THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 35
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A3
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A3 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Lê Thị Vân Anh 5.7 6.9 6.5 7.3 6.4 5.9 7.1 5.9 5.5 7.1 7.3 Đ 7.7 6.6 T.bình Khá   18
2 Nguyễn Duy Ánh 6.5 5.8 5.5 7.2 8.0 6.5 5.6 6.9 6.1 6.9 7.2 Đ 8.1 6.7 Khá Khá HS Tiên tiến 7
3 Nguyễn Thị Bình 5.1 6.1 5.1 6.9 7.1 6.6 6.4 4.6 4.6 6.9 8.3 Đ 8.3 6.3 T.bình Tốt   24
4 Đinh Quang Chung 3.0 4.3 3.7 6.8 6.3 4.2 5.3 5.8 5.0 5.4 6.8 Đ 6.7 5.3 Yếu T.bình   44
5 Lê Văn Cường 5.1 5.6 8.1 6.9 6.1 5.8 6.0 5.8 3.7 6.6 6.8 Đ 6.7 6.1 T.bình Khá   33
6 Đinh Thị Dàn 4.6 4.8 5.8 6.1 5.6 7.0 6.4 5.6 5.0 5.9 7.7 Đ 7.9 6.0 T.bình Khá   35
7 Trương Văn Dương 6.8 7.2 7.1 6.3 7.6 5.3 6.8 5.9 5.4 6.1 7.4 Đ 5.7 6.5 Khá Khá HS Tiên tiến 12
8 Nguyễn Quang Đạt 7.3 8.1 8.2 7.4 7.2 4.8 5.6 7.2 5.0 4.7 7.0 Đ 6.4 6.6 T.bình Khá   18
9 Lê Văn Điệp 6.4 7.1 7.4 5.9 7.1 5.2 7.2 5.5 5.0 4.9 8.0 Đ 5.7 6.3 T.bình Khá   26
10 Trần Thị Thu Hà 6.2 6.7 8.0 7.4 7.6 6.5 7.1 6.1 5.0 8.0 7.9 Đ 7.1 7.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 4
11 Hoàng Thị Hằng 5.0 6.5 6.5 6.3 7.8 6.6 6.3 6.3 5.0 6.3 7.2 Đ 5.6 6.3 T.bình Khá   26
12 Lê Minh Hiếu 6.7 7.1 8.2 7.1 8.4 6.0 6.8 6.8 4.5 7.5 8.1 Đ 5.6 6.9 T.bình Khá   15
13 Lê Xuân Hiếu 5.0 5.5 6.5 7.2 8.2 6.5 7.4 6.4 6.9 6.5 7.6 Đ 5.9 6.6 Khá Khá HS Tiên tiến 10
14 Nguyễn Thị Huyền 6.5 6.2 5.2 7.2 6.9 7.0 6.0 5.3 5.1 6.8 7.6 Đ 7.9 6.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 11
15 Nguyễn Thị Lan 4.3 4.5 3.9 5.8 6.6 5.3 5.9 6.1 5.2 5.9 7.4 Đ 8.1 5.8 T.bình Tốt   39
16 Đinh Thị Lài 3.9 4.7 5.1 6.3 7.8 5.4 6.1 5.9 5.0 7.0 6.9 Đ 8.1 6.0 T.bình Khá   35
17 Lê Thị Mỹ Linh 5.1 6.3 5.7 8.1 7.6 6.0 7.9 6.3 6.5 7.0 8.1 Đ 7.3 6.8 T.bình Tốt   16
18 Đinh Thị Luân 4.2 6.6 5.8 6.7 7.1 6.5 6.5 6.4 6.7 6.7 7.2 Đ 8.1 6.5 T.bình Khá   21
19 Ngô Thanh Lương 6.8 7.5 6.2 6.6 7.8 6.5 7.1 7.3 5.3 6.6 6.6 Đ 6.9 6.8 Khá T.bình   14
20 Ngô Công Lý 5.0 5.1 5.5 6.1 8.3 5.5 5.2 6.1 5.4 7.1 7.1 Đ 8.0 6.2 T.bình Tốt   29
21 Hoàng Anh Mãi 5.0 5.6 5.6 7.1 6.1 5.5 5.1 5.7 5.0 6.9 6.4 Đ 7.0 5.9 T.bình Tốt   37
22 Đinh Duy Minh 8.0 6.3 8.2 8.1 6.6 7.6 6.7 6.8 5.9 6.6 7.5 Đ 6.6 7.1 Khá Tốt HS Tiên tiến 2
