Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng

Bạn đang xem: Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng tại thpttranhungdao.edu.vn

Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lúc nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ tát, nhưng chắp tay, tán thán ngài, đảnh lễ ngài, hay quyến luyến và kính mến ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội.

Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lúc nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ tát, nhưng chắp tay, tán thán ngài, đảnh lễ ngài, hay quyến luyến và kính mến ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, hay đồng sắt nhưng tạo hình tượng của vị Bồ-tát này, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh 100 lần lên trời Tam Thập Tam và vĩnh viễn ko đọa đường ác. Ví thử thiên phước đã hết, cho dù sanh xuống nhân gian thì cũng làm quốc vương và không hề mất lợi ích to lớn.

Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và tận tình cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ-tát cùng tượng được làm từ đất đá, keo sơn, đồng sắt, hoặc các vật liệu khác. Ngày ngày như thế với tâm ko thoái chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn nước uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền nong, châu báu, và những phẩm vật khác để cúng dường. Lúc người nữ hiền lành đó thọ hết báo thân, thì tới suốt một tỷ kiếp còn ko sanh vào toàn cầu có người nữ. Hà huống lại phải thọ lấy. Trừ lúc vì nguyện lực từ bi nhưng họ muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Do nhờ phước lực cúng dường Địa Tạng cùng công đức uy thế nhưng suốt một tỷ kiếp, họ chẳng còn thọ thân nữ.

Nếu có người nữ nào đáng ghét tấm thân xấu xí với nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng của Địa Tạng Bồ-tát, rồi chí tâm chiêm ngưỡng và lễ bái trong vòng thời kì chừng bằng một bữa ăn. Người đó trong nghìn vạn kiếp sẽ sanh ra với tướng mạo viên mãn. Như người nữ xấu xí này ko nhàm chán thân nữ, thì suốt tỷ ức đời thường sanh làm mướn chúa, cho tới vương phi, con gái của tướng quốc có uy thế lớn, hay con gái của đại trưởng giả và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Do chí tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ Địa Tạng Bồ-tát nhưng được phước báo như thế.

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể ở trước tượng của Bồ-tát nhưng trỗi các loại âm nhạc, ca hát, hoặc tán thán và cúng dường hương hoa, cho tới khuyên bảo một người hay nhiều người đồng làm tương tự, thì những người như thế sẽ ở trong đời hiện nay cùng vị lai thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm hộ vệ và ko để cho các việc ác lọt vào tai của người đó. Hà huống là phải tự thọ các tai họa đó.

Trong đời vị lai, nếu có ác nhân, hung thần, hay ác quỷ thấy có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào quy y, kính cẩn cúng dường, tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát nhưng sanh lòng sai trái, chê bai hủy báng, và cho là chẳng có công đức và lợi ích gì. Hoặc nhe răng ra cười; hoặc mỉa mai trước mặt, nói xấu sau lưng; hoặc bảo cả nhóm người chê, một người chê, hay nhiều người chê; cho tới sanh một niệm chê bai hủy báng họ. Do tội báo chê bai hủy báng của những kẻ như thế, nên dù 1.000 Đức Phật trong kiếp Hiền đã diệt độ thì họ vẫn còn ở Địa ngục Vô Gián để chịu tội cực trọng. Hết kiếp đó rồi sẽ thọ sanh làm ngạ quỷ. Trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thọ làm bàng sanh. Lại trải qua thêm 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Tuy thọ thân người nhưng họ bần hàn hạ tiện và các căn ko hoàn chỉnh. Họ còn bị nhiều nghiệp ác tìm tới bủa vây tâm trí và chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác. Người nào chê bai người cúng dường kia thì sẽ mắc phải tội báo như thế. Hà huống là sanh thêm những ác kiến hủy diệt khác nữa.

Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào cứ nằm liệt trên giường gối, muốn chết muốn sống cũng ko được. Hoặc đêm tối mộng thấy ác quỷ, cho tới với gia quyến thân thuộc. Hoặc dạo trên đường hiểm. Hoặc nhiều lần ngủ say bị bóng đè. Hoặc cùng quỷ thần rong chơi. Tháng ngày năm trôi qua, họ trở thành gầy gò héo hon, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, lòng thê thảm ko vui. Đây đều là lúc nghiệp đạo đang thảo luận xét xử và vẫn còn chưa quyết định là nặng hay nhẹ, nên khó chết nhưng cũng chẳng được lành. Nam nữ mắt phàm nên nào rõ việc này. Trong trường hợp đó, họ chỉ nên ở trước tượng của chư Phật và Bồ-tát nhưng lớn tiếng chuyển đọc Kinh này một biến.

Hoặc lấy các đồ vật của người bệnh thích thú, hoặc y phục, vật báu, vườn tược, nhà cửa, rồi ở trước người bệnh nhưng cao thanh xướng rằng: Con tên là….. Hôm nay con vì người bệnh này nên ở trước Kinh tượng nhưng thí xả các đồ vật.

Hoặc có thể cúng dường Kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật và Bồ-tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc cúng dường Thường Trụ. Hãy nên khải bạch ba lần tương tự để làm cho người bệnh nghe và biết được.

Ví thử các thức đã phân tán và hơi thở của người đó đã ngưng, cho tới từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, và cho tới bảy ngày thì vẫn tiếp tục cáo bạch rõ ràng và lớn tiếng chuyển đọc Kinh này. Sau lúc người đó mạng chung, họ vĩnh viễn sẽ thoát khỏi tai ương và trọng tội của đời trước, thậm chí gồm cả năm tội vô gián, và thọ sanh nơi nào cũng thường biết việc đời trước. Hà huống là có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự ghi chép Kinh này, hoặc bảo người khác ghi chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ-tát, cho tới bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn.

Vì thế, Phổ Quảng! Nếu thấy có người nào đọc tụng Kinh này, cho tới chỉ một niệm tán thán Kinh đó hoặc kính cẩn, thì ông nên dùng trăm nghìn phương tiện nhưng khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và ko thoái chuyển. Tương tự trong hiện nay cùng vị lai, họ sẽ có thể được nghìn vạn ức công đức không thể nghĩ bàn.

Vào đời vị lai, nếu những chúng sanh nào nằm mộng hoặc lúc ngủ say nhưng thấy chúng quỷ thần cùng những hình dạng không giống nhau, hoặc buồn chán, hoặc khóc lóc, hoặc ưu sầu, hoặc than vãn, hoặc kinh hãi, hoặc sợ sệt. Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, hoặc hàng quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay nghìn đời trong quá khứ. Nay họ đang ở tại đường ác và vẫn chưa được ra khỏi. Bởi ko có nơi nào để trông nhờ phước lực mong cứu vớt cho, thế nên họ mới méc bảo với người thân tình cốt nhục ở đời trước, và kỳ vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ngõ hầu giúp họ lìa khỏi đường ác.

Này Phổ Quảng! Ông hãy dùng thần lực để làm cho quyến thuộc của họ ở trước tượng của chư Phật và Bồ-tát nhưng chí tâm tự đọc Kinh này, hoặc thỉnh người đọc, ba biến hoặc bảy biến. Lúc Kinh này đã đọc hoàn thành với số biến trên, hàng quyến thuộc trong đường ác như thế sẽ được giải thoát. Thậm chí trong giấc mộng và lúc ngủ, họ vĩnh viễn sẽ ko còn thấy lại nữa.

Vào đời vị lai, nếu có người nào thuộc hàng hạ tiện, hoặc làm thân nô tỳ, cho tới những kẻ mất đi quyền tự do, nhưng tỉnh ngộ biết nghiệp tội đã tạo ở đời trước và cầu xin sám hối. Rồi họ chí tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát. Từ một ngày cho tới bảy ngày, họ niệm danh hiệu của Bồ-tát đủ 10.000 biến. Lúc hết báo thân đó, những người này sẽ ở trong nghìn vạn đời sau luôn sanh vào gia đình tôn quý và chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba đường ác.

Trong đời vị lai ở châu Thắng Kim, nếu hàng vua chúa, Phạm Chí, trưởng giả, cư sĩ, và hết thảy các hạng người khác cùng những dị loại chủng tộc, như có người nào sắp sanh đàn ông hay con gái, thì trong bảy ngày trước đó nên đọc tụng Kinh điển không thể nghĩ bàn này và niệm danh hiệu của Bồ-tát đủ 10.000 biến. Như thế các đứa trẻ sơ sanh đó, hoặc nam hay nữ, nếu có quả báo tai ương đời trước thì sẽ được giải thoát, lại thêm an vui, dễ nuôi, và thọ mạng tăng trưởng. Nếu là nương nhờ phước lực nhưng sanh, họ sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng trong khoảng thời gian dài.

Trong mỗi tháng vào những ngày: mùng một, mùng tám, mười bốn, ngày rằm, mười tám, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi tám, hai mươi chín, và ba mươi âm lịch. Đây là những ngày kết tập nghiệp tội và thẩm định nặng nhẹ của chúng sanh.

Mỗi cử chỉ động niệm của chúng sanh ở Nam châu Thắng Kim, ko chi là ko nghiệp, ko chi là ko tội. Hà huống là buông lung giết mổ hại, trộm cắp, tà dâm, nói điêu, và trăm nghìn tội trạng khác.

Vào đời vị lai, nếu chúng sanh nào có thể một lần trong mười ngày trai này nhưng ở trước tượng của Phật và Bồ-tát cùng chư thánh hiền để đọc Kinh này một biến, thì đông tây nam bắc trong vòng 100 yojana đều sẽ ko có các tai nạn. Trong đời hiện nay cùng vị lai, những người ở gia đình đó, hoặc già hay trẻ, suốt trăm nghìn năm sẽ vĩnh viễn lìa khỏi đường ác. Nếu lại có thể ở mỗi ngày trong mười ngày trai đó nhưng chuyển đọc Kinh này một biến, thì hiện đời những người trong nhà sẽ ko có các tai họa và bệnh tật. Họ lại được y phục và thức ăn dư giả.

Vì thế, Phổ Quảng! Ông nên biết Địa Tạng Bồ-tát có bất khả thuyết tỷ ức sức đại uy thần để làm lợi ích như thế. Chúng sanh ở châu Thắng Kim có nhân duyên lớn với vị Đại Sĩ này. Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ-tát và thấy hình tượng của Bồ-tát, cho tới chỉ nghe ba chữ, năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong Kinh này, thì ở hiện nay họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong một tỷ đời ở vị lai, họ sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý.

