THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 19
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A9
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A9 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Nguyễn Ngọc Ánh 8.0 8.2 9.0 8.2 9.3 7.4 7.4 8.1 7.9 8.0 8.0 Đ 8.4 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
2 Dương Phước Bình 6.9 7.0 9.0 7.8 8.2 6.7 6.6 7.2 7.3 7.6 7.4 Đ 7.6 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 36
3 Lê Thuận Diệu 8.8 9.5 9.5 7.9 8.3 7.6 6.7 8.4 8.0 7.3 8.0 Đ 8.0 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
4 Lê Đoàn 8.8 9.2 9.4 8.6 8.9 7.7 8.4 8.8 6.7 7.9 8.1 Đ 8.6 8.4 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 8
5 Lê Văn Duy 5.8 6.7 8.0 7.8 8.4 7.4 6.4 7.9 6.5 7.1 7.1 Đ 8.1 7.3 Khá Khá HS Tiên tiến 42
6 Nguyễn Thị Duyên 8.4 8.4 8.4 8.1 8.8 8.0 8.2 8.1 7.6 8.3 8.7 Đ 8.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 9
7 Lê Thị Hà 6.8 7.7 8.0 7.6 7.3 7.0 7.1 7.2 6.2 7.1 7.4 Đ 8.7 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 40
8 Đinh Xuân Hải 9.4 9.2 9.7 8.8 9.2 7.3 7.9 8.6 7.9 7.9 8.1 Đ 8.7 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 3
9 Nguyễn Đăng Hải 8.8 9.8 9.8 8.3 9.2 7.4 7.6 8.9 9.2 7.4 8.0 Đ 7.3 8.5 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 6
10 Lê Thị Hằng 8.8 8.4 8.9 7.9 9.5 7.5 8.2 8.6 9.0 7.6 7.4 Đ 8.1 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 9
11 Tô Thị Hòa 8.2 9.0 8.2 8.2 8.8 7.2 7.5 8.6 7.4 8.4 8.2 Đ 8.7 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
12 Trần Thị Hoài 7.4 8.9 8.2 8.1 8.8 7.3 7.4 7.8 7.0 7.9 8.1 Đ 8.7 8.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 27
13 Lê Hữu Hoàng 8.0 8.5 8.5 7.9 9.5 7.7 8.3 8.4 6.7 7.2 8.7 Đ 8.7 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
14 Lê Quang Hoàng 7.6 7.0 7.2 7.2 7.2 6.7 7.0 8.1 7.3 7.3 7.1 Đ 7.7 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 40
15 Nguyễn Ngọc Hoàng 6.0 6.5 7.2 6.4 6.5 6.8 7.4 7.3 5.8 7.3 6.4 Đ 7.4 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 44
16 Hoàng Thị Hồng 7.6 8.6 8.4 7.6 9.2 6.9 7.0 7.6 6.2 7.7 7.2 Đ 8.0 7.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 32
17 Trần Thị Mỹ Linh 6.5 7.2 7.0 8.5 8.1 7.8 7.7 8.3 7.8 8.1 8.3 Đ 7.6 7.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 32
18 Lê Thị Loan 7.6 7.5 8.8 8.4 9.4 8.0 7.5 8.5 7.7 8.2 8.0 Đ 8.7 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
19 Lê Thị Hoa Loan 9.5 8.7 9.3 8.7 9.2 7.9 8.3 8.8 9.0 7.7 8.3 Đ 7.9 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 3
20 Đinh Thị Loan 7.7 8.6 8.9 8.2 8.7 8.0 7.7 8.6 8.2 8.1 8.2 Đ 8.1 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 9
21 Nguyễn Thị Mai 9.3 8.5 9.2 7.8 7.6 8.0 8.1 7.9 8.0 8.0 7.9 Đ 8.0 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
