Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học sinh lớp 4, 5

Bạn đang xem:
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học sinh lớp 4, 5
tại thpttranhungdao.edu.vn

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5 tổng hợp cách giải và bài tập mẫu là tài liệu hữu ích dành cho các em học trò lớp 4 – 5 tham khảo để ôn luyện nhằm sẵn sàng cho các bài rà soát và bài thi học trò giỏi môn Toán. Mời thầy cô và các em học trò cùng tham khảo tài liệu.

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5

Dạng 1: Tìm hai số lẻ (hoặc hai số chẵn) liên tục lúc biết tổng của hai số đó.

Ví dụ: Tìm hai số chẵn liên tục biết tổng của chúng là 2010?

Phân tích: Vì hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 đơn vị nên hiệu của hai số đó là 2.

Bài giải:

Theo bài ra ta có: Hiệu hai số cần tìm là 2

Số nhỏ là: (2010 – 2) : 2 = 1004

Số lớn là: 2014 – 994 = 1006

Đáp số: Số nhỏ: 1004

Số lớn: 1006

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liên tục là 2.

Dạng 2: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục.

Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 25 số tự nhiên liên tục ?

Phân tích: Vì giữa hai số cần tìm có 25 số tự nhiên liên tục nên giữa chúng sẽ có 26 khoảng cách là 1.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 25 + 1 = 26

Số nhỏ là: (2014 – 26) : 2 = 994

Số lớn là: 2014 – 994 = 1020

Đáp số: Số nhỏ: 994

.u937c92264d2185177524b34120a998f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:active, .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận 8 câu thơ đầu bài Việt Bắc (2 Dàn ý + 7 mẫu)

Số lớn: 1020

Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục là: n + 1

Dạng 3: Tìm hai số biết tổng của hai số (tổng là 1 số lẻ) và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục.

Ví dụ: Hai số có tổng là 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 21 số chẵn liên tục ?

Phân tích: Vì tổng của hai số đã cho là một số lẻ nên 2 số cần tìm sẽ là một số chẵn và một số lẻ. Mặt khác giữa chúng có 21 số chẵn liên tục nên sẽ có 21 khoảng cách là 2 và 1 khoảng cách là 1.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 21 x 2 + 1 = 43

Số nhỏ là: (2013 – 43) : 2 = 985

Số lớn là: 2013 – 985 = 1028

Đáp số: Số nhỏ: 985

Số lớn: 1028

Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng của hai số là một số lẻ và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục là: n x 2 + 1

Dạng 4: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số chẵn liên tục.

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.

Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 4020 và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số chẵn và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục nên sẽ có 80 khoảng cách là 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: (79 + 1) x 2 = 160

Số nhỏ là: (4020 – 160) : 2 = 1930

Số lớn là: 4020 – 1930 = 2090

Đáp số: Số nhỏ: 1930

.u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:active, .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả vườn hoa nhưng em thích (Dàn ý + 7 Mẫu)

Số lớn: 2090

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: (n + 1) x 2

Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.

Ví dụ: Tổng hai số lẻ là 4000 và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục. Tìm hai số đó ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số lẻ và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục nên sẽ có 50 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 50 x 2 + 1 + 1 = 50 x 2 + 2 = (50 + 1) x 2 = 51 x 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 51 x 2 = 102

Số nhỏ là: (4000 – 102) : 2 = 1949

Số lớn là: 4000 – 1949 = 2051

Đáp số: Số nhỏ: 1949

Số lớn: 2051

Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: n x 2

Dạng 5: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số lẻ liên tục.

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.

Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 1080 và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số chẵn và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục nên sẽ có 17 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 17 x 2 + 1 + 1 = 17 x 2 + 2 = (17 + 1) x 2 = 18 x 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 18 x 2 = 36

Số nhỏ là: (1080 – 36) : 2 = 522

Số lớn là: 1080 – 522 = 558

.u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:active, .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về câu Đừng nói những điều đã đọc nhưng hãy nói những điều đã hiểu

Đáp số: Số nhỏ: 522

Số lớn: 558

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: n x 2

Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.

Ví dụ: Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số lẻ và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục nên sẽ có 32 khoảng cách là 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: (31 + 1) x 2 = 64

Số nhỏ là: (2014 – 64) : 2 = 975

Số lớn là: 2014 – 975 = 1039

Đáp số: Số nhỏ: 975

Số lớn: 1039

Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: (n + 1) x 2

Một số bài luyện tâp:

Bài 1: Tìm hai số lẻ liên tục biết tổng của chúng là 1606 ?