Những tập khí xấu ác của chúng sanh tính từ lúc một tơ hào nho nhỏ rồi lần lần tới vô lượng. Lúc những chúng sanh có tập khí như thế sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc nên vì họ nhưng tạo phước đức để tạo điều kiện cho lộ trình ở phía trước. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn Kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho tới niệm danh hiệu của Phật, Bồ-tát, Độc Giác và làm cho mỗi danh hiệu đều lọt vào căn tai của người sắp mạng chung hoặc làm nơi bổn thức nghe qua.

Nếu căn cứ vào quả báo chiêu cảm của những nghiệp ác nhưng những chúng sanh này đã tạo, thì họ cứng cáp phải đọa đường ác. Tuy nhiên, do nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung nhưng tu nhân thánh đó, các tội tương tự thảy đều tiêu trừ.

Sau lúc họ đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ, thì có thể làm cho các chúng sanh đó vĩnh viễn xa lìa đường ác và được sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện nay cũng được vô lượng lợi ích.

Vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết mổ hại và gây tạo duyên ác, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu thỉnh sơn tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi các việc giết mổ hại và cho tới bái tế đó ko có một tí tơ hào năng lực lợi ích cho người mất, nhưng chỉ kết thêm duyên ác và chuyển thành thâm trọng hơn.

Giả sử ở đời vị lai hoặc hiện nay, họ có được phần thánh Quả và sẽ sanh trong cõi trời hay nhân gian, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo nhân ác nên cũng khiến người mạng chung bị liên lụy và mắc lấy tai ương. Họ phải tự mình bào chữa biện luận và chậm sanh vào nơi an lành. Hà huống là người sắp mạng chung nhưng lúc sống chưa từng có một tí thiện căn. Cho nên họ cứ y theo bổn nghiệp nhưng tự đọa đường ác. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng thêm nghiệp của người đó. Đây ví như có một người từ phương xa tới. Người đó đã nhịn đói tới ba ngày, nhưng phải vác đồ vật nặng hơn 100 ký. Hốt nhiên người đó gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa. Do vậy nhưng chuyển thành nặng nề và thêm khốn đốn.

Chúng sanh ở châu Thắng Kim, thậm chí ở trong giáo Pháp của chư Phật nhưng chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, hay một hạt bụi, thì họ sẽ tự mình đều được sự lợi ích.”

Những chúng sanh ở hiện nay cùng vị lai, vào ngày lâm chung nhưng họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát, hay danh hiệu của một vị Độc Giác, thì chẳng kể là có tội hay vô tội, họ thảy đều được giải thoát.

Nếu có người nam hoặc người nữ nào trong lúc sống đã ko tu nhân lành nhưng còn tạo nhiều nghiệp tội, nhưng sau lúc mạng chung, người đó lại được hàng quyến thuộc lớn nhỏ tu tạo phước lợi cho họ, thì hết thảy thánh sự, người chết được một phần trong bảy phần công đức, còn sáu phần thuộc về người sống hiện đang tu tập. Vì thế cho nên, lúc các thiện nam tín nữ ở hiện nay cùng vị lai nghe lời nói vừa rồi, họ hãy nên phấn đấu tự tu hành thì sẽ hưởng trọn phần công đức.

Đại quỷ vô thường sẽ chợt tới bất kỳ. Thần hồn vơ vẩn mịt mù, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc họ ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả. Sau lúc thẩm định xong thì sẽ y theo nghiệp nhưng thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã nghìn vạn lần sầu khổ. Hà huống là phải đọa các đường ác.

Lúc người mạng chung này chưa được thọ sanh, họ ở trong 49 ngày xoành xoạch trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để hầu cứu vớt. Lúc quá ngày đó rồi, họ sẽ theo nghiệp nhưng thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua trăm nghìn năm nhưng ko có ngày được giải thoát. Còn nếu là người phạm năm tội vô gián, thì sẽ đọa vào đại địa ngục để chịu mãi những sự khổ cực trong nghìn vạn kiếp.

Sau lúc các chúng sanh gây nghiệp tội tương tự mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc hãy thiết dọn lễ chay để trợ giúp nghiệp đạo cho họ. Trước lúc lễ chay hoàn mãn hoặc trong lúc sẵn sàng, thì nhớ đừng đổ nước gạo hoặc bỏ rau quả xuống đất. Cho tới các món ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chớ được ăn trước. Nếu có sai phép về phần ẩm thực hoặc người tu tạo ko chu đáo, thì người mạng chung này sẽ hoàn toàn ko được trợ lực nào hết. Như họ có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư Tăng, thì người mạng chung sẽ được một phần trong bảy phần công đức.

Các chúng sanh ở châu Thắng Kim, sau lúc cha mẹ của họ hoặc cho tới hàng quyến thuộc đã nhắm mắt xuôi tay, nếu có thể thiết dọn lễ chay để cúng dường và chí tâm khẩn cầu, thì những người như thế, kẻ sống người mất đều sẽ được lợi ích.”

Bạch Thế Tôn! Quỷ vương chúng con ở châu Thắng Kim, số đó đông vô lượng. Hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, người nào nấy đều không giống nhau. Do quả báo nên quyến thuộc chúng con du hành qua các toàn cầu, làm ác thì nhiều nhưng làm thiện lại quá ít. Tuy vậy, nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà người nào hoặc thành thị xóm làng, vườn tược phòng xá, hoặc có kẻ nam người nữ nào tu hành việc lành chừng bằng cọng lông hay sợi tóc, cho tới chỉ treo một tràng phan hay một lọng che, dùng chút hương ít hoa nhưng cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ-tát, hoặc chuyển đọc tôn Kinh, thắp hương, cúng dường một câu hay một bài kệ, thì quỷ vương chúng con sẽ lễ kính người này như chư Phật quá khứ, hiện nay, cùng vị lai. Chúng con lại sai các tiểu quỷ có uy thế lớn cùng thần thổ địa nhưng hộ vệ họ, làm cho các việc ác, tai họa, ác bệnh, hoặc bệnh bất thần, cho tới những sự ko như ý còn không hề tới gần nhà và các nơi xung quanh. Hà huống là lọt vào tới cửa.”

Người ở châu Thắng Kim lúc vừa mới sanh, ko kể là nam hay nữ, hoặc lúc gần sanh, thì chỉ nên làm việc lành để tăng thêm lợi ích cho nhà cửa. Tương tự tự nhiên sẽ làm cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ nhưng ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều an vui và quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc lúc đã sanh rồi, thì cẩn thận chớ giết mổ hại để lấy những vị tươi ngon cung ứng cho người sản phụ, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát, và âm nhạc ồn ã. Bởi các việc như thế sẽ có thể làm cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc.

Vì sao thế? Bởi đương lúc sanh nở khó khăn đó, có vô số ác quỷ cùng sơn tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh. Chính con đã sớm sai các thần linh của nhà cửa phải bảo hộ người mẹ và đứa con để khiến họ an vui và được lợi ích. Những người này lúc thấy sự an vui thì nên cùng nhau tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Trái lại, nếu họ giết mổ hại và tụ họp quyến thuộc, thì do bởi lẽ này, hễ phạm tai ương thì phải tự lãnh thọ; người mẹ và đứa con đều sẽ tổn hại.

Lại nữa, lúc người ở châu Thắng Kim sắp mạng chung, chẳng kể là thiện hay ác, con đều ko muốn cho người mạng chung đó bị lạc vào đường ác. Hà huống là người đó tự tu căn lành và sẽ làm tăng thêm uy thế của con. Những người làm thiện ở châu Thắng Kim tới lúc lâm chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần trong đường ác, hoặc biến làm cha mẹ, cho tới hàng quyến thuộc và dẫn dắt người chết khiến sa đọa đường ác. Huống chi là người vốn đã tạo ác.

Những kẻ nam người nữ ở châu Thắng Kim tới lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội. Họ ko phân biệt được thiện ác, cho tới mắt và tai đều chẳng còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc của họ nên làm sự cúng dường rộng lớn, chuyển đọc tôn Kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ-tát. Những duyên lành tương tự mới có thể làm cho người chết xa lìa các đường ác, và chúng ma quỷ thần đều phải thoái lui.

Tất cả chúng sanh lúc sắp mạng chung, nếu họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát, hoặc một câu hoặc một bài kệ trong Kinh điển Đại Thừa, con quán sát thấy hạng người đó, chỉ trừ năm tội vô gián và các tội giết mổ hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa đường ác thì sẽ liền giải thoát.”

Vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tạm sanh lòng kính cẩn thì liền siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội. Hà huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán. Người đó sẽ được vô lượng vô bờ phước báo.

Lại vào thuở quá khứ Hằng Hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong thời kì khảy móng tay nhưng phát tâm quy y, người đó vĩnh viễn sẽ ko thoái chuyển nơi Đạo vô thượng.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, người đó sẽ được sanh 1.000 lần lên tầng trời thứ sáu ở cõi dục . Hà huống là chí tâm xưng niệm.

Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một niệm quy y, người đó sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ, hoặc tán thán, thì người đó ở tại Pháp hội của 1.000 Đức Phật trong kiếp Hiền sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thắng Quán Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì vĩnh viễn sẽ ko đọa đường ác, luôn sanh vào cõi trời hay nhân gian, và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.

Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số Hằng Hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ ko bao giờ đọa đường ác, thường sanh lên trời, và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và sanh tâm kính cẩn, người này ko lâu sẽ đắc Đạo Ứng Chân.

Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kāṣāya Tràng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ siêu vượt 100 đại kiếp nghiệp tội sanh tử.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, người đó sẽ gặp được chư Phật nhiều như cát sông Hằng để rộng thuyết Pháp cho họ. Người đó cứng cáp sẽ thành tựu Phật Đạo.

Lại vào thuở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật, và bất khả thuyết chư Phật tương tự.

Hết thảy chúng sanh ở hiện nay cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như chỉ niệm được một danh hiệu Phật nhưng công đức đã nhiều vô lượng. Hà huống là niệm được nhiều danh hiệu. Các chúng sanh này trong lúc sanh lúc tử sẽ được những sự lợi ích to lớn cho bản thân và ko bao giờ đọa đường ác.

Nếu có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó nhưng niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này, chỉ trừ năm tội vô gián, còn những quả báo khác đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, cho dù trải qua ức kiếp cũng ko thể ra khỏi. Nhưng nhờ lúc sắp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội đó rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hà huống là có chúng sanh nào tự mình xưng niệm, thì sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội.”

