THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 10
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A10
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A10 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Lê Thị Anh 5.5 7.5 6.6 7.7 8.0 6.6 7.1 8.0 6.2 7.2 7.0 Đ 8.3 7.1 Khá Tốt HS Tiên tiến 43
2 Nguyễn Thị Xuân Anh 6.5 8.5 8.8 8.8 9.1 7.0 8.1 9.1 6.7 7.9 8.8 Đ 9.3 8.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 31
3 Trần Thị Kim Anh 8.6 8.4 8.5 8.1 7.5 7.8 8.1 8.8 7.0 8.1 8.1 Đ 9.0 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 17
4 Lê Thị Hồng Cẩm 8.9 8.5 8.7 8.0 8.8 6.7 8.3 9.0 9.4 8.0 8.7 Đ 8.4 8.5 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 5
5 Lê Thị Dàng 6.1 7.8 7.0 6.8 6.6 7.4 7.4 7.4 5.3 7.6 7.5 Đ 8.1 7.1 Khá Tốt HS Tiên tiến 43
6 Dương Nguyễn Huyền Diệu 9.3 9.5 9.0 7.7 8.6 8.0 8.3 8.8 8.1 8.2 8.9 Đ 8.4 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
7 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7.0 8.3 7.8 7.2 7.6 7.1 8.1 8.3 6.8 7.4 8.4 Đ 8.3 7.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 36
8 Cao Văn Dương 8.9 9.0 8.8 8.0 8.7 7.8 8.1 8.8 7.4 7.8 8.1 Đ 8.4 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
9 Lê Xuân Đài 8.3 9.0 8.8 8.7 8.0 7.1 7.7 8.8 6.5 7.8 8.5 Đ 8.6 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 17
10 Đinh Như Đức 8.0 8.5 8.2 7.9 9.3 7.3 7.7 8.0 7.2 7.6 7.9 Đ 8.3 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 26
11 Nguyễn Thị Giang 8.8 8.9 8.7 8.1 7.7 7.4 7.3 8.1 6.8 7.7 8.4 Đ 8.9 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 22
12 Võ Thị Hà 8.5 7.9 8.6 8.3 8.8 7.0 8.3 8.0 6.5 7.7 8.3 Đ 8.6 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 26
13 Đinh Thị Kim Hằng 8.0 8.0 8.0 8.8 8.8 7.3 7.9 8.2 7.9 8.1 7.7 Đ 9.0 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 22
14 Lê Thị Hằng 7.4 7.5 8.7 8.3 8.9 7.5 8.1 8.1 7.0 7.9 7.9 Đ 8.4 8.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 32
15 Lê Thị Thu Hằng 8.7 9.1 9.0 8.1 8.9 7.7 8.1 8.4 9.5 8.2 8.9 Đ 9.0 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
16 Võ Thị Hợp 8.4 9.0 8.9 8.0 8.1 7.1 7.3 9.0 7.9 8.1 8.3 Đ 8.7 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 17
17 Nguyễn Thành Trung Kiên 5.8 7.9 6.8 7.2 8.7 7.4 7.4 8.4 9.3 7.7 7.3 Đ 8.4 7.7 Khá Khá HS Tiên tiến 39
18 Phạm Thị Lan 7.9 9.0 8.1 8.7 8.6 7.4 8.3 8.6 8.0 8.2 7.9 Đ 8.4 8.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 29
19 Trần Thị Linh 8.3 8.7 9.1 7.7 9.3 7.1 7.1 8.8 6.9 8.1 8.5 Đ 9.3 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 17
20 Nguyễn Nhật Long 8.8 8.9 9.0 8.1 8.9 6.7 6.9 8.1 7.8 7.9 7.6 Đ 8.3 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 22
21 Nguyễn Thị Khánh Ly 8.3 8.8 7.5 8.0 8.1 7.6 7.9 8.6 8.0 8.1 8.7 Đ 9.4 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
22 Đinh Thị Mơ 8.2 8.4 8.6 8.3 8.6 7.5 8.0 8.5 8.2 8.2 8.1 Đ 8.9 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
