THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 20
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A6 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Lê Ngọc Chung 5.7 7.5 6.9 6.9 7.6 6.2 6.2 7.3 5.1 7.6 6.9 Đ 7.4 6.8 T.bình Tốt   18
2 Nguyễn Thành Đạt 7.0 8.0 9.0 7.2 7.9 6.2 5.7 7.1 5.2 7.1 6.3 Đ 7.1 7.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 9
3 Nguyễn Thị Hà 6.8 6.7 6.5 7.6 7.1 6.7 7.2 6.3 6.7 7.7 6.2 Đ 7.4 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 10
4 Nguyễn Thị Thu Hoài 5.0 7.5 5.4 7.3 7.6 7.5 6.8 6.7 5.0 7.8 8.2 Đ 7.9 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 10
5 Lê Gia Hoàn 7.7 7.6 8.6 7.1 7.6 6.8 7.3 6.4 7.3 7.3 8.4 Đ 8.4 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 4
6 Lê Gia Hoàng 7.5 8.2 8.0 8.2 8.2 5.6 6.4 5.9 6.1 6.9 6.8 Đ 8.0 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 7
7 Đinh Văn Hóa 2.9 5.0 2.4 5.4 5.8 4.6 4.2 4.8 4.4 5.9 6.3 Đ 7.1 4.9 Yếu T.bình   44
8 Hoàng Thị Thu Huyền 5.3 7.0 6.9 5.1 6.9 6.8 6.4 6.0 5.4 6.9 6.8 Đ 7.4 6.4 T.bình Khá   27
9 Nguyễn Thị Hương 4.0 5.6 5.2 6.3 6.4 7.2 5.4 5.8 5.0 7.9 6.9 Đ 7.4 6.1 T.bình Tốt   28
10 Trần Văn Hướng 4.1 6.9 4.7 6.9 7.6 5.9 6.6 5.8 5.0 6.2 7.1 Đ 6.4 6.1 T.bình Khá   32
11 Lê Ngọc Khánh 5.2 6.6 5.2 7.1 7.5 6.5 6.8 6.4 6.4 6.9 7.6 Đ 8.3 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 14
12 Lê Thị Linh 7.7 8.4 9.4 8.2 8.4 6.9 6.9 7.8 8.0 7.7 7.1 Đ 8.9 8.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 1
13 Lê Thị Diệu Linh 6.5 7.4 7.7 7.4 7.4 7.2 5.4 6.8 6.9 7.6 7.7 Đ 9.0 7.3 Khá Khá HS Tiên tiến 6
14 Nguyễn Thị Mỹ 6.0 8.0 6.5 7.6 6.8 6.9 6.1 6.6 6.0 7.1 7.1 Đ 8.4 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 10
15 Trần Minh Ngọc 3.9 6.9 5.7 5.8 6.0 5.9 6.4 5.6 5.1 7.1 7.0 Đ 8.3 6.1 T.bình Khá   32
16 Trần Thanh Nhân 3.9 7.1 6.2 6.1 6.9 6.0 6.0 7.5 5.9 6.0 6.9 Đ 7.9 6.4 T.bình Tốt   26
17 Hoàng Thị Trang Nhung 6.5 8.1 8.7 5.8 7.2 7.1 6.9 6.6 5.5 8.1 7.1 Đ 8.3 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 7
18 Nguyễn Thị Thúy Như 6.0 7.0 7.5 6.1 6.8 6.2 6.0 6.5 5.1 7.4 6.9 Đ 7.9 6.6 T.bình Tốt   21
19 Dương Công Phú 4.2 6.4 5.5 5.8 6.5 5.2 5.1 5.6 4.5 5.6 6.9 Đ 7.7 5.8 T.bình Khá   37
20 Nguyễn Văn Phú 5.0 7.1 5.9 6.5 8.1 5.5 7.4 6.6 5.0 7.0 7.2 Đ 8.4 6.6 T.bình T.bình   23
21 Lê Văn Phúc 5.1 6.6 6.4 6.0 7.5 6.0 5.9 6.9 5.0 7.3 7.2 Đ 8.3 6.5 T.bình Tốt   24