Ở Nam châu Thắng Kim, nếu có các quốc vương, tướng quốc, đại thần, đại trưởng giả, đại Phạm Chí, và những người nào nhưng lúc gặp kẻ bần hàn thấp kém, cho tới gù lưng, tật nguyền, câm ngọng, ngu si, tai điếc, mắt mù, và đủ mọi các căn ko hoàn chỉnh tương tự. Lúc các đại quốc vương và những người đó muốn bố thí nhưng nếu có thể đầy đủ lòng đại từ bi và khiêm tốn cười vui, tự tay mình làm việc bố thí hoặc bảo người khác bố thí, nói năng hòa nhã và khuyên nhủ thông cảm, thì các đại quốc vương và những người này sẽ được phước lợi nhiều như cúng dường cho 100 Hằng Hà sa chư Phật.

Vì sao thế? Bởi các quốc vương và những người đó, do nhân duyên đối với kẻ nghèo túng với các căn ko hoàn chỉnh nhưng phát tâm đại từ, nên mới có được quả báo phước lợi như thế. Suốt trăm nghìn đời, họ sẽ thường được đầy đủ bảy báu. Hà huống là y phục, ẩm thực, và những vật cần dùng.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương, cho tới Phạm Chí, và những người nào gặp chùa tháp Phật, hoặc hình tượng Phật, cho tới tượng của Bồ-tát, Thanh Văn, hay Độc Giác nhưng đích thân tu bổ và bố thí cúng dường, thì các quốc vương và những người đó sẽ được ba kiếp làm thân Năng Thiên Đế, thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu lại có thể dùng phước lợi từ việc bố thí này và hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới, thì các đại quốc vương và những người đó ở trong mười kiếp sẽ thường làm Đại Phạm Thiên Vương.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương, cho tới Phạm Chí, và những người nào gặp chùa tháp Phật thượng cổ, hoặc Kinh tượng bị hư hoại hay vỡ nát nhưng có thể phát tâm tu bổ. Các quốc vương và những người đó đích thân tu bổ hoặc bảo người khác, thậm chí cả trăm nghìn người cùng bố thí kết duyên, thì các quốc vương và những người đó suốt trăm nghìn đời sẽ thường làm thân vua Chuyển Luân. Còn những người đồng chung bố thí, suốt trăm nghìn đời, họ sẽ thường làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp nhưng phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cùng những người này cuối cùng sẽ thành Phật Đạo, bởi quả báo đó là vô lượng vô bờ.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương, cho tới Phạm Chí, và những người nào thấy người già yếu, kẻ bệnh tật cùng phụ nữ đang sanh nở nhưng trong một niệm với đủ lòng đại từ, bố thí ẩm thực, giường nệm, và thuốc thang để làm cho họ an vui. Phước lợi như thế thật không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường làm Tịnh Cư Thiên Chủ. Trong 200 kiếp thường làm thiên chủ của sáu tầng trời cõi dục. Sau cuối họ sẽ thành Phật và vĩnh viễn ko đọa đường ác. Thậm chí suốt trăm nghìn đời, họ sẽ ko hề nghe tới tiếng khổ.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cùng Phạm Chí và những người nào có thể làm việc bố thí như thế, họ sẽ được phước vô lượng. Như lại có thể hồi hướng, chẳng kể là nhiều hay ít, họ cuối cùng đều sẽ thành Phật. Hà huống là những quả báo của Năng Thiên Đế, Phạm Vương, và Chuyển Luân. Vì thế, Địa Tạng! Ông hãy rộng khuyên bảo chúng sanh nên học làm bố thí tương tự.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng chút căn lành, chừng bằng cọng lông, sợi tóc, hạt cát, hay hạt bụi, thì phước lợi thọ hưởng sẽ không thể nào ví dụ cho xuể.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ-tát, hình tượng Độc Giác, hoặc hình tượng vua Chuyển Luân nhưng bố thí cúng dường, họ sẽ được phước vô lượng và thường ở cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui vi diệu. Nếu họ có thể hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới thì phước lợi đó sẽ không thể nào ví dụ cho xuể.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp Kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một bài kệ hay một câu, rồi phát tâm quan tâm trân trọng, tán thán kính cẩn, và bố thí cúng dường, người này sẽ được quả báo lớn vô lượng vô bờ. Nếu họ có thể hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới thì phước lợi đó sẽ không thể nào ví dụ cho xuể.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật, hoặc Kinh điển Đại Thừa còn mới nhưng bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, tán thán, và chắp tay kính cẩn. Còn ví thử đã cũ và bị hư hoại thì có thể một mình phát tâm, hoặc khuyên bảo nhiều người cùng nhau phát tâm để tu bổ tu bổ. Ở trong 30 đời, những người đồng phát tâm như thế sẽ thường làm vua nước nhỏ. Còn vị thí chủ thì thường làm Luân Vương và lại dùng Pháp lành để giáo hóa các tiểu quốc vương.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng căn lành, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc tu bổ Kinh điển, cho tới các việc lành chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát, hay một giọt nước như thế. Như họ có thể hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới, thì công đức của người này ở trăm nghìn đời là sẽ thọ hưởng an vui cao thượng vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và gia đình, hoặc lợi ích riêng bản thân thì quả báo đó là ở trong ba đời sẽ thọ hưởng an vui. Lúc xả một thì liền được vạn hồi báo. Nhân duyên về sự bố thí, việc đó là tương tự.”

Chúng sanh ở hiện nay cùng vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ nơi trú xứ về hướng nam nhưng dùng đất đá hay trúc gỗ để xây một khám thất. Như lại có thể đắp vẽ, cho tới tạo lập hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát bằng vàng, bạc, đồng, hay sắt và an trí vào bên trong. Rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và tán thán, thì nơi ngụ cư của người đó liền được mười điều lợi ích. Những gì là mười?

1. Đất đai phì nhiêu

2. Nhà cửa vĩnh yên

3. Kẻ mất sanh thiên

4. Người sống tăng thọ

5. Ước mong toại ý

6. Ko nạn nước lửa

7. Dứt trừ tai ương

8. Đoạn tuyệt ác mộng

9. Thần hộ ra vào

10. Gặp nhiều nhân thánh

Trong đời hiện nay cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào ở nơi trú xứ về hướng nam của mình nhưng có thể làm được việc cúng dường như thế thì sẽ được những điều lợi ích tương tự.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở nơi trú xứ của mình nhưng có Kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, như người này lại có thể thường đọc tụng Kinh điển và cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì con ngày đêm sẽ luôn dùng bổn thần lực nhưng hộ vệ người đó. Cho tới nạn nước lửa, trộm cướp, các tai họa lớn nhỏ, và tất cả việc xui xẻo thảy đều tiêu trừ.”

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì ông hãy dùng thần lực ủng hộ và chớ để cho tất cả tai họa cùng những việc ko như ý nghe lọt vào tai họ. Huống nữa là phải thọ lấy. Ko những người đó được riêng ông bảo hộ nhưng cũng có quyến thuộc của Năng Thiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người đó.

Vì sao được thánh hiền ủng hộ tương tự? Đó đều là do chiêm ngưỡng cùng đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát và thường đọc tụng Kinh bổn nguyện này. Họ tự nhiên sẽ có thể rời xa biển khổ và chứng tịch diệt an vui. Do vậy, họ được sự ủng hộ lớn lao như thế.”

Trong các toàn cầu ở hiện nay cùng vị lai, nếu có vị thiên nhân nào nhưng phước trời thọ hưởng đã hết và có năm tướng suy xuất hiện, hoặc có vị phải đọa đường ác. Những vị thiên nhân đó, hoặc nam hay nữ, đương lúc tướng suy xuất hiện nhưng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, hoặc nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó sẽ tăng thêm phước trời, thọ hưởng nhiều sự vui sướng, và vĩnh viễn sẽ chẳng còn đọa ba đường ác. Hà huống là được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, rồi dùng các hương hoa, y phục, ẩm thực, vật báu, và xâu chuỗi anh lạc nhưng bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô bờ.

Trong các toàn cầu ở hiện nay cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào trong sáu đường sắp mạng chung, nhưng nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát thoáng qua tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn sẽ chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Huống nữa là lúc gần mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, tài bảo, vật báu, và y phục của người sắp chết đó nhưng đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát.

Hoặc làm cho người bệnh trong lúc chưa mạng chung được mắt thấy tai nghe và biết rằng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, vật báu, cùng những đồ vật khác của họ để chi vào việc đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát. Nếu do quả báo nhưng người đó đáng lẽ chịu bệnh nặng, thì nhờ công đức này sẽ liền lành bệnh và thọ mạng thêm trong khoảng thời gian dài. Còn nếu quả báo sanh mạng của người đó đã tận, lẽ ra đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng, và phải đọa đường ác. Song nhờ công đức này nên sau lúc mạng chung, họ liền sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Tất cả tội chướng thảy đều tiêu trừ.

Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên ba tuổi, năm tuổi, hay mười tuổi trở xuống nhưng cha mẹ đã nhắm mắt xuôi tay, cho tới mất hết anh chị em, rồi tới lúc lớn khôn, người đó tưởng nhớ về cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, nhưng vẫn ko biết họ lạc vào chốn nào, sanh về toàn cầu nào, hoặc sanh trong cõi trời nào.

Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, thậm chí nghe danh hiệu ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ. Trong từ một ngày cho tới bảy ngày chớ để quên mất tâm nguyện ban sơ: nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, và cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì quyến thuộc của người đó nếu do nghiệp nhưng đọa đường ác và lẽ ra phải chịu nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát cùng với sự chiêm ngưỡng và đảnh lễ của con cái hoặc anh chị em, nên cũng liền giải thoát. Họ sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.

Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, họ đã sanh vào cõi trời hay nhân gian và đang thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu, thì nhờ công đức này nhưng nhân thánh tăng trưởng và sẽ thọ hưởng vô lượng điều vui sướng.

Như người đó lại có thể trong 21 ngày, với nhất tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, và niệm danh hiệu của ngài đủ 10.000 biến, họ sẽ được Bồ-tát hiện thân vô bờ để méc bảo người đó cõi giới nhưng hàng quyến thuộc đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ-tát sẽ hiện sức đại uy thần và đích thân dắt người đó tới các toàn cầu để thấy hàng quyến thuộc của mình.

