Bài 12 Báo cáo thực hành  Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …

Bạn đang xem: Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …
tại thpttranhungdao.edu.vn

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 12 báo cáo thực tập

BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1. Tên bài tập:

Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.

2. Bảng công việc 12.1:

Trị giá: RẺ0 = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)
x = R(ω) TÔI 10 .)-3MỘT) bạn (v) y = 1/T (A-đầu tiên)
100 1,26 1.30 80
90 1,41 1,27 71
80 1,53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1.18 52
50 2,20 1.11 46
40 2,53 1,05 41
30 3.02 0,95 34

Trị giá: RẺ0 = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)

x = R(ω) I(10 .)-3A ) U (V) y = 1/T (A-đầu tiên)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Tùy chọn một:

a) Vẽ đồ thị U = f(I) trên giấy vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp hoặc vẽ trên máy vi tính, ứng dụng Microsoft Excel.

b) Nhận xét, kết luận:

Hình dạng của đồ thị U = f(I) có giống hình 12.5 ko.?

Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U0 một vàitôi trong số các điểm nhưng mà phần mở rộng của đồ thị U = f(I) cắt các trục tung và trục hoành:

tôi = 0 bạn0 = = 1,577 (V)

Giải bài tập Vật Lý 11, Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11
Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Sự lựa chọn thứ hai:

a) Tính trị giá tương ứng của y và x trong bảng 12.1

b) Vẽ đồ thị y = f(x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp hoặc vẽ trên máy vi tính, ứng dụng Microsoft Excel.

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 12 Báo Cáo Thực Hành |  Giải thích 11

c) Nhận xét, kết luận:

Hình dạng của đồ thị y = f(x) có giống như trong Hình 12.6 ko

Định luật Ôm cho toàn mạch (phương trình 12.2) có nghiệm đúng

d) Xác định tọa độ xm, y0 của các điểm nhưng mà đường kéo dài của đồ thị y = f(x) cắt trục tung và trục hoành:

y = 0 xm = -b = – (RMột + RẺ0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

Giải bài tập Vật Lý 11, Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Nhìn thấy tất cả Dung dịch tập thể dục Vật lý 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

xem thêm thông tin chi tiết về Bài 12 Báo cáo thực hành
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …

Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …

Hình Ảnh về: Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …

Video về: Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …

Wiki về Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …

Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo … -

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Bài 12 báo cáo thực tập

BÁO CÁO THỰC TẬP

Họ và tên:…………………

Lớp:……………

Tổ:……………….

1. Tên bài tập:

Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa.

2. Bảng công việc 12.1:

Trị giá: RẺ0 = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)
x = R(ω) TÔI 10 .)-3MỘT) bạn (v) y = 1/T (A-đầu tiên)
100 1,26 1.30 80
90 1,41 1,27 71
80 1,53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1.18 52
50 2,20 1.11 46
40 2,53 1,05 41
30 3.02 0,95 34

Trị giá: RẺ0 = 20 (ω), RMột = 1,98 (ω)

x = R(ω) I(10 .)-3A ) U (V) y = 1/T (A-đầu tiên)

100 1,26 1,30 80

90 1,41 1,27 71

80 1,53 1,25 65

70 1,72 1,22 58

60 1,91 1,18 52

50 2,20 1,11 46

40 2,53 1,05 41

30 3,02 0,95 34

Tùy chọn một:

a) Vẽ đồ thị U = f(I) trên giấy vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp hoặc vẽ trên máy vi tính, ứng dụng Microsoft Excel.

b) Nhận xét, kết luận:

Hình dạng của đồ thị U = f(I) có giống hình 12.5 ko.?

Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng

c) Xác định tọa độ U0 một vàitôi trong số các điểm nhưng mà phần mở rộng của đồ thị U = f(I) cắt các trục tung và trục hoành:

tôi = 0 bạn0 = = 1,577 (V)

Giải bài tập Vật Lý 11, Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11
Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Sự lựa chọn thứ hai:

a) Tính trị giá tương ứng của y và x trong bảng 12.1

b) Vẽ đồ thị y = f(x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ lệ thích hợp hoặc vẽ trên máy vi tính, ứng dụng Microsoft Excel.

Giải bài tập Vật Lý 11: Bài 12 Báo Cáo Thực Hành |  Giải thích 11

c) Nhận xét, kết luận:

Hình dạng của đồ thị y = f(x) có giống như trong Hình 12.6 ko

Định luật Ôm cho toàn mạch (phương trình 12.2) có nghiệm đúng

d) Xác định tọa độ xm, y0 của các điểm nhưng mà đường kéo dài của đồ thị y = f(x) cắt trục tung và trục hoành:

y = 0 xm = -b = – (RMột + RẺ0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

Giải bài tập Vật Lý 11, Bài 12 Báo cáo thực hành |  Giải thích 11

Từ đó suy ra: = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)

Nhìn thấy tất cả Dung dịch tập thể dục Vật lý 11: Bài 12. Luyện tập. Xác định suất điện động và điện trở trong của pin điện hóa

Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Lớp 11 , Vật Lý 11

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

[rule_3_plain]

