Công văn 8817/BTC-TCT

Bạn đang xem: Công văn 8817/BTC-TCT tại thpttranhungdao.edu.vn

Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 triển khai các quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế TNCN do Bộ Tài chính ban hành.

Kính thưa: Cục Thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân, trong đó có một số quy định được vận dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập tư nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định cụ thể thi hành.

Hiện Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật và Nghị định.

Để có thể thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập tư nhân trong thời kì chờ ban hành Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với các cơ quan sở quan ở địa phương tăng cường công việc vận động, tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và tư nhân về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân đã được Quốc hội thông qua.

2. Thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên khu vực và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

2.1. Việc vận dụng giảm trừ gia đạo đối với tư nhân trú ngụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ kinh doanh như sau:

– Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng;

– Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

2.2. Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định tư nhân trú ngụ căn cứ vào thời hạn thuê nhà để ở trong hợp đồng thuê nhà ở là từ 183 ngày trở lên (thay vì 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008) /NĐ- CP ngày 08 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ).

2.3. Tổ chức, tư nhân trả thu nhập cho tư nhân trú ngụ ko ký thỏa thuận lao động hoặc ký thỏa thuận lao động dưới 03 tháng thì khấu trừ theo tỉ lệ thỏa thuận là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng. đồng trở lên/lần trả thu nhập (ko phân biệt tư nhân có hay chưa có mã số thuế).

2.4. Vận dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần ko phân biệt là cổ phần của doanh nghiệp đại chúng hay ko phải là chuyển nhượng chứng khoán.

2.5. Bổ sung quy định miễn thuế đối với tư nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở trong trường hợp bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như sau:

– Tư nhân phải có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ít nhất 183 ngày tính tới thời khắc chuyển nhượng.

– Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng tạo nên trong tương lai ko được miễn thuế TNCN theo loại hình nhà ở riêng lẻ.

2.6. Tổ chức, doanh nghiệp sắm hoặc đóng cho người lao động khoản tiền tích lũy sắm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko buộc phải khác, khoản tích lũy đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện thì ngoại trừ các khoản này. thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế thu nhập tư nhân phải khấu trừ.

Việc hướng dẫn cụ thể thực hiện theo các văn bản hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế triển khai thực hiện./.

Người nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Vụ PC, CSTT;
– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
– Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

xem thêm thông tin chi tiết về Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT

Hình Ảnh về: Công văn 8817/BTC-TCT

Video về: Công văn 8817/BTC-TCT

Wiki về Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT -

Công văn 8817/BTC-TCT

Công văn 8817/BTC-TCT năm 2013 triển khai các quy định có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 tại Luật sửa đổi Luật thuế TNCN do Bộ Tài chính ban hành.

Kính thưa: Cục Thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương.

Ngày 22 tháng 11 năm 2012, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân, trong đó có một số quy định được vận dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Căn cứ quy định của Luật thuế thu nhập tư nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 quy định cụ thể thi hành.

Hiện Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật và Nghị định.

Để có thể thực hiện các quy định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập tư nhân trong thời kì chờ ban hành Thông tư hướng dẫn, Bộ Tài chính yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thị thành trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ huy thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp với các cơ quan sở quan ở địa phương tăng cường công việc vận động, tuyên truyền tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và tư nhân về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập tư nhân đã được Quốc hội thông qua.

2. Thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp trên khu vực và tổ chức thực hiện các nội dung sau:

2.1. Việc vận dụng giảm trừ gia đạo đối với tư nhân trú ngụ có thu nhập từ tiền công, tiền lương từ kinh doanh như sau:

– Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng;

– Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.

2.2. Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định tư nhân trú ngụ căn cứ vào thời hạn thuê nhà để ở trong hợp đồng thuê nhà ở là từ 183 ngày trở lên (thay vì 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008) /NĐ- CP ngày 08 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ).

2.3. Tổ chức, tư nhân trả thu nhập cho tư nhân trú ngụ ko ký thỏa thuận lao động hoặc ký thỏa thuận lao động dưới 03 tháng thì khấu trừ theo tỉ lệ thỏa thuận là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng. đồng trở lên/lần trả thu nhập (ko phân biệt tư nhân có hay chưa có mã số thuế).

2.4. Vận dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần ko phân biệt là cổ phần của doanh nghiệp đại chúng hay ko phải là chuyển nhượng chứng khoán.

2.5. Bổ sung quy định miễn thuế đối với tư nhân có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở trong trường hợp bên chuyển nhượng chỉ có một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam như sau:

- Tư nhân phải có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở ít nhất 183 ngày tính tới thời khắc chuyển nhượng.

- Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng tạo nên trong tương lai ko được miễn thuế TNCN theo loại hình nhà ở riêng lẻ.

2.6. Tổ chức, doanh nghiệp sắm hoặc đóng cho người lao động khoản tiền tích lũy sắm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm ko buộc phải khác, khoản tích lũy đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện thì ngoại trừ các khoản này. thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế thu nhập tư nhân phải khấu trừ.

Việc hướng dẫn cụ thể thực hiện theo các văn bản hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính yêu cầu các Cục Thuế triển khai thực hiện./.

Người nhận:
- Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Vụ PC, CSTT;
– Các Vụ/đơn vị thuộc TCT;
– Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
PHÓ

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Công #văn #8817BTCTCT

Bạn thấy bài viết Công văn 8817/BTC-TCT có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Công văn 8817/BTC-TCT bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Văn học
#Công #văn #8817BTCTCT

Xem thêm:  Mẹo làm món bò bít tết mềm thơm, không dai

Viết một bình luận