Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?

Xem thêm:  Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp được hình thành có vai trò?

Viết một bình luận