Bài 2: Hai số có tổng là 4801. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 100 số tự nhiên liên tục ?

Bài 3: Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 ?

Bài 4: Cho hai số có tổng là 1982. Tìm hai số biết giữa chúng có 25 số lẻ liên tục ?

5/5 – (503 đánh giá)

xem thêm thông tin chi tiết về
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học sinh lớp 4, 5

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5

Hình Ảnh về:
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5

Video về:
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5

Wiki về
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5


Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5 -

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

2 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

3 tháng ago

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5 tổng hợp cách giải và bài tập mẫu là tài liệu hữu ích dành cho các em học trò lớp 4 – 5 tham khảo để ôn luyện nhằm sẵn sàng cho các bài rà soát và bài thi học trò giỏi môn Toán. Mời thầy cô và các em học trò cùng tham khảo tài liệu.

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5

Dạng 1: Tìm hai số lẻ (hoặc hai số chẵn) liên tục lúc biết tổng của hai số đó.

Ví dụ: Tìm hai số chẵn liên tục biết tổng của chúng là 2010?

Phân tích: Vì hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 đơn vị nên hiệu của hai số đó là 2.

Bài giải:

Theo bài ra ta có: Hiệu hai số cần tìm là 2

Số nhỏ là: (2010 – 2) : 2 = 1004

Số lớn là: 2014 – 994 = 1006

Đáp số: Số nhỏ: 1004

Số lớn: 1006

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liên tục là 2.

Dạng 2: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục.

Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 25 số tự nhiên liên tục ?

Phân tích: Vì giữa hai số cần tìm có 25 số tự nhiên liên tục nên giữa chúng sẽ có 26 khoảng cách là 1.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 25 + 1 = 26

Số nhỏ là: (2014 – 26) : 2 = 994

Số lớn là: 2014 – 994 = 1020

Đáp số: Số nhỏ: 994

.u937c92264d2185177524b34120a998f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:active, .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận 8 câu thơ đầu bài Việt Bắc (2 Dàn ý + 7 mẫu)

Số lớn: 1020

Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục là: n + 1

Dạng 3: Tìm hai số biết tổng của hai số (tổng là 1 số lẻ) và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục.

Ví dụ: Hai số có tổng là 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 21 số chẵn liên tục ?

Phân tích: Vì tổng của hai số đã cho là một số lẻ nên 2 số cần tìm sẽ là một số chẵn và một số lẻ. Mặt khác giữa chúng có 21 số chẵn liên tục nên sẽ có 21 khoảng cách là 2 và 1 khoảng cách là 1.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 21 x 2 + 1 = 43

Số nhỏ là: (2013 – 43) : 2 = 985

Số lớn là: 2013 – 985 = 1028

Đáp số: Số nhỏ: 985

Số lớn: 1028

Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng của hai số là một số lẻ và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục là: n x 2 + 1

Dạng 4: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số chẵn liên tục.

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.

Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 4020 và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số chẵn và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục nên sẽ có 80 khoảng cách là 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: (79 + 1) x 2 = 160

Số nhỏ là: (4020 – 160) : 2 = 1930

Số lớn là: 4020 – 1930 = 2090

Đáp số: Số nhỏ: 1930

.u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:active, .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả vườn hoa nhưng em thích (Dàn ý + 7 Mẫu)

Số lớn: 2090

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: (n + 1) x 2

Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.

Ví dụ: Tổng hai số lẻ là 4000 và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục. Tìm hai số đó ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số lẻ và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục nên sẽ có 50 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 50 x 2 + 1 + 1 = 50 x 2 + 2 = (50 + 1) x 2 = 51 x 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 51 x 2 = 102

Số nhỏ là: (4000 – 102) : 2 = 1949

Số lớn là: 4000 – 1949 = 2051

Đáp số: Số nhỏ: 1949

Số lớn: 2051

Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: n x 2

Dạng 5: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số lẻ liên tục.

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.

Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 1080 và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số chẵn và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục nên sẽ có 17 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 17 x 2 + 1 + 1 = 17 x 2 + 2 = (17 + 1) x 2 = 18 x 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: 18 x 2 = 36

Số nhỏ là: (1080 – 36) : 2 = 522

Số lớn là: 1080 – 522 = 558

.u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:active, .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về câu Đừng nói những điều đã đọc nhưng hãy nói những điều đã hiểu

Đáp số: Số nhỏ: 522

Số lớn: 558

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: n x 2

Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.