Nếu người này lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát 1.000 biến và luôn tới 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ-tát sai các vị quỷ thần và thổ địa tại nơi đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục với thức ăn dư giả, và sẽ ko có các bệnh khổ. Cho tới những tai họa còn ko hề vào tới cửa, huống nữa là tới thân. Người đó cuối cùng sẽ được Địa Tạng Bồ-tát xoa đảnh thọ ký.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu Đạo vô thượng, và muốn ra khỏi ba cõi. Lúc những người này thấy hình tượng cùng nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, rồi chí tâm quy y, hoặc lấy hương hoa, y phục, vật báu, hay ẩm thực để cúng dường, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam tín nữ đó sẽ mau thành tựu và vĩnh viễn ko bị trở ngại.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu tỷ ức điều nguyện, hoặc tỷ ức sự việc ở hiện nay cùng vị lai, họ chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường, và tán thán hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, thì những điều cầu mong như thế tất đều sẽ thành tựu. Nếu lại cầu mong Địa Tạng Bồ-tát, bậc đầy đủ đại từ bi, và luôn mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong giấc mộng sẽ liền được Địa Tạng Bồ-tát xoa đảnh thọ ký.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Kinh điển Đại Thừa nhưng sanh lòng trân trọng thâm sâu, họ phát tâm ko thể nghĩ bàn để muốn đọc và muốn tụng. Dù có gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho thành thục, nhưng họ hoàn toàn quên hết. Trải qua tới cả tháng hoặc cả năm nhưng vẫn ko thể đọc tụng. Các thiện nam tín nữ này do có nghiệp chướng ở đời trước chưa trừ sạch, cho nên họ đối với Kinh điển Đại Thừa ko có căn tánh đọc tụng.

Lúc những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, thì hãy mang hết cõi lòng nhưng kính cẩn bộc bạch. Lại dùng hương hoa, y phục, ẩm thực, và tất cả vật thích thú để cúng dường Địa Tạng Bồ-tát. Rồi lấy một chén nước trong và đặt ở trước Địa Tạng Bồ-tát một ngày một đêm. Sau đó hãy chắp tay cung thỉnh để uống với mặt xoay về hướng nam. Lúc nước sắp vào mồm thì phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong, họ phải kiêng cữ năm loại thực vật hôi nồng, rượu thịt, tà dâm, nói điêu, và các việc giết mổ hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày.

Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó ở trong giấc mộng sẽ thấy rõ Địa Tạng Bồ-tát tới chỗ của họ, rồi ngài hiện thân vô bờ và rưới nước quán đảnh. Lúc họ thức dậy thì liền được thông minh. Các Kinh điển một lúc lọt vào căn tai thì liền nhớ mãi và sẽ ko còn quên một câu Kinh hay một bài kệ nữa.

Vào đời vị lai, nếu có những người nào thiếu thốn y phục và ẩm thực, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều sự xui xẻo, nhà cửa ko yên ổn, quyến thuộc bị chia cách, hoặc các tai nạn cứ nhiều lần xảy tới nơi thân, hay lúc ngủ nằm mơ thường thấy nhiều việc kinh sợ. Lúc những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, hoặc thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, rồi chí tâm kính cẩn và niệm đủ 10.000 biến, thì những việc ko như ý sẽ dần dần tiêu trừ. Họ liền được an lạc, y phục và ẩm thực dư giả, và cho tới trong giấc mộng thảy đều vui vẻ.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, hoặc vì việc làm ăn sanh sống, hoặc vì chuyện công việc tư, hoặc vì việc sanh tử, hoặc vì việc nguy cấp, nên họ phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho tới gặp nước lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm, người đó trước tiên hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát 10.000 biến. Tương tự, lúc họ đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ; đi đứng nằm ngồi sẽ luôn mãi an vui. Cho tới dù có gặp cọp, sói, sư tử, cùng tất cả mọi thứ độc hại thì cũng ko thể làm tổn thương.

Địa Tạng Bồ-tát có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thắng Kim. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy nghe của các chúng sanh, thì suốt trăm nghìn kiếp cũng chẳng kể hết. Vì thế, Quán Thế Âm! Ông hãy dùng thần lực nhưng lưu truyền Kinh này và làm cho chúng sanh ở Toàn cầu Kham Nhẫn suốt tỷ kiếp luôn hưởng mãi an vui.”

Này Địa Tạng! Ta nay quan tâm phó chúc hàng trời người cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng được chút thiện căn chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước, thì ông hãy dùng Đạo lực nhưng ủng hộ người đó, làm cho họ dần dần tu hành Đạo vô thượng và chớ để quên mất.

Vào đời vị lai, hoặc trời hay người, do tùy theo nghiệp nhưng thọ báo ứng và đọa đường ác, hay sắp đọa trong đường ác, hoặc gần kề tới cửa đó. Nếu các chúng sanh này có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát, một câu hay một bài kệ trong Kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực và phương tiện để cứu vớt những chúng sanh đó. Ông hãy xuất hiện vô bờ thân ở chỗ người đó và phá tan địa ngục, khiến họ sanh lên trời để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.”

“Bạch Thế Tôn! Kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Vào đời vị lai, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp nhưng có chừng một niệm kính cẩn, thì con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ thoát người đó và làm cho họ mau ra khỏi vòng sanh tử. Hà huống là họ nghe về các việc lành rồi niệm niệm tu hành, thì tự nhiên sẽ vĩnh viễn ko còn thoái chuyển nơi Đạo vô thượng.”

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng, cùng nghe Kinh này và cho tới đọc tụng, rồi dùng hương hoa, ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ ngài, họ sẽ được 28 điều lợi ích.

1. Trời rồng hộ niệm

2. Thiện quả ngày tăng

3. Tích nhân thánh thượng

4. Đạo tâm kiên cố

5. Ăn mặc dư giả

6. Bệnh dịch bất xâm

7. Thoát nạn nước lửa

8. Chẳng gặp trộm cướp

9. Người thấy kính mến

10. Quỷ thần hộ giúp

11. Thân nữ chuyển nam

12. Làm con vua chúa

13. Tướng đẹp đoan chánh

14. Thường sanh lên trời

15. Hoặc làm đế vương

16. Đắc Túc Mạng Thông

17. Cầu mong như ý

18. Quyến thuộc hòa vui

19. Tai họa xoá sổ

20. Nghiệp đạo vĩnh trừ

21. Đi tới nơi chốn

22. Đêm mộng an vui

23. Người mất lìa khổ

24. Túc phước thọ sanh

25. Chư thánh ngợi khen

26. Thông minh mưu trí

27. Giàu lòng từ mẫn

28. Cứu cánh thành Phật

Nếu thiên long quỷ thần ở hiện nay cùng vị lai nhưng nghe danh hiệu Địa Tạng và đảnh lễ hình tượng Địa Tạng, hoặc nghe về bổn nguyện và sự tích tu hành của Địa Tạng, rồi tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ, thì họ sẽ được bảy điều lợi ích:

1. Mau vượt thánh địa

2. Nghiệp ác xoá sổ

3. Chư Phật tới hộ

4. Đạo tâm kiên cố

5. Bổn lực tăng trưởng

6. Đắc Túc Mạng Thông

7. Cứu cánh thành Phật”

 

Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

xem thêm thông tin chi tiết về Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng

Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng

Hình Ảnh về: Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng

Video về: Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng

Wiki về Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng

Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng -

Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lúc nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ tát, nhưng chắp tay, tán thán ngài, đảnh lễ ngài, hay quyến luyến và kính mến ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội.

Trong đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào lúc nghe danh hiệu của Địa Tạng Đại Bồ tát, nhưng chắp tay, tán thán ngài, đảnh lễ ngài, hay quyến luyến và kính mến ngài, người này sẽ siêu việt 30 kiếp tội.

Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tô vẽ hình tượng, hoặc dùng đất đá, keo sơn, vàng bạc, hay đồng sắt nhưng tạo hình tượng của vị Bồ-tát này, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì người đó sẽ được sanh 100 lần lên trời Tam Thập Tam và vĩnh viễn ko đọa đường ác. Ví thử thiên phước đã hết, cho dù sanh xuống nhân gian thì cũng làm quốc vương và không hề mất lợi ích to lớn.

Nếu có người nữ nào nhàm chán thân nữ và tận tình cúng dường tượng vẽ của Địa Tạng Bồ-tát cùng tượng được làm từ đất đá, keo sơn, đồng sắt, hoặc các vật liệu khác. Ngày ngày như thế với tâm ko thoái chuyển, họ luôn dùng hương hoa, thức ăn nước uống, y phục, gấm lụa, tràng phan, tiền nong, châu báu, và những phẩm vật khác để cúng dường. Lúc người nữ hiền lành đó thọ hết báo thân, thì tới suốt một tỷ kiếp còn ko sanh vào toàn cầu có người nữ. Hà huống lại phải thọ lấy. Trừ lúc vì nguyện lực từ bi nhưng họ muốn thọ thân nữ để độ thoát chúng sanh. Do nhờ phước lực cúng dường Địa Tạng cùng công đức uy thế nhưng suốt một tỷ kiếp, họ chẳng còn thọ thân nữ.

Nếu có người nữ nào đáng ghét tấm thân xấu xí với nhiều bệnh tật, như có thể ở trước tượng của Địa Tạng Bồ-tát, rồi chí tâm chiêm ngưỡng và lễ bái trong vòng thời kì chừng bằng một bữa ăn. Người đó trong nghìn vạn kiếp sẽ sanh ra với tướng mạo viên mãn. Như người nữ xấu xí này ko nhàm chán thân nữ, thì suốt tỷ ức đời thường sanh làm mướn chúa, cho tới vương phi, con gái của tướng quốc có uy thế lớn, hay con gái của đại trưởng giả và có tướng mạo đoan chánh viên mãn. Do chí tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ Địa Tạng Bồ-tát nhưng được phước báo như thế.

Nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào có thể ở trước tượng của Bồ-tát nhưng trỗi các loại âm nhạc, ca hát, hoặc tán thán và cúng dường hương hoa, cho tới khuyên bảo một người hay nhiều người đồng làm tương tự, thì những người như thế sẽ ở trong đời hiện nay cùng vị lai thường được trăm nghìn quỷ thần ngày đêm hộ vệ và ko để cho các việc ác lọt vào tai của người đó. Hà huống là phải tự thọ các tai họa đó.

Trong đời vị lai, nếu có ác nhân, hung thần, hay ác quỷ thấy có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào quy y, kính cẩn cúng dường, tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát nhưng sanh lòng sai trái, chê bai hủy báng, và cho là chẳng có công đức và lợi ích gì. Hoặc nhe răng ra cười; hoặc mỉa mai trước mặt, nói xấu sau lưng; hoặc bảo cả nhóm người chê, một người chê, hay nhiều người chê; cho tới sanh một niệm chê bai hủy báng họ. Do tội báo chê bai hủy báng của những kẻ như thế, nên dù 1.000 Đức Phật trong kiếp Hiền đã diệt độ thì họ vẫn còn ở Địa ngục Vô Gián để chịu tội cực trọng. Hết kiếp đó rồi sẽ thọ sanh làm ngạ quỷ. Trải qua 1.000 kiếp nữa mới được thọ làm bàng sanh. Lại trải qua thêm 1.000 kiếp nữa mới được thân người. Tuy thọ thân người nhưng họ bần hàn hạ tiện và các căn ko hoàn chỉnh. Họ còn bị nhiều nghiệp ác tìm tới bủa vây tâm trí và chẳng bao lâu thì lại đọa đường ác. Người nào chê bai người cúng dường kia thì sẽ mắc phải tội báo như thế. Hà huống là sanh thêm những ác kiến hủy diệt khác nữa.

Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào cứ nằm liệt trên giường gối, muốn chết muốn sống cũng ko được. Hoặc đêm tối mộng thấy ác quỷ, cho tới với gia quyến thân thuộc. Hoặc dạo trên đường hiểm. Hoặc nhiều lần ngủ say bị bóng đè. Hoặc cùng quỷ thần rong chơi. Tháng ngày năm trôi qua, họ trở thành gầy gò héo hon, trong giấc ngủ kêu gào khổ sở, lòng thê thảm ko vui. Đây đều là lúc nghiệp đạo đang thảo luận xét xử và vẫn còn chưa quyết định là nặng hay nhẹ, nên khó chết nhưng cũng chẳng được lành. Nam nữ mắt phàm nên nào rõ việc này. Trong trường hợp đó, họ chỉ nên ở trước tượng của chư Phật và Bồ-tát nhưng lớn tiếng chuyển đọc Kinh này một biến.

Hoặc lấy các đồ vật của người bệnh thích thú, hoặc y phục, vật báu, vườn tược, nhà cửa, rồi ở trước người bệnh nhưng cao thanh xướng rằng: Con tên là….. Hôm nay con vì người bệnh này nên ở trước Kinh tượng nhưng thí xả các đồ vật.

Hoặc có thể cúng dường Kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật và Bồ-tát, hoặc xây chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, hoặc cúng dường Thường Trụ. Hãy nên khải bạch ba lần tương tự để làm cho người bệnh nghe và biết được.

Ví thử các thức đã phân tán và hơi thở của người đó đã ngưng, cho tới từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, và cho tới bảy ngày thì vẫn tiếp tục cáo bạch rõ ràng và lớn tiếng chuyển đọc Kinh này. Sau lúc người đó mạng chung, họ vĩnh viễn sẽ thoát khỏi tai ương và trọng tội của đời trước, thậm chí gồm cả năm tội vô gián, và thọ sanh nơi nào cũng thường biết việc đời trước. Hà huống là có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào tự ghi chép Kinh này, hoặc bảo người khác ghi chép, hay tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ-tát, cho tới bảo người khác đắp vẽ, thì quả báo lợi ích thọ hưởng tất sẽ rất lớn.

Vì thế, Phổ Quảng! Nếu thấy có người nào đọc tụng Kinh này, cho tới chỉ một niệm tán thán Kinh đó hoặc kính cẩn, thì ông nên dùng trăm nghìn phương tiện nhưng khuyến tấn để tâm họ chuyên cần và ko thoái chuyển. Tương tự trong hiện nay cùng vị lai, họ sẽ có thể được nghìn vạn ức công đức không thể nghĩ bàn.

Vào đời vị lai, nếu những chúng sanh nào nằm mộng hoặc lúc ngủ say nhưng thấy chúng quỷ thần cùng những hình dạng không giống nhau, hoặc buồn chán, hoặc khóc lóc, hoặc ưu sầu, hoặc than vãn, hoặc kinh hãi, hoặc sợ sệt. Đây đều là cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái, hoặc hàng quyến thuộc từ một đời, mười đời, trăm đời, hay nghìn đời trong quá khứ. Nay họ đang ở tại đường ác và vẫn chưa được ra khỏi. Bởi ko có nơi nào để trông nhờ phước lực mong cứu vớt cho, thế nên họ mới méc bảo với người thân tình cốt nhục ở đời trước, và kỳ vọng rằng họ sẽ dùng phương tiện để ngõ hầu giúp họ lìa khỏi đường ác.

Này Phổ Quảng! Ông hãy dùng thần lực để làm cho quyến thuộc của họ ở trước tượng của chư Phật và Bồ-tát nhưng chí tâm tự đọc Kinh này, hoặc thỉnh người đọc, ba biến hoặc bảy biến. Lúc Kinh này đã đọc hoàn thành với số biến trên, hàng quyến thuộc trong đường ác như thế sẽ được giải thoát. Thậm chí trong giấc mộng và lúc ngủ, họ vĩnh viễn sẽ ko còn thấy lại nữa.

Vào đời vị lai, nếu có người nào thuộc hàng hạ tiện, hoặc làm thân nô tỳ, cho tới những kẻ mất đi quyền tự do, nhưng tỉnh ngộ biết nghiệp tội đã tạo ở đời trước và cầu xin sám hối. Rồi họ chí tâm chiêm ngưỡng và đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát. Từ một ngày cho tới bảy ngày, họ niệm danh hiệu của Bồ-tát đủ 10.000 biến. Lúc hết báo thân đó, những người này sẽ ở trong nghìn vạn đời sau luôn sanh vào gia đình tôn quý và chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba đường ác.

Trong đời vị lai ở châu Thắng Kim, nếu hàng vua chúa, Phạm Chí, trưởng giả, cư sĩ, và hết thảy các hạng người khác cùng những dị loại chủng tộc, như có người nào sắp sanh đàn ông hay con gái, thì trong bảy ngày trước đó nên đọc tụng Kinh điển không thể nghĩ bàn này và niệm danh hiệu của Bồ-tát đủ 10.000 biến. Như thế các đứa trẻ sơ sanh đó, hoặc nam hay nữ, nếu có quả báo tai ương đời trước thì sẽ được giải thoát, lại thêm an vui, dễ nuôi, và thọ mạng tăng trưởng. Nếu là nương nhờ phước lực nhưng sanh, họ sẽ tăng thêm an lạc và thọ mạng trong khoảng thời gian dài.

Trong mỗi tháng vào những ngày: mùng một, mùng tám, mười bốn, ngày rằm, mười tám, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi tám, hai mươi chín, và ba mươi âm lịch. Đây là những ngày kết tập nghiệp tội và thẩm định nặng nhẹ của chúng sanh.

Mỗi cử chỉ động niệm của chúng sanh ở Nam châu Thắng Kim, ko chi là ko nghiệp, ko chi là ko tội. Hà huống là buông lung giết mổ hại, trộm cắp, tà dâm, nói điêu, và trăm nghìn tội trạng khác.

Vào đời vị lai, nếu chúng sanh nào có thể một lần trong mười ngày trai này nhưng ở trước tượng của Phật và Bồ-tát cùng chư thánh hiền để đọc Kinh này một biến, thì đông tây nam bắc trong vòng 100 yojana đều sẽ ko có các tai nạn. Trong đời hiện nay cùng vị lai, những người ở gia đình đó, hoặc già hay trẻ, suốt trăm nghìn năm sẽ vĩnh viễn lìa khỏi đường ác. Nếu lại có thể ở mỗi ngày trong mười ngày trai đó nhưng chuyển đọc Kinh này một biến, thì hiện đời những người trong nhà sẽ ko có các tai họa và bệnh tật. Họ lại được y phục và thức ăn dư giả.

Vì thế, Phổ Quảng! Ông nên biết Địa Tạng Bồ-tát có bất khả thuyết tỷ ức sức đại uy thần để làm lợi ích như thế. Chúng sanh ở châu Thắng Kim có nhân duyên lớn với vị Đại Sĩ này. Nếu các chúng sanh đó nghe danh hiệu của Bồ-tát và thấy hình tượng của Bồ-tát, cho tới chỉ nghe ba chữ, năm chữ, hoặc một bài kệ hay một câu trong Kinh này, thì ở hiện nay họ sẽ thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Trong một tỷ đời ở vị lai, họ sẽ luôn được tướng mạo đoan chánh và sanh vào nhà tôn quý.

Những tập khí xấu ác của chúng sanh tính từ lúc một tơ hào nho nhỏ rồi lần lần tới vô lượng. Lúc những chúng sanh có tập khí như thế sắp mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc nên vì họ nhưng tạo phước đức để tạo điều kiện cho lộ trình ở phía trước. Hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn Kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho tới niệm danh hiệu của Phật, Bồ-tát, Độc Giác và làm cho mỗi danh hiệu đều lọt vào căn tai của người sắp mạng chung hoặc làm nơi bổn thức nghe qua.

Nếu căn cứ vào quả báo chiêu cảm của những nghiệp ác nhưng những chúng sanh này đã tạo, thì họ cứng cáp phải đọa đường ác. Tuy nhiên, do nhờ quyến thuộc vì kẻ lâm chung nhưng tu nhân thánh đó, các tội tương tự thảy đều tiêu trừ.

Sau lúc họ đã chết, nếu lại có thể trong 49 ngày tu tạo nhiều việc lành cho họ, thì có thể làm cho các chúng sanh đó vĩnh viễn xa lìa đường ác và được sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu; quyến thuộc hiện nay cũng được vô lượng lợi ích.

Vào ngày lâm chung cần phải cẩn thận, chớ giết mổ hại và gây tạo duyên ác, cũng đừng bái tế quỷ thần, cầu thỉnh sơn tinh yêu quái. Vì sao thế? Bởi các việc giết mổ hại và cho tới bái tế đó ko có một tí tơ hào năng lực lợi ích cho người mất, nhưng chỉ kết thêm duyên ác và chuyển thành thâm trọng hơn.

Giả sử ở đời vị lai hoặc hiện nay, họ có được phần thánh Quả và sẽ sanh trong cõi trời hay nhân gian, nhưng vì lúc lâm chung bị hàng quyến thuộc gây tạo nhân ác nên cũng khiến người mạng chung bị liên lụy và mắc lấy tai ương. Họ phải tự mình bào chữa biện luận và chậm sanh vào nơi an lành. Hà huống là người sắp mạng chung nhưng lúc sống chưa từng có một tí thiện căn. Cho nên họ cứ y theo bổn nghiệp nhưng tự đọa đường ác. Hàng quyến thuộc nỡ nào làm tăng thêm nghiệp của người đó. Đây ví như có một người từ phương xa tới. Người đó đã nhịn đói tới ba ngày, nhưng phải vác đồ vật nặng hơn 100 ký. Hốt nhiên người đó gặp một người láng giềng và họ nhờ vác thêm một ít đồ nữa. Do vậy nhưng chuyển thành nặng nề và thêm khốn đốn.

Chúng sanh ở châu Thắng Kim, thậm chí ở trong giáo Pháp của chư Phật nhưng chỉ làm việc lành chừng bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, hay một hạt bụi, thì họ sẽ tự mình đều được sự lợi ích.”

