THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 11
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A5 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Lê Thị Lan Anh 3.7 5.2 5.8 6.7 6.6 5.9 5.4 5.6 4.2 6.1 6.7 Đ 7.3 5.8 T.bình Tốt   33
2 Phạm Thị Vân Anh 5.0 5.7 6.1 6.7 8.0 7.3 5.6 6.2 5.0 8.3 6.7 Đ 7.4 6.5 Khá Khá HS Tiên tiến 15
3 Phạm Công Bằng 5.1 6.0 6.8 6.7 6.9 5.5 6.1 5.9 5.1 6.3 6.9 Đ 7.9 6.3 T.bình Tốt   20
4 Trầnthị Kim Chi 5.0 7.1 6.5 6.2 6.5 6.8 6.9 6.1 6.7 6.6 8.0 Đ 8.6 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 11
5 Lê Đăng Chiến 5.1 6.0 6.6 7.8 6.1 7.4 7.4 7.2 6.1 7.4 7.5 Đ 7.1 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 11
6 Lê Quang Cư 5.2 5.2 6.0 6.9 6.9 4.7 5.6 6.6 3.6 5.7 7.3 Đ 7.6 5.9 T.bình Khá   31
7 Phạm Thị Dâng 8.0 8.5 8.5 7.7 6.6 6.8 8.1 8.1 5.8 8.3 7.2 Đ 7.9 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 3
8 Lê Đức Dương 5.5 6.5 7.5 8.1 5.6 7.4 6.6 6.9 5.5 8.1 6.1 Đ 7.3 6.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 10
9 Hoàng Văn Đài 3.6 2.1 4.6 4.9 6.1 4.4 5.2 5.9 4.0 5.4 6.1 Đ 5.6 4.8 Yếu T.bình   45
10 Nguễn Xuân Đạt 5.2 6.5 6.7 6.6 6.2 6.2 6.0 5.8 5.1 7.3 6.4 Đ 6.7 6.2 T.bình Khá   21
11 Phạm Thị Hải Hà 7.1 8.6 8.8 8.1 8.0 6.3 6.6 6.7 5.1 7.1 6.9 Đ 7.9 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 5
12 Nguyễn Thị Hoa 5.3 8.0 7.5 8.6 6.4 7.0 5.8 7.4 5.0 7.6 6.6 Đ 8.0 6.9 Khá Khá HS Tiên tiến 9
13 Phạm Thị Huế 2.3 4.8 6.1 6.1 7.1 6.6 6.3 6.4 5.0 5.4 6.3 Đ 7.1 5.8 Yếu Yếu   41
14 Lê Văn Huỳnh 3.6 5.8 5.0 4.9 5.7 6.2 6.1 6.1 5.0 7.3 8.1 Đ 6.1 5.8 T.bình Tốt   33
15 Nguyễn Thị Thu Hương 4.2 3.6 4.0 5.8 5.0 5.8 6.0 5.0 5.0 6.6 8.2 Đ 6.1 5.4 T.bình Khá   40
16 Nguyễn Thị Hường 5.0 8.4 6.4 5.6 6.9 5.0 6.6 6.3 5.7 7.0 7.0 Đ 7.0 6.4 T.bình Tốt   18
17 Nguyễn Đăng Lãm 5.1 6.0 6.6 6.1 6.0 6.8 6.4 5.4 6.7 7.9 6.8 Đ 7.6 6.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 13
18 Đinh Thị Liên 3.7 6.1 5.0 7.4 6.0 6.8 5.4 5.3 5.5 7.0 6.9 Đ 7.4 6.0 T.bình Tốt   27
19 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 2.9 4.1 5.0 5.3 5.0 6.1 5.9 5.8 5.0 7.0 6.7 Đ 7.1 5.5 Yếu Khá   44
20 Trần Văn Luận 5.1 4.6 5.3 6.2 7.5 4.7 5.1 6.8 4.0 5.4 6.6 Đ 6.9 5.7 T.bình Khá   37
21 Nguyễn Diệu Lý 5.2 6.9 6.9 7.7 6.0 6.2 6.6 7.6 5.1 7.1 7.2 Đ 8.4 6.7 T.bình Khá   16
22 Lê Văn Mạnh 5.1 5.1 5.8 6.9 6.5 5.4 5.5 6.8 5.0 6.1 6.7 Đ 7.6 6.0 T.bình Khá   29