Ví dụ: Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục ?

Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số lẻ và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục nên sẽ có 32 khoảng cách là 2.

Bài giải:

Hiệu hai số là: (31 + 1) x 2 = 64

Số nhỏ là: (2014 – 64) : 2 = 975

Số lớn là: 2014 – 975 = 1039

Đáp số: Số nhỏ: 975

Số lớn: 1039

Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: (n + 1) x 2

Một số bài luyện tâp:

Bài 1: Tìm hai số lẻ liên tục biết tổng của chúng là 1606 ?

Bài 2: Hai số có tổng là 4801. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 100 số tự nhiên liên tục ?

Bài 3: Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 ?

Bài 4: Cho hai số có tổng là 1982. Tìm hai số biết giữa chúng có 25 số lẻ liên tục ?

5/5 - (503 đánh giá)

[rule_{ruleNumber}]

#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

[rule_3_plain]

#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5Related posts:

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5 tổng hợp cách giải và bài tập mẫu là tài liệu hữu ích dành cho các em học trò lớp 4 – 5 tham khảo để ôn luyện nhằm sẵn sàng cho các bài rà soát và bài thi học trò giỏi môn Toán. Mời thầy cô và các em học trò cùng tham khảo tài liệu.
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5
Dạng 1: Tìm hai số lẻ (hoặc hai số chẵn) liên tục lúc biết tổng của hai số đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ: Tìm hai số chẵn liên tục biết tổng của chúng là 2010?
Phân tích: Vì hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 đơn vị nên hiệu của hai số đó là 2.
Bài giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có: Hiệu hai số cần tìm là 2
Số nhỏ là: (2010 – 2) : 2 = 1004
Số lớn là: 2014 – 994 = 1006

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: Số nhỏ: 1004
Số lớn: 1006
Kết luận: Hiệu của hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liên tục là 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục.
Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 25 số tự nhiên liên tục ?
Phân tích: Vì giữa hai số cần tìm có 25 số tự nhiên liên tục nên giữa chúng sẽ có 26 khoảng cách là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
Hiệu hai số là: 25 + 1 = 26
Số nhỏ là: (2014 – 26) : 2 = 994

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là: 2014 – 994 = 1020
Đáp số: Số nhỏ: 994
.u937c92264d2185177524b34120a998f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:active, .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận 8 câu thơ đầu bài Việt Bắc (2 Dàn ý + 7 mẫu)Số lớn: 1020

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục là: n + 1
Dạng 3: Tìm hai số biết tổng của hai số (tổng là 1 số lẻ) và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục.
Ví dụ: Hai số có tổng là 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 21 số chẵn liên tục ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Vì tổng của hai số đã cho là một số lẻ nên 2 số cần tìm sẽ là một số chẵn và một số lẻ. Mặt khác giữa chúng có 21 số chẵn liên tục nên sẽ có 21 khoảng cách là 2 và 1 khoảng cách là 1.
Bài giải:
Hiệu hai số là: 21 x 2 + 1 = 43

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số nhỏ là: (2013 – 43) : 2 = 985
Số lớn là: 2013 – 985 = 1028
Đáp số: Số nhỏ: 985

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn: 1028
Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng của hai số là một số lẻ và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục là: n x 2 + 1
Dạng 4: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số chẵn liên tục.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.
Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 4020 và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục ?
Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số chẵn và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục nên sẽ có 80 khoảng cách là 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
Hiệu hai số là: (79 + 1) x 2 = 160
Số nhỏ là: (4020 – 160) : 2 = 1930

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là: 4020 – 1930 = 2090
Đáp số: Số nhỏ: 1930
.u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:active, .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả vườn hoa nhưng em thích (Dàn ý + 7 Mẫu)Số lớn: 2090

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: (n + 1) x 2
Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.
Ví dụ: Tổng hai số lẻ là 4000 và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục. Tìm hai số đó ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số lẻ và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục nên sẽ có 50 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 50 x 2 + 1 + 1 = 50 x 2 + 2 = (50 + 1) x 2 = 51 x 2.
Bài giải:
Hiệu hai số là: 51 x 2 = 102

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số nhỏ là: (4000 – 102) : 2 = 1949
Số lớn là: 4000 – 1949 = 2051
Đáp số: Số nhỏ: 1949