Những chúng sanh ở hiện nay cùng vị lai, vào ngày lâm chung nhưng họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát, hay danh hiệu của một vị Độc Giác, thì chẳng kể là có tội hay vô tội, họ thảy đều được giải thoát.

Nếu có người nam hoặc người nữ nào trong lúc sống đã ko tu nhân lành nhưng còn tạo nhiều nghiệp tội, nhưng sau lúc mạng chung, người đó lại được hàng quyến thuộc lớn nhỏ tu tạo phước lợi cho họ, thì hết thảy thánh sự, người chết được một phần trong bảy phần công đức, còn sáu phần thuộc về người sống hiện đang tu tập. Vì thế cho nên, lúc các thiện nam tín nữ ở hiện nay cùng vị lai nghe lời nói vừa rồi, họ hãy nên phấn đấu tự tu hành thì sẽ hưởng trọn phần công đức.

Đại quỷ vô thường sẽ chợt tới bất kỳ. Thần hồn vơ vẩn mịt mù, chưa rõ là tội hay phước. Trong 49 ngày như ngây như điếc, hoặc họ ở tại các ty sở để biện luận về nghiệp quả. Sau lúc thẩm định xong thì sẽ y theo nghiệp nhưng thọ sanh. Trong lúc chưa biết ra sao đó thì đã nghìn vạn lần sầu khổ. Hà huống là phải đọa các đường ác.

Lúc người mạng chung này chưa được thọ sanh, họ ở trong 49 ngày xoành xoạch trông ngóng hàng cốt nhục quyến thuộc tu tạo phước lực để hầu cứu vớt. Lúc quá ngày đó rồi, họ sẽ theo nghiệp nhưng thọ quả báo. Nếu là tội nhân thì phải trải qua trăm nghìn năm nhưng ko có ngày được giải thoát. Còn nếu là người phạm năm tội vô gián, thì sẽ đọa vào đại địa ngục để chịu mãi những sự khổ cực trong nghìn vạn kiếp.

Sau lúc các chúng sanh gây nghiệp tội tương tự mạng chung, hàng cốt nhục quyến thuộc hãy thiết dọn lễ chay để trợ giúp nghiệp đạo cho họ. Trước lúc lễ chay hoàn mãn hoặc trong lúc sẵn sàng, thì nhớ đừng đổ nước gạo hoặc bỏ rau quả xuống đất. Cho tới các món ăn chưa dâng cúng cho Phật và chư Tăng thì chớ được ăn trước. Nếu có sai phép về phần ẩm thực hoặc người tu tạo ko chu đáo, thì người mạng chung này sẽ hoàn toàn ko được trợ lực nào hết. Như họ có thể chu đáo và thanh tịnh trong việc phụng hiến thức ăn cho Phật và chư Tăng, thì người mạng chung sẽ được một phần trong bảy phần công đức.

Các chúng sanh ở châu Thắng Kim, sau lúc cha mẹ của họ hoặc cho tới hàng quyến thuộc đã nhắm mắt xuôi tay, nếu có thể thiết dọn lễ chay để cúng dường và chí tâm khẩn cầu, thì những người như thế, kẻ sống người mất đều sẽ được lợi ích.”

Bạch Thế Tôn! Quỷ vương chúng con ở châu Thắng Kim, số đó đông vô lượng. Hoặc làm lợi ích người hay tổn hại người, người nào nấy đều không giống nhau. Do quả báo nên quyến thuộc chúng con du hành qua các toàn cầu, làm ác thì nhiều nhưng làm thiện lại quá ít. Tuy vậy, nhưng nếu chúng con đi qua sân nhà người nào hoặc thành thị xóm làng, vườn tược phòng xá, hoặc có kẻ nam người nữ nào tu hành việc lành chừng bằng cọng lông hay sợi tóc, cho tới chỉ treo một tràng phan hay một lọng che, dùng chút hương ít hoa nhưng cúng dường tượng Phật cùng tượng của Bồ-tát, hoặc chuyển đọc tôn Kinh, thắp hương, cúng dường một câu hay một bài kệ, thì quỷ vương chúng con sẽ lễ kính người này như chư Phật quá khứ, hiện nay, cùng vị lai. Chúng con lại sai các tiểu quỷ có uy thế lớn cùng thần thổ địa nhưng hộ vệ họ, làm cho các việc ác, tai họa, ác bệnh, hoặc bệnh bất thần, cho tới những sự ko như ý còn không hề tới gần nhà và các nơi xung quanh. Hà huống là lọt vào tới cửa.”

Người ở châu Thắng Kim lúc vừa mới sanh, ko kể là nam hay nữ, hoặc lúc gần sanh, thì chỉ nên làm việc lành để tăng thêm lợi ích cho nhà cửa. Tương tự tự nhiên sẽ làm cho thần thổ địa vô cùng hoan hỷ nhưng ủng hộ cả mẹ lẫn con đều được nhiều an vui và quyến thuộc cũng được lợi ích. Hoặc lúc đã sanh rồi, thì cẩn thận chớ giết mổ hại để lấy những vị tươi ngon cung ứng cho người sản phụ, cùng nhóm họp hàng quyến thuộc lại để uống rượu, ăn thịt, ca hát, và âm nhạc ồn ã. Bởi các việc như thế sẽ có thể làm cho cả mẹ lẫn con chẳng được an lạc.

Vì sao thế? Bởi đương lúc sanh nở khó khăn đó, có vô số ác quỷ cùng sơn tinh yêu quái muốn tới ăn máu tanh. Chính con đã sớm sai các thần linh của nhà cửa phải bảo hộ người mẹ và đứa con để khiến họ an vui và được lợi ích. Những người này lúc thấy sự an vui thì nên cùng nhau tạo phước để báo đáp các thần thổ địa. Trái lại, nếu họ giết mổ hại và tụ họp quyến thuộc, thì do bởi lẽ này, hễ phạm tai ương thì phải tự lãnh thọ; người mẹ và đứa con đều sẽ tổn hại.

Lại nữa, lúc người ở châu Thắng Kim sắp mạng chung, chẳng kể là thiện hay ác, con đều ko muốn cho người mạng chung đó bị lạc vào đường ác. Hà huống là người đó tự tu căn lành và sẽ làm tăng thêm uy thế của con. Những người làm thiện ở châu Thắng Kim tới lúc lâm chung cũng còn có trăm nghìn quỷ thần trong đường ác, hoặc biến làm cha mẹ, cho tới hàng quyến thuộc và dẫn dắt người chết khiến sa đọa đường ác. Huống chi là người vốn đã tạo ác.

Những kẻ nam người nữ ở châu Thắng Kim tới lúc lâm chung thì thần thức hôn ám mê muội. Họ ko phân biệt được thiện ác, cho tới mắt và tai đều chẳng còn thấy nghe gì nữa. Hàng quyến thuộc của họ nên làm sự cúng dường rộng lớn, chuyển đọc tôn Kinh, niệm danh hiệu của Phật và Bồ-tát. Những duyên lành tương tự mới có thể làm cho người chết xa lìa các đường ác, và chúng ma quỷ thần đều phải thoái lui.

Tất cả chúng sanh lúc sắp mạng chung, nếu họ nghe được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát, hoặc một câu hoặc một bài kệ trong Kinh điển Đại Thừa, con quán sát thấy hạng người đó, chỉ trừ năm tội vô gián và các tội giết mổ hại, còn những nghiệp ác nho nhỏ đáng phải đọa đường ác thì sẽ liền giải thoát.”

Vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và tạm sanh lòng kính cẩn thì liền siêu việt 40 kiếp sanh tử trọng tội. Hà huống là đắp vẽ hình tượng và cúng dường tán thán. Người đó sẽ được vô lượng vô bờ phước báo.

Lại vào thuở quá khứ Hằng Hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ trong thời kì khảy móng tay nhưng phát tâm quy y, người đó vĩnh viễn sẽ ko thoái chuyển nơi Đạo vô thượng.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Hồng Liên Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này chừng thoáng qua tai, người đó sẽ được sanh 1.000 lần lên tầng trời thứ sáu ở cõi dục . Hà huống là chí tâm xưng niệm.

Lại vào thuở quá khứ bất khả thuyết bất khả thuyết vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và chỉ một niệm quy y, người đó sẽ được gặp vô lượng chư Phật xoa đảnh thọ ký.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Sở Ưng Đoạn Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, rồi chí tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ, hoặc tán thán, thì người đó ở tại Pháp hội của 1.000 Đức Phật trong kiếp Hiền sẽ làm Đại Phạm Thiên Vương và được thọ thượng ký.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Thắng Quán Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì vĩnh viễn sẽ ko đọa đường ác, luôn sanh vào cõi trời hay nhân gian, và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.

Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số Hằng Hà sa kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ ko bao giờ đọa đường ác, thường sanh lên trời, và thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này và sanh tâm kính cẩn, người này ko lâu sẽ đắc Đạo Ứng Chân.

Lại vào thuở quá khứ vô lượng vô số kiếp, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Kāṣāya Tràng Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, thì sẽ siêu vượt 100 đại kiếp nghiệp tội sanh tử.

Lại vào thuở quá khứ, có Đức Phật xuất hiện ở thế gian, hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có kẻ nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật này, người đó sẽ gặp được chư Phật nhiều như cát sông Hằng để rộng thuyết Pháp cho họ. Người đó cứng cáp sẽ thành tựu Phật Đạo.

Lại vào thuở quá khứ có Tịnh Nguyệt Phật, Sơn Vương Phật, Trí Thắng Phật, Tịnh Danh Vương Phật, Trí Thành Tựu Phật, Vô Thượng Phật, Diệu Thanh Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật, và bất khả thuyết chư Phật tương tự.

Hết thảy chúng sanh ở hiện nay cùng vị lai, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, như chỉ niệm được một danh hiệu Phật nhưng công đức đã nhiều vô lượng. Hà huống là niệm được nhiều danh hiệu. Các chúng sanh này trong lúc sanh lúc tử sẽ được những sự lợi ích to lớn cho bản thân và ko bao giờ đọa đường ác.

Nếu có người sắp mạng chung, hàng quyến thuộc trong nhà, dù chỉ một người vì người bệnh đó nhưng niệm lớn danh hiệu của một Đức Phật, thì người mạng chung này, chỉ trừ năm tội vô gián, còn những quả báo khác đều được tiêu trừ. Năm tội vô gián này tuy là cực trọng vô cùng, cho dù trải qua ức kiếp cũng ko thể ra khỏi. Nhưng nhờ lúc sắp mạng chung lại được người khác xưng niệm danh hiệu Phật cho họ, nên các tội đó rồi cũng lần lần tiêu trừ. Hà huống là có chúng sanh nào tự mình xưng niệm, thì sẽ được vô lượng phước, diệt vô lượng tội.”