23 Phạm Thị Ly Na 8.6 8.5 9.1 8.8 9.3 7.0 7.4 6.6 6.5 8.0 7.2 Đ 8.4 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 2
24 Lê Thị Nga 5.1 5.3 6.3 6.8 7.3 5.7 5.2 6.8 5.8 7.1 7.5 Đ 5.9 6.2 T.bình Khá   21
25 Lê Thị Vân Nga 6.5 6.8 7.2 6.8 6.3 7.0 7.1 6.7 5.5 8.4 7.6 Đ 8.7 7.1 Khá Tốt HS Tiên tiến 8
26 Võ Thị Nga 5.3 4.7 6.0 6.4 5.6 6.1 6.5 5.5 5.0 8.0 7.0 Đ 6.3 6.0 T.bình T.bình   30
27 Phạm Thị Ngàn 6.8 8.5 9.0 8.6 6.6 6.7 7.1 6.8 5.7 7.7 7.1 Đ 8.1 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 4
28 Nguyễn Văn Nguyên 3.7 5.1 6.8 4.2 5.9 6.6 5.4 6.6 5.0 7.4 7.0 Đ 7.1 5.9 T.bình Khá   31
29 Phạm Văn Nhiều 7.3 8.5 8.0 7.6 7.6 6.2 5.6 6.5 5.8 8.4 7.7 Đ 8.3 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 5
30 Hoàng Thị Nhung 8.4 8.6 8.9 9.2 8.0 7.3 8.1 8.1 8.0 8.5 8.3 Đ 8.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
31 Hoàng Văn Phúc 3.7 5.4 5.8 6.7 6.4 5.5 5.5 6.2 4.2 6.4 6.1 Đ 6.9 5.7 T.bình Khá   37
32 Nguyễn Hữu Thắng 3.5 6.6 6.5 6.7 6.8 5.5 5.1 5.8 5.0 7.7 6.3 Đ 8.3 6.2 T.bình Khá   21
33 Phạm Đức Thắng 5.1 5.1 4.1 6.2 5.9 5.1 5.3 6.5 5.0 6.9 6.3 Đ 7.6 5.8 T.bình T.bình   35
34 Trần Thị Thu 5.4 6.6 6.5 5.9 5.9 6.0 6.2 6.6 5.8 6.6 7.4 Đ 7.7 6.4 T.bình Tốt   18
35 Nguyễn Hữu Toàn 5.1 4.2 6.2 7.7 6.9 5.6 5.6 6.6 4.4 7.1 6.9 Đ 7.1 6.1 T.bình Tốt   25
36 Nguyễn Thị Trang 4.0 5.2 5.8 5.7 6.8 6.1 5.6 5.5 5.0 8.0 6.2 Đ 8.0 6.0 T.bình Tốt   27
37 Trần Thị Ngọc Trang 5.0 6.1 5.9 6.1 6.6 6.5 6.8 5.5 5.0 8.2 7.7 Đ 8.0 6.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 13
38 Lê Khánh Trung 3.5 3.5 3.6 6.2 5.7 6.0 5.9 7.0 4.4 7.3 6.8 Đ 6.4 5.5 T.bình Khá   39
39 Lê Minh Trường 5.7 7.3 6.9 7.1 6.3 6.0 6.1 6.8 4.1 7.2 7.1 Đ 7.0 6.5 T.bình Yếu   17
40 Phạm Công Trường 4.0 5.1 5.4 5.8 5.7 4.6 6.5 6.8 4.2 5.7 5.9 Đ 7.0 5.6 Yếu T.bình   42
41 Lê Minh Tuấn 5.1 3.5 5.4 7.6 6.8 4.8 5.5 7.4 3.7 5.9 7.8 Đ 6.6 5.8 T.bình T.bình   35
42 Trần Văn Tuấn 3.5 5.0 6.5 6.2 6.8 4.2 5.1 5.8 4.5 5.6 6.0 Đ 7.9 5.6 Yếu T.bình   42
43 Võ Thị Tư 5.0 5.1 5.4 5.2 5.7 5.9 6.3 6.3 6.5 7.1 7.1 Đ 8.7 6.2 T.bình Khá   21
44 Lê Đăng Vinh 5.5 4.6 6.2 6.4 6.9 5.4 6.2 7.3 5.0 5.6 6.8 Đ 7.7 6.1 T.bình Khá   26
45 Trương Thị Yến 7.0 6.8 7.2 8.1 6.6 6.8 7.0 7.3 6.5 6.4 8.6 Đ 8.6 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 7
LỚP 10A10 LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087