Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lực?

Xem thêm:  Giới thiệu khái quát huyện Ea Kar

Viết một bình luận