Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất tại thpttranhungdao.edu.vn

Đối với học sinh, kỳ thi học kỳ, kỳ thi cuối kỳ rất quan trọng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có một số sự kiện bất ngờ khiến bạn không thể tham gia kỳ thi. Các bạn có thể tham khảo mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ cuối, kết thúc môn học và thi cuối học kỳ trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ gồm những gì?

Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, thi cuối học kỳ là mẫu đơn xin hoãn thi nhiều môn học trước khi học sinh, sinh viên bước vào kỳ thi học kỳ do một số trường hợp cụ thể đột xuất khiến học sinh phải nghỉ thi. không thể làm bài kiểm tra

Đơn xin hoãn thi học kỳ được gửi đến Phòng Đào tạo hoặc phòng Hiệu trưởng nhà trường để đề nghị hoãn thi học kỳ và thi kết thúc học kỳ của sinh viên.

2. Điều kiện và yêu cầu hoãn thi:

a, Điều kiện đề nghị hoãn thi

– Các trường hợp cụ thể đột xuất và có lý do chính đáng như: tai nạn, ốm đau, hoàn cảnh khó khăn đột xuất… dẫn đến không thể hoàn thành kỳ thi của khóa học.

– Sinh viên phải hoàn thành học phí của học kỳ, kể cả những học phần được hoãn.

b, Yêu cầu hoãn thi

Hồ sơ hoãn thi bao gồm:

– Đơn xin hoãn thi (theo mẫu của Trường).

– Các giấy tờ chứng nhận có liên quan để chứng minh lý do xin hoãn thi là chính đáng.

3. Thủ tục xin hoãn thi như thế nào?

– Thí sinh phải có đơn xin hoãn thi có xác nhận và ý kiến ​​của gia đình kèm theo các tài liệu, giấy tờ chứng minh lý do xin hoãn thi như: nếu bị ốm phải có giấy xác nhận của cơ sở y tế. .. Trường hợp người thân của thí sinh hoặc thí sinh đến đề nghị hoãn thi phải xuất trình căn cước công dân và thẻ học sinh.

– Cán bộ phòng Quản lý học sinh, sinh viên tiếp nhận đơn xin hoãn thi kèm theo các chứng cứ liên quan và chuyển cho lãnh đạo phòng xem xét, xác nhận vào đơn xin hoãn thi.

– Khi đề nghị hoãn thi được lãnh đạo khoa xác nhận, phòng Quản lý công tác sinh viên chuyển cho cán bộ phòng Đào tạo tiếp nhận đề nghị hoãn thi.

Cán bộ chuyên môn phòng Đào tạo tiếp nhận đề nghị hoãn thi và chuẩn bị hồ sơ liên quan trình lãnh đạo phòng xem xét, quyết định.

– Cán bộ chức năng phòng Đào tạo chuyển kết quả đề nghị hoãn thi về Phòng Quản lý công tác sinh viên và các bộ phận liên quan.

– Cán bộ phòng Quản lý học sinh, sinh viên trả kết quả hoãn thi cho sinh viên theo quy định.

– Hiệu trưởng quyết định hoãn thi khi có trường hợp đặc biệt.

– Có một số đơn vị, học sinh không cần đến trường nhận kết quả hoãn thi mà học sinh có thể nhận kết quả ngay bằng cách truy cập vào website của trường.

4. Mẫu đơn xin hoãn thi cuối kỳ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———————————

ĐƠN THI HỌC BỔNG

Kính gửi: – Phòng Đào tạo Trường…………..

– Trưởng khoa:……………………………

– Giảng viên bộ môn:……………………

Tôi tên là:…………..Sinh ngày:………….

Chuyên ngành: ………….Mã sinh viên:…………….

Hôm nay, em làm đơn này xin nhà trường cho phép em được hoãn thi học kỳ: ……………… học kỳ ……………….. năm học 20… – 20….

Lý do:…………………………………………

Hồ sơ kèm theo (nếu có):

–……………………..

–……………………

–…………………….

(có bằng chứng kèm theo)

Cụ thể các khóa học được mở rộng như sau:

TÊN KHÓA HỌC

SỐ TÍN DỤNG

NHÓM

ĐIỀU KIỆN

ĐIỂM giữa kỳ

HÀNG GIỜ/

NGÀY KIỂM TRA

Tôi xin cam đoan chấp hành mọi quy định chung của Nhà trường về việc xin hoãn thi và đăng ký thi bổ sung khi có điều kiện.

Cảm ơn rất nhiều./.

…………, ngày ……. năm 20…

Ý kiến ​​của giáo viên (Ký và họ tên)

Ý kiến ​​chuyên gia (Ký, họ tên)

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của Trưởng Khoa (Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến ​​của Lãnh đạo Phòng Đào tạo (Ký, họ tên)

Ghi chú:

Sinh viên kiểm tra lịch thi các môn bị hoãn và đăng ký thi bổ sung kịp thời khi có điều kiện. Đơn xin thi bổ sung gửi về Phòng Đào tạo trước ngày thi ít nhất 07 ngày.

Học sinh phải giữ mẫu đơn này, cùng với bằng chứng liên quan về lý do trì hoãn, khi đăng ký kiểm tra bổ sung.