22 Nguyễn Đình Anh Nam 8.8 8.2 9.0 8.3 8.4 6.8 7.5 8.2 8.3 7.8 8.2 Đ 7.7 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 23
23 Lê Thu Thảo Nguyên 7.7 9.0 8.2 8.3 8.4 8.0 6.6 8.1 9.7 7.4 8.3 Đ 8.1 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
24 Nguyễn Thị Nhàn 8.5 8.1 8.5 8.3 9.1 7.8 7.2 8.1 8.8 8.1 7.8 Đ 9.0 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 9
25 Nguyễn Thị Hà Nhi 6.8 8.8 8.0 7.8 8.4 7.5 7.5 8.1 7.1 7.6 8.7 Đ 9.2 8.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 27
26 Lê Thị Hoài Nhi 6.5 7.8 8.1 7.8 8.5 7.5 7.8 8.5 7.6 7.9 7.6 Đ 8.1 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 30
27 Nguyễn Linh Nhi 8.0 9.0 9.1 8.3 8.8 7.6 7.6 8.0 7.5 8.1 7.8 Đ 9.1 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 15
28 Lê Hoàng Nhung 8.9 9.3 9.1 8.3 9.1 7.3 6.8 8.4 8.1 7.8 8.2 Đ 8.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 9
29 Lê Văn Quang 7.6 7.9 8.4 6.1 8.6 6.8 7.2 7.7 6.0 7.3 6.6 Đ 8.3 7.4 Khá Khá HS Tiên tiến 39
30 Nguyễn Đăng Quang 6.7 6.8 8.8 5.9 5.9 7.2 7.6 7.9 6.5 7.6 8.2 Đ 7.6 7.2 Khá Khá HS Tiên tiến 43
31 Lê Quang Quốc 6.7 8.6 7.6 8.4 8.4 7.2 7.1 7.6 6.0 7.9 7.7 Đ 8.1 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 34
32 Trương Văn Quốc 6.1 7.3 7.6 6.8 8.7 7.1 6.6 7.8 6.5 7.8 7.4 Đ 8.7 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 36
33 Dương Thị Tâm 8.0 8.6 7.6 8.2 8.4 7.8 7.9 8.6 7.0 8.2 7.7 Đ 9.3 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 23
34 Hoàng Thị Thảo 7.2 6.8 6.5 7.3 8.3 7.4 8.4 8.5 7.5 8.1 7.8 Đ 7.9 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 34
35 Trần Thị Thu 8.0 7.0 7.3 7.7 8.0 7.0 7.6 6.1 6.6 7.6 7.9 Đ 8.1 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 36
36 Hoàng Thị Thúy 7.0 8.0 8.1 7.8 8.0 8.0 7.9 8.3 8.5 7.9 8.0 Đ 8.4 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 25
37 Lê Thị Thủy 7.2 7.4 8.0 7.9 8.5 7.3 7.9 8.4 7.5 7.9 8.6 Đ 7.9 7.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 29
38 Nguyễn Thị Tình 9.7 9.4 9.8 8.7 9.5 7.7 6.9 8.9 8.3 8.1 8.6 Đ 8.6 8.7 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
39 Bùi Thị Kiều Trang 9.5 9.7 9.7 8.6 8.5 7.8 8.1 8.3 8.8 8.2 8.0 Đ 9.0 8.7 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
40 Lê Huyền Trang 8.2 8.5 8.6 8.3 8.0 7.5 8.2 8.3 8.8 8.0 8.4 Đ 8.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 9
41 Phạm Thị Trúc 7.5 8.3 8.2 7.6 8.7 8.7 7.9 8.5 7.3 7.7 7.8 Đ 8.1 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 25
42 Đào Thị Vân 8.7 9.1 8.7 8.3 9.9 8.0 8.2 8.8 7.8 7.9 8.7 Đ 8.7 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 3
43 Đinh Viết Vượng 8.1 7.6 9.2 7.1 8.6 7.1 7.0 8.5 7.3 8.1 7.2 Đ 8.0 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 30
44 Cao Thị Yến 8.6 8.3 8.5 8.3 9.3 8.6 7.9 8.6 8.0 8.0 8.2 Đ 9.1 8.5 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 6
LỚP 10A10 LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087