23 Ngô Minh Nghĩa 4.2 4.6 5.0 6.6 6.5 4.5 7.3 5.2 4.5 5.3 6.6 Đ 6.1 5.5 Yếu Yếu   42
24 Hoàng Thị Sen 5.5 6.3 6.8 7.2 6.0 7.2 6.2 6.3 5.1 7.0 8.1 Đ 7.7 6.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 9
25 Lê Văn Sửu 5.0 6.5 4.5 6.6 6.1 5.5 6.4 6.4 4.6 7.0 8.4 Đ 5.6 6.1 T.bình T.bình   34
26 Nguyễn Hữu Sỹ 4.4 5.9 5.9 7.1 6.8 5.7 5.8 6.5 5.3 6.9 8.1 Đ 8.0 6.4 T.bình Khá   22
27 Phan Thị Tân 5.2 7.0 5.0 6.6 7.7 5.6 5.8 5.1 5.0 7.0 7.2 Đ 7.9 6.3 T.bình Tốt   24
28 Lê Đức Thành 7.5 8.8 7.2 8.6 8.6 7.3 6.8 7.4 5.0 6.3 7.3 Đ 8.0 7.4 Khá T.bình   13
29 Lê Quang Thành 3.1 4.9 3.6 7.1 6.2 4.7 5.1 5.1 3.9 5.9 6.9 Đ 8.0 5.4 Yếu T.bình   43
30 Lê Văn Thành 5.1 6.3 5.9 6.9 7.0 6.8 6.0 5.0 4.5 7.2 8.3 Đ 5.9 6.2 T.bình T.bình   31
31 Lê Văn Thành 3.7 4.9 4.5 6.4 7.3 5.6 6.4 5.8 4.3 6.4 6.5 Đ 6.9 5.7 T.bình Khá   41
32 Đinh Thị Thiết Thảo 3.9 6.0 5.6 6.7 6.0 5.1 6.5 5.6 5.1 7.9 7.7 Đ 7.6 6.1 T.bình Tốt   32
33 Lê Thị Phương Thảo 5.6 7.8 8.0 6.7 8.5 6.7 7.2 5.8 8.0 8.4 7.7 Đ 7.6 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 1
34 Nguyễn Thị Phương Thảo 5.4 6.7 6.0 7.8 6.5 6.5 7.3 5.1 5.8 6.3 8.0 Đ 8.4 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
35 Nguyễn Hữu Thắng 5.0 6.5 6.2 7.7 7.2 5.7 7.1 5.3 5.0 6.0 7.9 Đ 8.3 6.5 T.bình Tốt   20
36 Nguyễn Thị Thu 5.0 5.9 5.1 6.8 6.9 6.2 5.8 5.9 5.1 6.6 7.7 Đ 7.6 6.2 T.bình Tốt   29
37 Ngô Văn Thuần 5.0 5.4 6.6 6.2 6.7 5.5 5.7 7.3 5.3 6.6 7.9 Đ 7.7 6.3 T.bình Khá   26
38 Nguyễn Thị Thuận 7.0 7.5 7.5 7.4 6.6 7.2 7.2 6.9 5.6 6.9 7.9 Đ 7.7 7.1 Khá Tốt HS Tiên tiến 2
39 Ngô Thị Tình 3.8 6.2 6.5 8.2 6.2 6.8 7.4 6.0 5.0 6.9 7.6 Đ 8.3 6.6 T.bình Tốt   17
40 Hoàng Minh Trường 7.7 8.5 6.9 7.2 8.4 5.0 6.3 6.6 5.0 6.5 6.9 Đ 6.6 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 5
41 Nguyễn Quang Anh Tuấn 3.7 6.0 5.9 5.8 6.4 6.0 5.3 6.1 4.5 5.9 6.9 Đ 6.4 5.7 T.bình Tốt   40
42 Phạm Đình Tuấn 3.7 5.5 5.7 7.2 7.7 5.4 5.3 5.9 4.5 5.9 7.2 Đ 7.3 5.9 T.bình T.bình   38
43 Nguyễn Đăng Vinh 7.7 7.2 7.3 6.5 8.2 6.5 6.3 6.6 5.0 5.6 7.1 Đ 5.9 6.7 Khá Khá HS Tiên tiến 7
44 Nguyễn Thị Hải Yến 5.4 7.9 6.3 6.5 6.7 6.2 5.1 4.3 6.5 6.9 7.4 Đ 7.1 6.4 T.bình T.bình   23
LỚP 10A10 LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087