Ở Nam châu Thắng Kim, nếu có các quốc vương, tướng quốc, đại thần, đại trưởng giả, đại Phạm Chí, và những người nào nhưng lúc gặp kẻ bần hàn thấp kém, cho tới gù lưng, tật nguyền, câm ngọng, ngu si, tai điếc, mắt mù, và đủ mọi các căn ko hoàn chỉnh tương tự. Lúc các đại quốc vương và những người đó muốn bố thí nhưng nếu có thể đầy đủ lòng đại từ bi và khiêm tốn cười vui, tự tay mình làm việc bố thí hoặc bảo người khác bố thí, nói năng hòa nhã và khuyên nhủ thông cảm, thì các đại quốc vương và những người này sẽ được phước lợi nhiều như cúng dường cho 100 Hằng Hà sa chư Phật.

Vì sao thế? Bởi các quốc vương và những người đó, do nhân duyên đối với kẻ nghèo túng với các căn ko hoàn chỉnh nhưng phát tâm đại từ, nên mới có được quả báo phước lợi như thế. Suốt trăm nghìn đời, họ sẽ thường được đầy đủ bảy báu. Hà huống là y phục, ẩm thực, và những vật cần dùng.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương, cho tới Phạm Chí, và những người nào gặp chùa tháp Phật, hoặc hình tượng Phật, cho tới tượng của Bồ-tát, Thanh Văn, hay Độc Giác nhưng đích thân tu bổ và bố thí cúng dường, thì các quốc vương và những người đó sẽ được ba kiếp làm thân Năng Thiên Đế, thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu lại có thể dùng phước lợi từ việc bố thí này và hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới, thì các đại quốc vương và những người đó ở trong mười kiếp sẽ thường làm Đại Phạm Thiên Vương.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương, cho tới Phạm Chí, và những người nào gặp chùa tháp Phật thượng cổ, hoặc Kinh tượng bị hư hoại hay vỡ nát nhưng có thể phát tâm tu bổ. Các quốc vương và những người đó đích thân tu bổ hoặc bảo người khác, thậm chí cả trăm nghìn người cùng bố thí kết duyên, thì các quốc vương và những người đó suốt trăm nghìn đời sẽ thường làm thân vua Chuyển Luân. Còn những người đồng chung bố thí, suốt trăm nghìn đời, họ sẽ thường làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp nhưng phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cùng những người này cuối cùng sẽ thành Phật Đạo, bởi quả báo đó là vô lượng vô bờ.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương, cho tới Phạm Chí, và những người nào thấy người già yếu, kẻ bệnh tật cùng phụ nữ đang sanh nở nhưng trong một niệm với đủ lòng đại từ, bố thí ẩm thực, giường nệm, và thuốc thang để làm cho họ an vui. Phước lợi như thế thật không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường làm Tịnh Cư Thiên Chủ. Trong 200 kiếp thường làm thiên chủ của sáu tầng trời cõi dục. Sau cuối họ sẽ thành Phật và vĩnh viễn ko đọa đường ác. Thậm chí suốt trăm nghìn đời, họ sẽ ko hề nghe tới tiếng khổ.

Vào đời vị lai, nếu có các quốc vương cùng Phạm Chí và những người nào có thể làm việc bố thí như thế, họ sẽ được phước vô lượng. Như lại có thể hồi hướng, chẳng kể là nhiều hay ít, họ cuối cùng đều sẽ thành Phật. Hà huống là những quả báo của Năng Thiên Đế, Phạm Vương, và Chuyển Luân. Vì thế, Địa Tạng! Ông hãy rộng khuyên bảo chúng sanh nên học làm bố thí tương tự.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng chút căn lành, chừng bằng cọng lông, sợi tóc, hạt cát, hay hạt bụi, thì phước lợi thọ hưởng sẽ không thể nào ví dụ cho xuể.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ-tát, hình tượng Độc Giác, hoặc hình tượng vua Chuyển Luân nhưng bố thí cúng dường, họ sẽ được phước vô lượng và thường ở cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui vi diệu. Nếu họ có thể hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới thì phước lợi đó sẽ không thể nào ví dụ cho xuể.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp Kinh điển Đại Thừa, hoặc nghe một bài kệ hay một câu, rồi phát tâm quan tâm trân trọng, tán thán kính cẩn, và bố thí cúng dường, người này sẽ được quả báo lớn vô lượng vô bờ. Nếu họ có thể hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới thì phước lợi đó sẽ không thể nào ví dụ cho xuể.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào gặp chùa tháp Phật, hoặc Kinh điển Đại Thừa còn mới nhưng bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, tán thán, và chắp tay kính cẩn. Còn ví thử đã cũ và bị hư hoại thì có thể một mình phát tâm, hoặc khuyên bảo nhiều người cùng nhau phát tâm để tu bổ tu bổ. Ở trong 30 đời, những người đồng phát tâm như thế sẽ thường làm vua nước nhỏ. Còn vị thí chủ thì thường làm Luân Vương và lại dùng Pháp lành để giáo hóa các tiểu quốc vương.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng căn lành, hoặc bố thí cúng dường, hoặc tu bổ chùa tháp, hoặc tu bổ Kinh điển, cho tới các việc lành chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát, hay một giọt nước như thế. Như họ có thể hồi hướng tới khắp chúng sanh trong Pháp Giới, thì công đức của người này ở trăm nghìn đời là sẽ thọ hưởng an vui cao thượng vi diệu. Còn như chỉ hồi hướng cho quyến thuộc và gia đình, hoặc lợi ích riêng bản thân thì quả báo đó là ở trong ba đời sẽ thọ hưởng an vui. Lúc xả một thì liền được vạn hồi báo. Nhân duyên về sự bố thí, việc đó là tương tự.”

Chúng sanh ở hiện nay cùng vị lai, nếu trên vùng đất sạch sẽ nơi trú xứ về hướng nam nhưng dùng đất đá hay trúc gỗ để xây một khám thất. Như lại có thể đắp vẽ, cho tới tạo lập hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát bằng vàng, bạc, đồng, hay sắt và an trí vào bên trong. Rồi thắp hương cúng dường, chiêm ngưỡng, đảnh lễ và tán thán, thì nơi ngụ cư của người đó liền được mười điều lợi ích. Những gì là mười?

1. Đất đai phì nhiêu

2. Nhà cửa vĩnh yên

3. Kẻ mất sanh thiên

4. Người sống tăng thọ

5. Ước mong toại ý

6. Ko nạn nước lửa

7. Dứt trừ tai ương

8. Đoạn tuyệt ác mộng

9. Thần hộ ra vào

10. Gặp nhiều nhân thánh

Trong đời hiện nay cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào ở nơi trú xứ về hướng nam của mình nhưng có thể làm được việc cúng dường như thế thì sẽ được những điều lợi ích tương tự.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở nơi trú xứ của mình nhưng có Kinh điển này cùng hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, như người này lại có thể thường đọc tụng Kinh điển và cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì con ngày đêm sẽ luôn dùng bổn thần lực nhưng hộ vệ người đó. Cho tới nạn nước lửa, trộm cướp, các tai họa lớn nhỏ, và tất cả việc xui xẻo thảy đều tiêu trừ.”

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì ông hãy dùng thần lực ủng hộ và chớ để cho tất cả tai họa cùng những việc ko như ý nghe lọt vào tai họ. Huống nữa là phải thọ lấy. Ko những người đó được riêng ông bảo hộ nhưng cũng có quyến thuộc của Năng Thiên Đế, Phạm Vương và hàng quyến thuộc của chư thiên đều ủng hộ người đó.

Vì sao được thánh hiền ủng hộ tương tự? Đó đều là do chiêm ngưỡng cùng đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát và thường đọc tụng Kinh bổn nguyện này. Họ tự nhiên sẽ có thể rời xa biển khổ và chứng tịch diệt an vui. Do vậy, họ được sự ủng hộ lớn lao như thế.”

Trong các toàn cầu ở hiện nay cùng vị lai, nếu có vị thiên nhân nào nhưng phước trời thọ hưởng đã hết và có năm tướng suy xuất hiện, hoặc có vị phải đọa đường ác. Những vị thiên nhân đó, hoặc nam hay nữ, đương lúc tướng suy xuất hiện nhưng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, hoặc nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ, thì các vị thiên nhân đó sẽ tăng thêm phước trời, thọ hưởng nhiều sự vui sướng, và vĩnh viễn sẽ chẳng còn đọa ba đường ác. Hà huống là được nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, rồi dùng các hương hoa, y phục, ẩm thực, vật báu, và xâu chuỗi anh lạc nhưng bố thí cúng dường, thì công đức phước lợi có được sẽ vô lượng vô bờ.

Trong các toàn cầu ở hiện nay cùng vị lai, nếu có chúng sanh nào trong sáu đường sắp mạng chung, nhưng nghe được một tiếng danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát thoáng qua tai, thì các chúng sanh đó vĩnh viễn sẽ chẳng còn phải trải qua nỗi khổ của ba đường ác. Huống nữa là lúc gần mạng chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, tài bảo, vật báu, và y phục của người sắp chết đó nhưng đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát.

Hoặc làm cho người bệnh trong lúc chưa mạng chung được mắt thấy tai nghe và biết rằng hàng quyến thuộc mang nhà cửa, vật báu, cùng những đồ vật khác của họ để chi vào việc đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát. Nếu do quả báo nhưng người đó đáng lẽ chịu bệnh nặng, thì nhờ công đức này sẽ liền lành bệnh và thọ mạng thêm trong khoảng thời gian dài. Còn nếu quả báo sanh mạng của người đó đã tận, lẽ ra đáng phải chịu tất cả tội chướng, nghiệp chướng, và phải đọa đường ác. Song nhờ công đức này nên sau lúc mạng chung, họ liền sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu. Tất cả tội chướng thảy đều tiêu trừ.

Vào đời vị lai, nếu có kẻ nam người nữ nào, hoặc lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên ba tuổi, năm tuổi, hay mười tuổi trở xuống nhưng cha mẹ đã nhắm mắt xuôi tay, cho tới mất hết anh chị em, rồi tới lúc lớn khôn, người đó tưởng nhớ về cha mẹ cùng hàng quyến thuộc, nhưng vẫn ko biết họ lạc vào chốn nào, sanh về toàn cầu nào, hoặc sanh trong cõi trời nào.

