THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 22
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
Kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt năm" năm 2015 10/12/2015 10:01:18 PM
Thực hiện kế hoạch số 1052/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015; công văn số 2090/SGDĐT-Ttr ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện “ Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015;

Trường THPT Trần Hưng Đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục tổ chức Ngày Pháp luật một cách thiết thực, hiệu quả theo đúng quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thông qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định... quan trọng mới ban hành, liên quan đến đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, và học sinh trong nhà trường, đồng thời giúp mọi người tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Tạo sự đồng thuận, niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, và học sinh trong nhà trường vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

           2. Yêu cầu

- Phát huy kết quả, kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014; khắc phục những hạn chế, tồn tại và xác định các hoạt động triển khai phù hợp trong năm 2015, đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với đơn vị.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc tổ chức Ngày pháp luật năm 2015.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY PHÁP LUẬT

             1. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;

b) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giớ, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, khu vực biên giới, về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, về an toàn giao thông, ;các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ trực tiếp của CB, GV, NV và HS.

Tuyên truyền những điểm mới của Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

c) Tuyên truyền, phổ biến các điểm mới dự kiến sữa đổi, bổ sung, thay thế trong dự thảo các văn bản dự kiến sủa đổi, bổ sung, ban hành mới theo chương trình xây dựng luật, pháp lẹnh năm 2015 -2016.

d) Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

đ) Biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Hình thức

a) Tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, băng rôn, hệ thống loa truyền thanh, mạng internet của đơn vị.

b) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

c) Tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua các buổi ngoại khóa lồng ghép với hoạt động NGLL và diễn đàn “khi tôi 18 do đoàn thanh niên tổ chức.

d) Tìm hiểu pháp luật thông qua sinh hoạt CLB “Thanh niên với pháp luật”

3. Thời gian

Tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật năm 2015 trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11 năm 2015, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02 đến ngày 09/11/2015.

III. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM 2015 VÀ CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

Chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

             2. Khẩu hiệu

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Tuân theo Hiến pháp và pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

 

- “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là quyền lợi và  nghĩa vụ của mọi công dân”;

- “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”;

- Các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan.

Thực hiện treo băng rôn khẩu hiệu từ ngày 02/11/2015.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tăng cường thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực quan về Ngày Pháp luật, chủ đề, khẩu hiệu Ngày Pháp luật năm 2015 qua hệ thống áp phích, băng rôn, hệ thống loa truyền thanh, mạng internet của đơn vị. ( Đ. C VTiến phụ trách.

- Tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua sinh hoạt CLB “Thanh niên với pháp luật” trong tháng 10.2015.( Đ.C  H.Tiến phụ trách)

- Tổ chức tìm hiểu pháp luật thông qua diễn đàn “khi tôi 18” (Đ.C Hoàn phụ trách)

- Treo khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”“Tìm hiểu, học tập và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là quyền lợi và  nghĩa vụ của mọi công dân” hoặc “ Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” . Bắt đầu từ ngày 2.11.2015. ( Đ. C Hoàn, HTiến phụ trách)

-  Báo cáo, đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật năm 2015 về Sở GD&ĐT trước ngày 15.11.2015. (qua Thanh tra Sở). (Đ. C Thu phụ trách)

          Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015 của trường THPT Trần Hưng Đạo.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Dương Thị Hoài Thu

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087