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn: 2051
Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: n x 2
Dạng 5: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số lẻ liên tục.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.
Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 1080 và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục ?
Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số chẵn và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục nên sẽ có 17 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 17 x 2 + 1 + 1 = 17 x 2 + 2 = (17 + 1) x 2 = 18 x 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
Hiệu hai số là: 18 x 2 = 36
Số nhỏ là: (1080 – 36) : 2 = 522

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là: 1080 – 522 = 558
.u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:active, .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về câu Đừng nói những điều đã đọc nhưng hãy nói những điều đã hiểuĐáp số: Số nhỏ: 522
Số lớn: 558

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: n x 2
Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.
Ví dụ: Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số lẻ và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục nên sẽ có 32 khoảng cách là 2.
Bài giải:
Hiệu hai số là: (31 + 1) x 2 = 64

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số nhỏ là: (2014 – 64) : 2 = 975
Số lớn là: 2014 – 975 = 1039
Đáp số: Số nhỏ: 975

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn: 1039
Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: (n + 1) x 2
Một số bài luyện tâp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1: Tìm hai số lẻ liên tục biết tổng của chúng là 1606 ?
Bài 2: Hai số có tổng là 4801. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 100 số tự nhiên liên tục ?
Bài 3: Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: Cho hai số có tổng là 1982. Tìm hai số biết giữa chúng có 25 số lẻ liên tục ?

5/5 – (503 đánh giá)

Related posts:Các dạng Toán về phương pháp khử cho học trò lớp 4, 5
20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui cho học trò giỏi lớp 4, lớp 5
Các dạng Toán bồi dưỡng học trò giỏi Toán lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

[rule_2_plain]

#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

[rule_2_plain]

#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

[rule_3_plain]

#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

2 tháng ago

Tiết lộ công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

2 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

2 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

2 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

2 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

2 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

3 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

3 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

3 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

3 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

3 tháng ago

Danh mục bài viết

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5Related posts:

Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5 tổng hợp cách giải và bài tập mẫu là tài liệu hữu ích dành cho các em học trò lớp 4 – 5 tham khảo để ôn luyện nhằm sẵn sàng cho các bài rà soát và bài thi học trò giỏi môn Toán. Mời thầy cô và các em học trò cùng tham khảo tài liệu.
Dạng toán Ẩn hiệu dành cho học trò lớp 4, 5
Dạng 1: Tìm hai số lẻ (hoặc hai số chẵn) liên tục lúc biết tổng của hai số đó.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Ví dụ: Tìm hai số chẵn liên tục biết tổng của chúng là 2010?
Phân tích: Vì hai số chẵn liên tục hơn kém nhau 2 đơn vị nên hiệu của hai số đó là 2.
Bài giải:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Theo bài ra ta có: Hiệu hai số cần tìm là 2
Số nhỏ là: (2010 – 2) : 2 = 1004
Số lớn là: 2014 – 994 = 1006

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Đáp số: Số nhỏ: 1004
Số lớn: 1006
Kết luận: Hiệu của hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liên tục là 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Dạng 2: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục.
Ví dụ: Tìm hai số biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 25 số tự nhiên liên tục ?
Phân tích: Vì giữa hai số cần tìm có 25 số tự nhiên liên tục nên giữa chúng sẽ có 26 khoảng cách là 1.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
Hiệu hai số là: 25 + 1 = 26
Số nhỏ là: (2014 – 26) : 2 = 994

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là: 2014 – 994 = 1020
Đáp số: Số nhỏ: 994
.u937c92264d2185177524b34120a998f4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:active, .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u937c92264d2185177524b34120a998f4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận 8 câu thơ đầu bài Việt Bắc (2 Dàn ý + 7 mẫu)Số lớn: 1020

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng và giữa chúng có n số tự nhiên liên tục là: n + 1
Dạng 3: Tìm hai số biết tổng của hai số (tổng là 1 số lẻ) và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục.
Ví dụ: Hai số có tổng là 2013. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 21 số chẵn liên tục ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Vì tổng của hai số đã cho là một số lẻ nên 2 số cần tìm sẽ là một số chẵn và một số lẻ. Mặt khác giữa chúng có 21 số chẵn liên tục nên sẽ có 21 khoảng cách là 2 và 1 khoảng cách là 1.
Bài giải:
Hiệu hai số là: 21 x 2 + 1 = 43