22 Dương Hoài Phương 5.8 8.1 6.7 8.1 8.1 7.0 6.9 7.6 5.8 8.1 8.0 Đ 8.6 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 5
23 Lê Thị Phương 5.1 7.6 6.5 6.0 7.1 7.2 5.4 6.9 4.5 7.6 7.0 Đ 7.4 6.5 T.bình Tốt   24
24 Lê Xuân Quyết 5.1 6.6 5.1 6.4 6.5 6.0 6.1 6.0 5.0 7.0 6.1 Đ 7.4 6.1 T.bình T.bình   34
25 Dương Đức Sơn 6.5 8.0 7.9 6.3 7.0 5.2 6.7 5.8 5.2 7.3 6.7 Đ 8.3 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 14
26 Trần Văn Tài 8.2 8.1 9.4 8.6 8.1 6.7 6.0 7.7 6.7 8.1 7.8 Đ 9.0 7.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 2
27 Lê Thị Tâm 6.5 7.2 7.1 7.6 7.1 6.7 5.6 5.5 5.9 7.1 7.3 Đ 8.3 6.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 13
28 Lê Văn Thành 3.8 6.0 5.1 6.4 6.4 5.7 6.4 5.7 4.5 7.1 7.4 Đ 8.3 6.1 T.bình Tốt   28
29 Lê Viết Thành 6.0 7.0 6.7 7.1 7.0 5.7 6.1 6.4 6.1 7.3 7.1 Đ 8.1 6.7 T.bình Khá   20
30 Nguyễn Văn Thành 3.0 6.1 5.1 5.3 6.8 4.5 4.6 5.5 3.8 6.9 6.0 Đ 6.1 5.3 Yếu Khá   42
31 Đỗ Thu Thảo 4.4 5.8 6.7 5.6 6.5 5.9 5.8 4.8 5.0 8.1 6.4 Đ 8.0 6.1 T.bình Tốt   28
32 Phạm Thị Thảo 3.5 6.2 3.5 5.2 6.3 5.7 4.6 4.3 5.4 7.4 7.1 Đ 7.6 5.6 T.bình Tốt   41
33 Dương Đăng Thuận 3.5 4.9 4.2 4.4 6.3 4.7 4.4 4.8 4.5 6.9 6.3 Đ 6.6 5.1 Yếu Tốt   43
34 Phạm Thị Tình 5.0 6.1 4.8 4.2 6.7 5.5 5.0 4.7 5.5 7.0 6.7 Đ 7.7 5.7 T.bình Tốt   38
35 Dương Thị Huyền Trang 4.1 5.7 5.2 6.9 6.9 6.7 7.1 6.9 5.6 7.5 8.3 Đ 8.6 6.6 T.bình Khá   22
36 Hồ Thị Minh Trang 4.2 4.9 5.4 6.3 6.3 6.3 4.6 5.1 4.0 7.6 6.4 Đ 7.7 5.7 T.bình Tốt   38
37 Hồ Thị Thu Trang 5.1 6.3 5.5 5.8 5.9 6.3 4.3 6.1 5.0 6.8 6.4 Đ 7.6 5.9 T.bình Tốt   36
38 Lê Xuân Trung 8.1 8.4 9.0 8.2 9.0 6.5 7.3 7.9 6.4 8.0 7.8 Đ 8.7 7.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 2
39 Phan Quang Quốc Tuấn 5.0 6.1 7.0 4.8 6.3 6.1 4.7 6.1 4.6 6.1 7.7 Đ 8.1 6.1 T.bình Tốt   28
40 Trần Thị Tuyết 5.4 7.5 5.7 5.6 7.1 7.1 6.3 6.4 5.2 7.4 7.1 Đ 8.0 6.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 17
41 Nguyễn Thị Uyển 5.1 7.6 6.2 7.4 7.1 6.7 6.5 6.4 5.5 6.9 7.5 Đ 7.4 6.7 Khá Khá HS Tiên tiến 16
42 Dương Công Viên 6.2 4.9 5.2 5.7 6.9 4.8 5.5 7.2 5.2 6.4 6.7 Đ 6.7 6.0 T.bình Tốt   35
43 Phạm Văn Việt 5.5 7.5 8.1 5.8 7.2 6.3 7.3 7.3 5.3 7.1 6.7 Đ 7.9 6.8 T.bình Khá   19
44 Lê Thị Như Ý 3.6 6.0 4.5 6.0 5.7 6.1 5.7 5.1 4.3 6.9 7.0 Đ 7.9 5.7 T.bình T.bình   40
LỚP 10A10 LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087