THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 30
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A8
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A8 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Hoàng Thị Kim Anh 4.5 6.3 5.8 7.5 6.7 7.7 7.9 5.7 5.0 7.4 7.8 Đ 7.4 6.6 T.bình Tốt   43
2 Phạm Thị Lan Chi 6.6 8.8 7.8 7.6 7.6 8.0 7.8 5.9 7.6 7.4 7.4 Đ 9.0 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 11
3 Lê Quang Doanh 5.8 7.5 7.2 7.1 8.0 6.8 6.8 6.3 5.0 6.9 6.9 Đ 8.6 6.9 Khá T.bình   42
4 Trần Thị Mỹ Duyên 8.2 8.5 9.3 8.1 6.5 7.2 7.9 7.1 7.3 7.7 8.7 Đ 9.0 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 4
5 Hoàng Thị Duyến 8.0 7.4 7.9 6.7 5.8 7.5 7.2 5.6 6.2 7.1 8.1 Đ 7.9 7.1 Khá Khá HS Tiên tiến 31
6 Nguyễn Văn Dương 6.1 7.6 9.0 6.9 6.1 7.3 7.1 6.6 6.0 6.9 6.7 Đ 7.0 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 33
7 Lê Thị Trà Giang 6.5 7.4 8.0 6.9 7.4 7.2 7.9 7.5 5.1 7.6 7.2 Đ 7.7 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
8 Trần Thị Giang 7.1 8.1 7.4 7.4 6.9 7.0 7.0 6.6 6.0 7.6 8.2 Đ 8.4 7.3 Khá Khá HS Tiên tiến 23
9 Ngô Thị Thu Hiền 6.8 7.2 7.0 6.9 8.1 7.2 7.0 6.3 6.3 7.7 7.8 Đ 8.0 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
10 Lê Quang Hiếu 6.0 7.0 5.8 7.1 6.5 6.7 6.9 6.2 5.9 7.3 6.2 Đ 7.9 6.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 40
11 Trần Thị Hoài 6.8 8.3 8.1 7.8 7.5 7.5 8.1 6.1 6.5 7.1 7.1 Đ 8.9 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 16
12 Trần Thị Hồng 6.8 7.3 7.0 7.6 7.0 7.1 7.2 6.6 6.5 7.0 8.1 Đ 7.9 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
13 Nguyễn Thị Hợp 5.4 6.8 6.6 7.3 7.6 7.3 7.7 6.1 5.4 7.4 7.9 Đ 7.6 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 33
14 Nguyễn Văn Huy 5.7 8.3 7.0 7.8 7.6 6.8 7.4 6.3 5.0 7.4 8.2 Đ 8.6 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
15 Lê Quang Hùng 6.2 7.2 6.5 6.9 6.2 6.8 7.0 6.8 5.8 7.3 5.8 Đ 7.4 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 38
16 Hoàng Thị Thu Hương 5.7 8.0 7.2 7.6 7.4 7.5 7.6 6.6 6.5 7.0 7.6 Đ 7.4 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
17 Nguyễn Quốc Khánh 8.2 8.2 9.3 7.2 8.4 6.8 7.1 7.3 5.8 6.9 6.9 Đ 7.6 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 16
18 Trần Thị Lam 7.7 8.9 8.3 8.3 6.8 7.4 8.3 7.6 5.9 7.7 7.7 Đ 9.0 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
19 Lê Thùy Linh 6.0 6.8 6.5 7.0 6.1 6.9 7.2 7.2 5.8 7.1 7.6 Đ 7.0 6.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 37
20 Mai Thị Linh 3.6 6.3 5.5 6.4 5.8 6.5 7.6 5.8 5.2 7.6 6.0 Đ 6.7 6.1 T.bình Tốt   44
21 Ngô Thị Hoài Linh 8.6 8.8 8.6 8.7 8.9 8.0 8.0 6.9 8.0 7.6 8.1 Đ 9.1 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
22 Nguyễn Thị Thùy Linh 8.2 7.5 8.6 7.3 7.1 7.0 6.9 6.4 7.2 7.8 7.9 Đ 8.9 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 11