#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa
Bài 12 Báo cáo thực hành 
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Họ và tên:…………………
Lớp:……………
Tổ:……………….
1. Tên bài thực hành:
Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa.
2. Bảng thực hành 12.1:
Trị giá: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω)
I (10-3A )
U (V)
y = 1/T (A-1)
100
1,26
1,30
80
90
1,41
1,27
71
80
1,53
1,25
65
70
1,72
1,22
58
60
1,91
1,18
52
50
2,20
1,11
46
40
2,53
1,05
41
30
3,02
0,95
34
Trị giá: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω) I (10-3A ) U (V) y = 1/T (A-1)
100 1,26 1,30 80
90 1,41 1,27 71
80 1,53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1,18 52
50 2,20 1,11 46
40 2,53 1,05 41
30 3,02 0,95 34
Phương án thứ nhất:
a) Vẽ đồ thị U = f(I) trên giấy kẻ vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel.

b) Nhận xét và kết luận:
Dạng của đồ thị U = f(I) có giống với Hình 12.5
Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng
c) Xác định tọa độ U0 và Im của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U = f(I) cắt trục tung và trục hoành:
I = 0 ⇒ U0 = ζ = 1,577 (V)
Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)
Phương án thứ hai:
a) Tính các trị giá tương ứng của y và x trong bảng thực hành 12.1
b) Vẽ đồ thị y = f(x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel.

c) Nhận xét và kết luận :
Dạng của đồ thị y = f(x) có giống với Hình 12,6
Định luật Ôm đối với toàn mạch (Hệ thức 12.2) có được nghiệm đúng
d) Xác định tọa độ xm và y0 của các điểm đó đường kéo dài của đồ thị y = f(x) cắt trục tung và trục hoành:
y = 0 ⇒ xm = -b = – (RA + R0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)
Xem toàn thể Giải bài tập Vật lý 11: Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Vật Lý 11

#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

[rule_2_plain]

#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

[rule_2_plain]

#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

[rule_3_plain]

#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa
Bài 12 Báo cáo thực hành 
BÁO CÁO THỰC HÀNH
Họ và tên:…………………
Lớp:……………
Tổ:……………….
1. Tên bài thực hành:
Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa.
2. Bảng thực hành 12.1:
Trị giá: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω)
I (10-3A )
U (V)
y = 1/T (A-1)
100
1,26
1,30
80
90
1,41
1,27
71
80
1,53
1,25
65
70
1,72
1,22
58
60
1,91
1,18
52
50
2,20
1,11
46
40
2,53
1,05
41
30
3,02
0,95
34
Trị giá: R0 = 20 (ω), RA = 1,98 (ω)
x = R (ω) I (10-3A ) U (V) y = 1/T (A-1)
100 1,26 1,30 80
90 1,41 1,27 71
80 1,53 1,25 65
70 1,72 1,22 58
60 1,91 1,18 52
50 2,20 1,11 46
40 2,53 1,05 41
30 3,02 0,95 34
Phương án thứ nhất:
a) Vẽ đồ thị U = f(I) trên giấy kẻ vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel.

b) Nhận xét và kết luận:
Dạng của đồ thị U = f(I) có giống với Hình 12.5
Hệ thức (12.1) đối với đoạn mạch chứa nguồn điện có nghiệm đúng
c) Xác định tọa độ U0 và Im của các điểm tại đó đường kéo dài của đồ thị U = f(I) cắt trục tung và trục hoành:
I = 0 ⇒ U0 = ζ = 1,577 (V)
Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)
Phương án thứ hai:
a) Tính các trị giá tương ứng của y và x trong bảng thực hành 12.1
b) Vẽ đồ thị y = f(x) trên giấy kẻ ô vuông (khổ A4) với tỉ xích thích hợp, hoặc vẽ trên máy vi tính, trong Microsoft Excel.

c) Nhận xét và kết luận :
Dạng của đồ thị y = f(x) có giống với Hình 12,6
Định luật Ôm đối với toàn mạch (Hệ thức 12.2) có được nghiệm đúng
d) Xác định tọa độ xm và y0 của các điểm đó đường kéo dài của đồ thị y = f(x) cắt trục tung và trục hoành:
y = 0 ⇒ xm = -b = – (RA + R0 + r ) = -(20 + 1,98 + r) = -23 (ω)

Từ đó suy ra: ζ = 1,577 (V), r = 1,02 (ω)
Xem toàn thể Giải bài tập Vật lý 11: Bài 12. Thực hành. Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Đăng bởi: Trường THPT Trần Hưng Đạo
Phân mục: Lớp 11, Vật Lý 11

Bạn thấy bài viết Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Bài 12 Báo cáo thực hành 
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điên động và điện trở trong của một pin điện hóa Bài 12 Báo cáo …
bên dưới để Trường THPT Trần Hưng Đạo có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường THPT Trần Hưng Đạo

Phân mục: Giáo dục
#Bài #12Báo #cáo #thực #hành #Bài #Thực #hành #Xác #định #suất #điên #động #và #điện #trở #trong #của #một #pin #điện #hóa #Bài #12Báo #cáo

Xem thêm:  So sánh lời nói, cử chỉ, hành động của hai nhân vật Đăm Săn và Mtao Mxây

Viết một bình luận