vững bền như mục tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

xem thêm thông tin chi tiết về Phát triển ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu

Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu

Hình Ảnh về: Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu

Video về: Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu

Wiki về Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu

Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu -

Đồng bằng sông Hồng là vùng đặc thù quan trọng của cả nước với hạt nhân là thủ đô Hà Nội. Để phát huy vai trò là một trong hai “đầu tàu” kinh tế, động lực tăng trưởng hàng đầu của cả nước, cần tăng trưởng các ngành công nghiệp trong Vùng theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh, trị giá ngày càng tăng cao và có sự tham gia của nhiều người. tham gia sâu, toàn diện vào mạng sản xuất và chuỗi trị giá toàn cầu.

Tại Hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về tăng trưởng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng Đồng Nai. Vùng Đồng bằng sông Hồng tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 và Hội nghị Xúc tiến đầu tư vùng vừa diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Đồng bằng sông Hồng là vùng đặc thù quan trọng để tăng trưởng kinh tế. chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tổ quốc với hạt nhân là Thủ đô Hà Nội.

Để Đồng bằng sông Hồng phát huy vai trò là một trong hai “đầu tàu” kinh tế, động lực tăng trưởng hàng đầu của cả nước với ba cực tăng trưởng là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên Anh cho rằng, cần cần tập trung tăng mạnh hoàn thiện thiết chế để tăng trưởng công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh, trị giá ngày càng tăng cao, tham gia sâu, toàn diện vào mạng sản xuất. xuất khẩu, chuỗi trị giá toàn cầu.

Theo đó, việc xác định nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn một số ngành công nghiệp ưu tiên tăng trưởng theo hướng phải phục vụ nguyên tắc: Trên cơ sở kết quả phân tích, thẩm định khách quan lợi thế của từng vùng, địa phương; Là ngành có khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi trị giá toàn cầu; là ngành có ý nghĩa nền tảng, có tác động lan tỏa cao đối với các ngành kinh tế khác; Ngành sử dụng công nghệ sạch, thân thiết với môi trường; Một ngành có khả năng tạo ra trị giá ngày càng tăng cao; Tiếp tục rà soát để upgrade, hoàn thiện các quy định của pháp luật về công nghiệp hỗ trợ.

Phân bố ko gian và dịch chuyển cơ cấu công nghiệp nhằm sắp xếp, phân bố ko gian tăng trưởng công nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng theo nguyên tắc liên kết nội vùng, liên vùng đồng bộ với liên kết ngành: Đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô; Trung du miền núi Bắc Bộ; Vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ trong Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng và các quy hoạch cấp tỉnh thời kỳ 2021-2030, định hướng tới năm 2050, trong đó cần quán triệt chỉ huy của Bộ Chính trị tại Quyết định số 30 là “ Đồng bằng sông Hồng là đầu tàu tăng trưởng để định hướng, dẫn dắt quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mẫu hình tăng trưởng của tổ quốc” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Cùng với đó, cần sớm tạo nên các cụm công nghiệp, khu công nghiệp chuyên ngành gắn với các cực tăng trưởng theo hướng tập trung để khai thác, phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh và vai trò đặc thù. Đầu tàu” của các cực tăng trưởng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với các địa phương mới trở thành điểm sáng trong tăng trưởng công nghiệp như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hưng Yên... thì sự tăng trưởng ko đồng đều của ngành công nghiệp ưu tiên tăng trưởng một số ngành công nghiệp mới như sản xuất chip, chất bán dẫn, robot, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới.

Đặc thù, cần hoàn thiện thiết chế thu hút đầu tư nước ngoài để tăng trưởng công nghiệp của Vùng theo hướng hiện đại, công nghệ cao, ít phát thải khí nhà kính, có khả năng cạnh tranh và trị giá ngày càng tăng cao. tham gia sâu và toàn diện vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Trong đó, Vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ tập trung tăng trưởng mạnh các ngành công nghiệp hiện đại, có lợi thế cạnh tranh và ưu tiên tăng trưởng một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao, có tính chất “dẫn dắt”. (như: sản xuất chip, chất bán dẫn, robot, công nghiệp năng lượng tái tạo, vật liệu mới); đặc thù là tăng trưởng công nghiệp năng lượng tái tạo trong nước nhằm tận dụng thế mạnh về tiềm năng năng lượng tái tạo của nước ta để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, ưu đãi thành năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, tập trung đổi mới, tăng lên chất lượng huấn luyện, tăng trưởng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực phục vụ tăng trưởng các ngành mũi nhọn, thế mạnh của vùng.

Đồng thời, tiếp tục tăng mạnh cải cách hành chính, tăng trưởng chính phủ điện tử, xây dựng chính phủ số. Tập trung rà soát, cắt giảm mạnh các thủ tục, điều kiện đầu tư, kinh doanh ko thích hợp. Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với rà soát, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương nghiệp sẽ tập trung hoàn thiện thiết chế, chính sách tăng trưởng. định hướng các ngành công nghiệp, làm cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động tăng trưởng công nghiệp trong thời kỳ mới; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hệ thống thiết chế, chính sách, văn bản quy phi pháp luật để tăng trưởng công nghiệp cơ bản, công nghiệp mũi nhọn, ưu tiên, nhất là công nghiệp năng lượng. chất lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí, chế tạo, chế biến, công nghiệp điện tử, công nghiệp thực phẩm, dệt may, da giày.

Cùng với đó, rà soát, thiết chế hóa các nội dung quản lý nhà nước về logistics bằng hệ thống văn bản quy phi pháp luật đồng bộ theo cơ chế thị trường, thích hợp với trình độ tăng trưởng kinh tế của tổ quốc và thích hợp với nền kinh tế quốc dân. thông lệ và pháp luật quốc tế; Nghiên cứu xây dựng Chiến lược tổng thể tăng trưởng dịch vụ logistics Việt Nam tới năm 2035, tầm nhìn tới năm 2045, làm cơ sở để các địa phương, vùng kinh tế triển khai thực hiện, góp phần xúc tiến ngành tăng trưởng. logistics nói riêng, tăng trưởng kinh tế - xã hội toàn Vùng nói chung tăng trưởng nhanh, vững bền như mục tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra.

[rule_{ruleNumber}]

#Phát #triển #ngành #công #nghiệp #vùng #đồng #bằng #sông #Hồng #tham #gia #sâu #vào #chuỗi #giá #trị #toàn #cầu

Bạn thấy bài viết Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Tăng trưởng ngành công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng tham gia sâu vào chuỗi trị giá toàn cầu bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Địa lý
#Phát #triển #ngành #công #nghiệp #vùng #đồng #bằng #sông #Hồng #tham #gia #sâu #vào #chuỗi #giá #trị #toàn #cầu

Xem thêm:  Áng hùng văn “Hịch xuất quân” – Tác giả: Nguyễn Minh Hải

Viết một bình luận