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số nhỏ là: (2013 – 43) : 2 = 985
Số lớn là: 2013 – 985 = 1028
Đáp số: Số nhỏ: 985

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn: 1028
Kết luận: Hiệu của hai số lúc biết tổng của hai số là một số lẻ và giữa chúng có n số lẻ (hoặc n số chẵn) liên tục là: n x 2 + 1
Dạng 4: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số chẵn liên tục.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.
Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 4020 và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục ?
Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số chẵn và giữa chúng có 79 số chẵn liên tục nên sẽ có 80 khoảng cách là 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
Hiệu hai số là: (79 + 1) x 2 = 160
Số nhỏ là: (4020 – 160) : 2 = 1930

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là: 4020 – 1930 = 2090
Đáp số: Số nhỏ: 1930
.u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:active, .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u501c820111e0a565911b939031ee26e6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Tả vườn hoa nhưng em thích (Dàn ý + 7 Mẫu)Số lớn: 2090

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: (n + 1) x 2
Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.
Ví dụ: Tổng hai số lẻ là 4000 và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục. Tìm hai số đó ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số lẻ và giữa chúng có 51 số chẵn liên tục nên sẽ có 50 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 50 x 2 + 1 + 1 = 50 x 2 + 2 = (50 + 1) x 2 = 51 x 2.
Bài giải:
Hiệu hai số là: 51 x 2 = 102

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số nhỏ là: (4000 – 102) : 2 = 1949
Số lớn là: 4000 – 1949 = 2051
Đáp số: Số nhỏ: 1949

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn: 2051
Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số chẵn liên tục là: n x 2
Dạng 5: Tìm hai số lúc biết tổng của hai số (tổng là 1 số chẵn) và giữa chúng có n số lẻ liên tục.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Trường hợp 1: Hai số cần tìm đều là số chẵn.
Ví dụ: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng là 1080 và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục ?
Phân tích: Vì hai số cần tìm là hai số chẵn và giữa chúng có 18 số lẻ liên tục nên sẽ có 17 khoảng cách là 2 và 2 khoảng cách là 1. Ta hướng dẫn học trò tìm hiệu như sau: 17 x 2 + 1 + 1 = 17 x 2 + 2 = (17 + 1) x 2 = 18 x 2.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài giải:
Hiệu hai số là: 18 x 2 = 36
Số nhỏ là: (1080 – 36) : 2 = 522

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn là: 1080 – 522 = 558
.u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:active, .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u389b26e2793a5e734ed3094e351ff1dc:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về câu Đừng nói những điều đã đọc nhưng hãy nói những điều đã hiểuĐáp số: Số nhỏ: 522
Số lớn: 558

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Kết luận: Hiệu của hai số chẵn lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: n x 2
Trường hợp 2: Hai số cần tìm là hai số lẻ.
Ví dụ: Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng là 2014 và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Phân tích: Vì hai số cần tìm đều là số lẻ và giữa chúng có 31 số lẻ liên tục nên sẽ có 32 khoảng cách là 2.
Bài giải:
Hiệu hai số là: (31 + 1) x 2 = 64

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số nhỏ là: (2014 – 64) : 2 = 975
Số lớn là: 2014 – 975 = 1039
Đáp số: Số nhỏ: 975

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Số lớn: 1039
Kết luận: Hiệu của hai số lẻ lúc biết tổng của hai số và giữa chúng có n số lẻ liên tục là: (n + 1) x 2
Một số bài luyện tâp:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 1: Tìm hai số lẻ liên tục biết tổng của chúng là 1606 ?
Bài 2: Hai số có tổng là 4801. Tìm hai số đó biết giữa chúng có 100 số tự nhiên liên tục ?
Bài 3: Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 ?

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 4: Cho hai số có tổng là 1982. Tìm hai số biết giữa chúng có 25 số lẻ liên tục ?

5/5 – (503 đánh giá)

Related posts:Các dạng Toán về phương pháp khử cho học trò lớp 4, 5
20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui cho học trò giỏi lớp 4, lớp 5
Các dạng Toán bồi dưỡng học trò giỏi Toán lớp 4
Toán lớp 4: Tín hiệu chia hết cho 3 trang 97

Phân mục: Giáo dục
#Dạng #toán #Ẩn #hiệu #dành #cho #học #sinh #lớp

Xem thêm:  Câu hỏi 2 trang 50 Toán 12 Giải tích Bài 1

Viết một bình luận