5. Đơn xin hoãn thi học kỳ chuẩn nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỦY BÀI THI

Kính gửi: – Trưởng Khoa: …………………………………………………….

– Trưởng Khoa:……………………

Tôi tên là:…………………… Sinh ngày:……………………. Tại:……………..

Số điện thoại: ……………………..

Bằng cấp:…………………… Mã số sinh viên:…………Chuyên ngành:………….

Phòng: ……………….

Hôm nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Trưởng khoa, Ban Quản lý Đào tạo Khoa………….cho phép tôi được hoãn thi đợt……………………..học kỳ:………………..năm học 20 … – 20….

Lý do:……………………………..

Tôi xin cam đoan chấp hành mọi quy định chung của Nhà trường về việc xin hoãn thi và đăng ký thi bổ sung khi có điều kiện.

Tôi rất xúc động.

…………, ngày…tháng…20……

Ý kiến ​​của Trưởng Khoa (Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

6. Một số điều cần lưu ý:

– Sinh viên phải làm 02 đơn xin hoãn thi và nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo trước ngày thi.

– Sau khi hoãn thi, sinh viên đăng ký thi tiếp tại phòng Quản lý đào tạo trước ngày thi để lập danh sách thí sinh.

– Nếu không đáp ứng các điều kiện dự thi của sinh viên, bài thi sẽ không hợp lệ.

7. Đánh giá kết quả học tập và đánh giá cuối khóa học:

a, Đánh giá kết quả học tập

Tiêu chí đánh giá kết quả học tập của sinh viên:

+ Căn cứ vào số tín chỉ môn học mà sinh viên đã tích lũy được trong học kỳ đó.

+ Căn cứ vào điểm trung bình học kỳ hay nói cách khác là trung bình cộng có trọng số của các điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các môn học đã học trong học kỳ đó với trọng số số tín chỉ của từng môn học.

+ Căn cứ vào số tín chỉ mà sinh viên đã tích lũy được, tức là số tín chỉ của các môn đạt điểm A, B, C, D tính từ đầu khóa học (kể cả các môn được miễn và được công nhận). . Tín dụng).

+ Căn cứ vào điểm trung bình tích lũy là điểm trung bình cộng có trọng số của các điểm quy đổi theo thang điểm 4 của các học phần từ đầu khóa học đến cuối mỗi học kỳ, năm học, tín chỉ. cho mỗi khóa học.

+ Sinh viên học các chương trình đào tạo khác được bảo lưu kết quả học phần đã tích lũy với thời lượng và nội dung học tập không thay đổi. Kết quả bảo lưu học phần mà sinh viên tích lũy được sẽ do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể.

b, Đánh giá cuối khóa

– Đối với các khóa học chỉ có lý thuyết hoặc các khóa học có lý thuyết và thực hành, thí nghiệm (nếu có): Tùy theo tính chất của khóa học, điểm học phần sẽ được căn cứ vào mức độ thành công của khóa học. học hỏi. đánh giá trường học. và đánh giá tiến độ học tập.

+ Đánh giá cuối khóa dựa vào kết quả bài tiểu luận hoặc bài kiểm tra cuối khóa. Quy trình lựa chọn phương pháp đánh giá môn học, trọng số điểm đánh giá môn học và đề xuất của giảng viên về cách tính điểm tổng hợp đánh giá môn học đã được Thủ trưởng cơ sở đào tạo phê duyệt và có lộ trình chi tiết phác thảo phải được chỉ định.

+ Đánh giá kết quả học tập bao gồm các điểm sau: đánh giá quá trình nhận thức và thái độ trong học tập; điểm kiểm tra thường xuyên; đánh giá kết quả thực hành, thí nghiệm (nếu có); Điểm chuyên cần và điểm xếp loại giữa kỳ.

– Đối với các khóa học theo hình thức thực hành, thí nghiệm: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các tiết học thực hành, thí nghiệm trên lớp; Cách tính điểm đánh giá học phần thực hành, thí nghiệm được quy định trong chương trình đào tạo.

– Giảng viên giảng dạy môn học sẽ là người trực tiếp cho điểm đánh giá môn học (trừ điểm thi kết thúc môn học), đề kiểm tra, đề thi.

* Tổ chức thi kết thúc học phần:

– Sau khi kết thúc khóa học không quá 2 tuần Nhà trường sẽ tổ chức thi chính thức cuối khóa, Nhà trường có thể tổ chức thi bổ sung nếu điều kiện cho phép. Bài kiểm tra phụ này sẽ dành cho những học sinh không thể tham gia bài kiểm tra cuối kỳ chính.

– Mỗi học phần sẽ có thời gian ôn tập để thi theo số tín chỉ của học phần đó. Thời gian ôn thi và thời gian thi do thủ trưởng cơ sở đào tạo quy định cụ thể.

Bạn thấy bài viết Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Mẫu đơn xin hoãn thi học kỳ, hết học phần, hết môn mới nhất bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Chuyên mục: Kiến thức chung

Nguồn: thpttranhungdao.edu.vn

Xem thêm:  10 Shop Bán Robux Giá Rẻ uy tín nhất 2023

Viết một bình luận