23 Đặng Văn Nghĩa 6.6 8.5 8.6 7.3 7.3 8.0 8.1 8.9 8.0 8.2 8.3 Đ 8.4 8.0 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 26
24 La Thị Mộng Nhi 7.0 7.5 7.0 6.8 7.8 7.5 7.0 8.6 7.4 7.9 7.2 Đ 8.3 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 41
25 Lê Thị Lan Nhi 8.3 9.2 8.5 8.4 9.3 8.0 7.4 8.9 8.8 7.9 8.3 Đ 8.9 8.5 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 5
26 Nguyễn Thị Hồng Nhung 8.3 9.6 8.3 8.8 8.3 8.0 7.7 8.4 8.5 8.2 9.0 Đ 8.9 8.5 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 5
27 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7.0 7.5 7.5 7.9 7.7 7.7 7.4 8.1 6.5 7.9 7.3 Đ 8.4 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 40
28 Nguyễn Thị Thuỷ Nhung 8.7 9.3 8.5 8.2 8.9 7.5 8.1 8.2 6.9 8.0 8.7 Đ 8.7 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
29 Nguyễn Thị Quỳnh Như 8.2 9.0 9.3 8.3 8.9 7.0 8.0 8.4 7.6 7.5 8.7 Đ 8.7 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
30 Trương Thị Kim Oanh 7.6 8.8 8.0 7.4 8.5 7.3 7.4 7.6 6.1 7.7 7.7 Đ 8.7 7.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 36
31 Dương Thị Hoài Phương 8.9 9.4 9.5 8.7 9.0 7.5 7.9 8.8 7.7 8.0 8.5 Đ 9.3 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
32 Hồ Mai Phương 6.8 8.5 8.1 6.9 8.0 7.3 8.1 8.1 7.7 8.4 7.4 Đ 8.9 7.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 34
33 Lê Văn Sang 8.1 8.4 8.4 6.7 8.0 7.2 8.4 8.0 6.7 7.7 7.6 Đ 8.9 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 35
34 Đinh Như Tân 9.5 9.7 9.3 7.9 9.6 7.7 7.7 8.1 8.6 7.8 8.6 Đ 8.9 8.6 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
35 Trần Thị Thắm 6.5 8.2 7.4 7.9 8.6 7.2 8.1 8.3 6.3 7.7 7.7 Đ 8.6 7.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 36
36 Lê Công Thương 7.5 9.0 8.3 7.4 8.9 6.7 7.8 8.2 8.2 8.1 7.5 Đ 8.0 8.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 32
37 Nguyễn Thị Kim Trinh 8.8 9.0 9.1 8.2 8.3 7.7 7.1 8.3 8.2 8.1 8.4 Đ 9.0 8.4 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 8
38 Võ Trọng Nguyễn Trung 9.3 8.5 9.0 7.3 8.7 8.2 8.2 8.4 9.0 7.9 8.1 Đ 8.3 8.4 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 8
39 Trương Quốc Trường 8.0 9.1 8.8 8.4 8.3 7.3 7.7 8.8 7.7 7.7 8.8 Đ 8.9 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
40 Dương Đức Tuân 9.2 9.5 8.9 7.9 8.8 6.8 7.4 8.5 7.2 7.9 8.2 Đ 8.4 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 17
41 Đỗ Đức Tuấn 9.0 9.5 9.0 8.3 8.2 8.0 7.3 7.0 7.1 7.9 7.7 Đ 8.7 8.1 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 22
42 Hoàng Thị Tuyết 8.4 9.1 8.4 7.8 8.8 7.5 8.1 8.4 8.0 7.9 8.5 Đ 8.6 8.3 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 10
43 Lê Thị Yến 7.1 7.4 6.7 7.6 7.0 7.4 8.1 8.0 6.5 7.6 7.4 Đ 8.6 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 41
44 Nguyễn Thị Hải Yến 7.8 8.9 7.4 7.8 8.7 7.3 7.7 9.4 8.5 7.9 9.0 Đ 9.0 8.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 29
LỚP 10A1 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087