23 Phạm Thị Nhật Linh 6.5 7.7 8.7 8.1 6.5 7.5 7.5 7.3 6.0 7.4 7.4 Đ 8.9 7.5 Khá Khá HS Tiên tiến 19
24 Nguyễn Thị Ly Ly 6.7 8.7 7.7 7.3 5.9 7.3 7.2 7.7 6.3 7.6 7.9 Đ 8.9 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 20
25 Ngô Thị Lý 7.3 8.3 8.3 8.3 6.2 8.3 8.2 8.3 6.8 7.6 7.6 Đ 8.6 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
26 Nguyễn Đăng Mỉ 6.5 7.3 8.2 6.9 5.6 7.2 7.2 6.4 6.2 7.5 7.6 Đ 7.0 7.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 32
27 Nguyễn Bạch Yến Ngân 7.1 7.5 7.0 7.1 6.2 7.4 7.3 6.8 6.8 7.4 8.3 Đ 7.9 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
28 Nguyễn Thị Ngọc 6.8 7.8 7.4 7.1 8.0 7.0 8.1 6.5 6.7 7.9 7.4 Đ 8.0 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 20
29 Lê Quang Nhã 5.8 6.9 6.2 6.4 6.8 6.9 7.4 6.0 5.6 7.9 7.4 Đ 7.6 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 38
30 Lê Văn Nhân 6.5 8.1 6.8 6.7 6.6 7.3 6.8 7.5 6.5 7.5 7.2 Đ 8.3 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 24
31 Lê Quang Nhật 4.5 5.5 5.2 5.3 6.3 6.2 6.0 6.1 4.6 6.9 7.3 Đ 7.3 5.9 T.bình Khá   45
32 Đinh Ngọc Thảo Nhi 5.3 6.4 6.2 6.1 7.4 6.8 6.3 6.6 5.6 7.6 5.6 Đ 8.0 6.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 41
33 Nguyễn Thị Mỹ Nhung 8.1 8.7 9.1 7.7 8.3 7.6 8.4 6.5 7.1 7.4 8.3 Đ 8.6 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 4
34 Trương Thị Phương 6.2 6.7 6.1 7.9 6.7 6.8 5.7 8.0 5.6 7.4 6.6 Đ 8.7 6.9 Khá Khá HS Tiên tiến 36
35 Lê Thị Như Quỳnh 7.2 7.2 6.6 6.8 7.1 7.3 6.7 5.9 5.8 7.4 7.9 Đ 7.4 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 33
36 Nguyễn Thị Thanh 7.7 8.2 9.1 7.8 7.2 6.6 7.3 6.4 6.3 7.3 8.2 Đ 8.3 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 16
37 Trần Thị Thanh Thanh 8.0 9.1 9.3 8.5 7.2 7.3 7.7 7.3 8.0 7.5 8.7 Đ 9.0 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 3
38 Đinh Tử Thiên 8.2 9.2 8.6 7.8 7.5 7.3 6.8 7.8 6.5 7.0 7.8 Đ 7.7 7.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 10
39 Đinh Thị Thịnh 8.5 7.5 9.0 7.3 8.0 7.4 7.9 6.8 6.8 7.3 7.1 Đ 7.7 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 11
40 Nguyễn Thị Thu 6.9 8.4 8.5 7.7 7.5 6.7 7.6 6.5 8.0 7.4 7.2 Đ 8.3 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 11
41 Đinh Thị Huyền Trang 7.2 8.7 8.5 7.2 6.9 6.9 7.6 7.3 7.5 7.8 7.7 Đ 8.4 7.6 Khá Khá HS Tiên tiến 15
42 Đỗ Thị Trang 7.0 8.1 9.1 8.1 7.0 7.7 8.0 6.8 6.8 8.0 8.6 Đ 8.7 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
43 Ngô Thị Quỳnh Trang 6.9 8.1 7.4 7.7 8.1 7.2 7.9 7.3 5.0 7.6 7.4 Đ 8.4 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 20
44 Ngô Viết Trường 7.7 8.0 9.0 8.4 8.0 6.7 7.8 7.5 6.8 7.3 8.0 Đ 8.9 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
45 Lê Thị Tú 8.8 8.4 8.9 8.7 9.4 7.7 7.8 7.3 6.8 8.0 8.3 Đ 8.6 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 2
LỚP 10A10 LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087