Người đó như có thể đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, thậm chí nghe danh hiệu ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng và một lần đảnh lễ. Trong từ một ngày cho tới bảy ngày chớ để quên mất tâm nguyện ban sơ: nghe danh hiệu, thấy hình tượng, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, và cúng dường Địa Tạng Bồ-tát, thì quyến thuộc của người đó nếu do nghiệp nhưng đọa đường ác và lẽ ra phải chịu nhiều số kiếp, nhưng nay nhờ công đức đắp vẽ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát cùng với sự chiêm ngưỡng và đảnh lễ của con cái hoặc anh chị em, nên cũng liền giải thoát. Họ sẽ sanh vào cõi trời hay nhân gian để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.

Còn như quyến thuộc của người đó có phước lực, họ đã sanh vào cõi trời hay nhân gian và đang thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu, thì nhờ công đức này nhưng nhân thánh tăng trưởng và sẽ thọ hưởng vô lượng điều vui sướng.

Như người đó lại có thể trong 21 ngày, với nhất tâm chiêm ngưỡng, đảnh lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, và niệm danh hiệu của ngài đủ 10.000 biến, họ sẽ được Bồ-tát hiện thân vô bờ để méc bảo người đó cõi giới nhưng hàng quyến thuộc đã sanh về. Hoặc trong giấc mộng, Địa Tạng Bồ-tát sẽ hiện sức đại uy thần và đích thân dắt người đó tới các toàn cầu để thấy hàng quyến thuộc của mình.

Nếu người này lại có thể mỗi ngày đều niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát 1.000 biến và luôn tới 1.000 ngày, người đó sẽ được Địa Tạng Bồ-tát sai các vị quỷ thần và thổ địa tại nơi đó hộ vệ trọn đời. Hiện đời y phục với thức ăn dư giả, và sẽ ko có các bệnh khổ. Cho tới những tai họa còn ko hề vào tới cửa, huống nữa là tới thân. Người đó cuối cùng sẽ được Địa Tạng Bồ-tát xoa đảnh thọ ký.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu Đạo vô thượng, và muốn ra khỏi ba cõi. Lúc những người này thấy hình tượng cùng nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, rồi chí tâm quy y, hoặc lấy hương hoa, y phục, vật báu, hay ẩm thực để cúng dường, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ, thì điều nguyện cầu của các thiện nam tín nữ đó sẽ mau thành tựu và vĩnh viễn ko bị trở ngại.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào muốn cầu tỷ ức điều nguyện, hoặc tỷ ức sự việc ở hiện nay cùng vị lai, họ chỉ nên quy y, chiêm ngưỡng, đảnh lễ, cúng dường, và tán thán hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, thì những điều cầu mong như thế tất đều sẽ thành tựu. Nếu lại cầu mong Địa Tạng Bồ-tát, bậc đầy đủ đại từ bi, và luôn mãi mãi ủng hộ cho mình, thì người đó trong giấc mộng sẽ liền được Địa Tạng Bồ-tát xoa đảnh thọ ký.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào đối với Kinh điển Đại Thừa nhưng sanh lòng trân trọng thâm sâu, họ phát tâm ko thể nghĩ bàn để muốn đọc và muốn tụng. Dù có gặp được bậc minh sư chỉ dạy cho thành thục, nhưng họ hoàn toàn quên hết. Trải qua tới cả tháng hoặc cả năm nhưng vẫn ko thể đọc tụng. Các thiện nam tín nữ này do có nghiệp chướng ở đời trước chưa trừ sạch, cho nên họ đối với Kinh điển Đại Thừa ko có căn tánh đọc tụng.

Lúc những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, cùng thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, thì hãy mang hết cõi lòng nhưng kính cẩn bộc bạch. Lại dùng hương hoa, y phục, ẩm thực, và tất cả vật thích thú để cúng dường Địa Tạng Bồ-tát. Rồi lấy một chén nước trong và đặt ở trước Địa Tạng Bồ-tát một ngày một đêm. Sau đó hãy chắp tay cung thỉnh để uống với mặt xoay về hướng nam. Lúc nước sắp vào mồm thì phải chí tâm trịnh trọng. Uống nước xong, họ phải kiêng cữ năm loại thực vật hôi nồng, rượu thịt, tà dâm, nói điêu, và các việc giết mổ hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày.

Các thiện nam tử và thiện nữ nhân đó ở trong giấc mộng sẽ thấy rõ Địa Tạng Bồ-tát tới chỗ của họ, rồi ngài hiện thân vô bờ và rưới nước quán đảnh. Lúc họ thức dậy thì liền được thông minh. Các Kinh điển một lúc lọt vào căn tai thì liền nhớ mãi và sẽ ko còn quên một câu Kinh hay một bài kệ nữa.

Vào đời vị lai, nếu có những người nào thiếu thốn y phục và ẩm thực, cầu gì cũng trái nguyện, hoặc nhiều bệnh tật, hoặc gặp nhiều sự xui xẻo, nhà cửa ko yên ổn, quyến thuộc bị chia cách, hoặc các tai nạn cứ nhiều lần xảy tới nơi thân, hay lúc ngủ nằm mơ thường thấy nhiều việc kinh sợ. Lúc những người như thế nghe danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát, hoặc thấy hình tượng của Địa Tạng Bồ-tát, rồi chí tâm kính cẩn và niệm đủ 10.000 biến, thì những việc ko như ý sẽ dần dần tiêu trừ. Họ liền được an lạc, y phục và ẩm thực dư giả, và cho tới trong giấc mộng thảy đều vui vẻ.

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào, hoặc vì việc làm ăn sanh sống, hoặc vì chuyện công việc tư, hoặc vì việc sanh tử, hoặc vì việc nguy cấp, nên họ phải vào rừng lên núi, qua sông vượt biển, cho tới gặp nước lớn, hoặc đi ngang qua đường hiểm, người đó trước tiên hãy niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ-tát 10.000 biến. Tương tự, lúc họ đi qua nơi nào cũng có quỷ thần hộ vệ; đi đứng nằm ngồi sẽ luôn mãi an vui. Cho tới dù có gặp cọp, sói, sư tử, cùng tất cả mọi thứ độc hại thì cũng ko thể làm tổn thương.

Địa Tạng Bồ-tát có đại nhân duyên với chúng sanh ở châu Thắng Kim. Nếu nói về những việc lợi ích nhờ được thấy nghe của các chúng sanh, thì suốt trăm nghìn kiếp cũng chẳng kể hết. Vì thế, Quán Thế Âm! Ông hãy dùng thần lực nhưng lưu truyền Kinh này và làm cho chúng sanh ở Toàn cầu Kham Nhẫn suốt tỷ kiếp luôn hưởng mãi an vui.”

Này Địa Tạng! Ta nay quan tâm phó chúc hàng trời người cho ông. Vào đời vị lai, nếu có hàng trời người cùng thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp gieo trồng được chút thiện căn chừng bằng một sợi lông, một hạt bụi, một hạt cát hay một giọt nước, thì ông hãy dùng Đạo lực nhưng ủng hộ người đó, làm cho họ dần dần tu hành Đạo vô thượng và chớ để quên mất.

Vào đời vị lai, hoặc trời hay người, do tùy theo nghiệp nhưng thọ báo ứng và đọa đường ác, hay sắp đọa trong đường ác, hoặc gần kề tới cửa đó. Nếu các chúng sanh này có thể niệm được danh hiệu của một vị Phật, danh hiệu của một vị Bồ-tát, một câu hay một bài kệ trong Kinh điển Đại Thừa, thì ông hãy dùng thần lực và phương tiện để cứu vớt những chúng sanh đó. Ông hãy xuất hiện vô bờ thân ở chỗ người đó và phá tan địa ngục, khiến họ sanh lên trời để thọ hưởng an vui thù thắng vi diệu.”

“Bạch Thế Tôn! Kính mong Thế Tôn chớ lo lắng. Vào đời vị lai, nếu thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào ở trong Phật Pháp nhưng có chừng một niệm kính cẩn, thì con cũng dùng trăm nghìn phương tiện để độ thoát người đó và làm cho họ mau ra khỏi vòng sanh tử. Hà huống là họ nghe về các việc lành rồi niệm niệm tu hành, thì tự nhiên sẽ vĩnh viễn ko còn thoái chuyển nơi Đạo vô thượng.”

Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào thấy hình tượng của Địa Tạng, cùng nghe Kinh này và cho tới đọc tụng, rồi dùng hương hoa, ẩm thực, y phục và châu báu để cúng dường, bố thí, tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ ngài, họ sẽ được 28 điều lợi ích.

1. Trời rồng hộ niệm

2. Thiện quả ngày tăng

3. Tích nhân thánh thượng

4. Đạo tâm kiên cố

5. Ăn mặc dư giả

6. Bệnh dịch bất xâm

7. Thoát nạn nước lửa

8. Chẳng gặp trộm cướp

9. Người thấy kính mến

10. Quỷ thần hộ giúp

11. Thân nữ chuyển nam

12. Làm con vua chúa

13. Tướng đẹp đoan chánh

14. Thường sanh lên trời

15. Hoặc làm đế vương

16. Đắc Túc Mạng Thông

17. Cầu mong như ý

18. Quyến thuộc hòa vui

19. Tai họa xoá sổ

20. Nghiệp đạo vĩnh trừ

21. Đi tới nơi chốn

22. Đêm mộng an vui

23. Người mất lìa khổ

24. Túc phước thọ sanh

25. Chư thánh ngợi khen

26. Thông minh mưu trí

27. Giàu lòng từ mẫn

28. Cứu cánh thành Phật

Nếu thiên long quỷ thần ở hiện nay cùng vị lai nhưng nghe danh hiệu Địa Tạng và đảnh lễ hình tượng Địa Tạng, hoặc nghe về bổn nguyện và sự tích tu hành của Địa Tạng, rồi tán thán, chiêm ngưỡng, và đảnh lễ, thì họ sẽ được bảy điều lợi ích:

1. Mau vượt thánh địa

2. Nghiệp ác xoá sổ

3. Chư Phật tới hộ

4. Đạo tâm kiên cố

5. Bổn lực tăng trưởng

6. Đắc Túc Mạng Thông

7. Cứu cánh thành Phật”

 

Trích Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện

[rule_{ruleNumber}]

#Công #đức #của #việc #trì #tụng #kinh #Địa #Tạng

Bạn thấy bài viết Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Công đức của việc trì tụng kinh Địa Tạng bên dưới để thpttranhungdao.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Kiến thức chung
#Công #đức #của #việc #trì #tụng #kinh #Địa #Tạng

Xem thêm:  Lời bài hát Yêu một người sao buồn đến thế

Viết một bình luận