THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 5
Số lượt truy cập: 473888
QUANG CÁO
LỚP 10A2
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A2 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Nguyễn Văn Bảo 6.7 7.2 5.9 6.6 5.9 5.6 6.4 6.3 5.9 6.6 6.6 Đ 8.7 6.5 Khá Khá HS Tiên tiến 15
2 Nguyễn Thị Hồng Chuyên 8.2 7.5 7.3 7.7 7.3 7.0 7.1 6.9 5.6 7.7 7.9 Đ 7.0 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
3 Nguyễn Thị Hồng Duyên 5.8 6.5 5.6 6.7 6.1 6.6 6.3 6.0 6.6 7.6 7.4 Đ 7.4 6.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 12
4 Trần Ánh Dương 6.7 7.8 5.9 7.5 8.0 6.6 6.2 7.4 5.5 8.0 8.6 Đ 6.1 7.0 Khá Khá HS Tiên tiến 8
5 Trần Văn Đạt 5.2 6.6 6.5 6.2 7.2 4.6 5.6 8.3 4.5 6.7 6.4 Đ 6.6 6.2 T.bình Khá   26
6 Hoàng Thị Điệp 8.1 8.0 8.6 6.8 8.1 6.7 6.9 6.6 5.5 7.6 8.0 Đ 7.4 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 3
7 Đinh Tử Đông 4.6 5.4 6.9 6.5 5.4 5.5 6.3 6.2 3.6 7.4 6.9 Đ 7.1 6.0 T.bình Khá   30
8 Lê Thuận Đức 4.9 5.7 4.2 6.0 6.3 5.6 5.5 4.8 4.6 5.9 7.1 Đ 6.9 5.6 T.bình Tốt   37
9 Lê Thị Hằng 4.2 4.5 4.5 6.4 6.9 5.3 6.4 5.1 4.0 5.6 6.9 Đ 6.1 5.5 T.bình Khá   40
10 Trương Bá Hậu 4.1 5.0 3.7 5.4 5.0 5.6 6.0 4.3 4.0 6.0 6.9 Đ 7.0 5.3 T.bình Yếu   43
11 Nguyễn Thị Hiền 5.7 5.9 6.3 7.1 7.3 5.4 5.6 7.0 5.8 6.6 7.5 Đ 7.9 6.5 T.bình Tốt   20
12 Nguyễn Hữu Hoài 5.2 7.4 5.7 7.3 7.6 4.0 6.6 6.4 5.2 5.9 7.3 Đ 6.3 6.2 T.bình T.bình   27
13 Nguyễn Thị Hoài 3.8 5.5 6.0 6.7 4.9 5.5 5.4 6.1 5.3 6.4 6.4 Đ 6.0 5.7 T.bình Khá   35
14 Võ Huy Hoành 8.3 9.1 7.7 8.3 8.3 6.5 7.1 8.0 5.4 7.6 7.3 Đ 5.0 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 3
15 Hoàng Văn Huệ 6.3 6.9 6.9 6.7 8.1 6.8 7.1 7.9 5.5 7.7 8.1 Đ 5.9 7.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 7
16 Dương Thị Khánh Huyền 5.2 5.9 6.5 7.1 6.7 7.2 6.6 7.0 7.1 8.2 7.3 Đ 5.0 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 11
17 Trần Thị Thảo Huyền 6.0 7.6 6.0 6.7 7.2 6.7 6.1 6.4 5.8 6.7 7.3 Đ 5.9 6.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 14
18 Nguyễn Quang Hưng 3.5 4.0 4.2 5.2 5.8 4.6 7.6 5.8 4.0 6.1 7.4 Đ 5.3 5.3 Yếu T.bình   44
19 Trần Thị Bích Hương 3.8 4.1 3.5 5.0 5.7 4.8 6.1 3.9 4.5 6.1 6.1 Đ 5.6 4.9 Yếu Khá   45
20 Trần Thị Hường 4.8 7.2 6.5 6.9 7.6 7.5 7.0 8.2 5.3 7.8 7.0 Đ 5.9 6.8 T.bình Khá   16
21 Lê Thị Phương Khai 4.3 5.9 5.0 5.7 7.0 5.6 6.0 5.8 5.7 6.9 6.9 Đ 6.9 6.0 T.bình Tốt   29
22 Lê Thị Kiều 5.6 6.8 5.7 7.2 6.7 5.8 5.7 7.8 5.1 7.1 7.7 Đ 7.9 6.6 T.bình Tốt   17
23 Trần Thị Liên 5.1 4.8 5.0 5.7 5.6 5.8 5.0 4.8 5.2 6.1 6.7 Đ 7.0 5.6 T.bình Tốt   37
24 Nguyễn Thị Liễu 6.7 7.5 8.0 5.1 8.0 5.7 6.4 7.3 5.3 6.6 6.6 Đ 7.9 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 10
25 Đinh Như Long 5.5 5.9 6.5 5.8 6.9 4.6 6.1 6.8 4.6 5.7 6.9 Đ 7.4 6.1 T.bình T.bình   28
26 Võ Huy Mạnh 4.0 6.0 4.5 7.0 6.3 5.2 5.2 5.9 4.2 6.6 6.0 Đ 7.0 5.7 T.bình T.bình   36
27 Trần Hữu Minh 3.5 5.7 4.5 5.8 5.0 5.3 5.6 6.1 5.0 6.3 7.1 Đ 5.7 5.5 T.bình Yếu   42
28 Lê Dương Hồng Ngọc 5.2 5.9 7.0 5.7 7.0 7.1 7.4 6.6 6.5 8.0 7.8 Đ 6.9 6.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 9
29 Dương Thị Phương Nhung 8.0 8.3 7.5 7.6 7.3 7.1 6.9 8.0 5.9 6.6 7.6 Đ 8.0 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 3
30 Trương Văn Phú 5.5 4.5 5.3 5.4 7.1 5.4 6.0 6.3 4.3 5.3 6.9 Đ 6.9 5.7 T.bình Tốt   34
31 Nguyễn Văn Quảng 4.0 5.5 5.0 5.9 5.5 6.0 5.5 5.3 5.3 6.7 6.3 Đ 5.0 5.5 T.bình Khá   40
32 Võ Huy Quế 8.1 8.9 8.0 8.0 8.4 6.7 6.4 8.3 6.5 8.4 7.0 Đ 6.1 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 1
33 Nguyễn Thành Quyết 5.3 6.5 5.6 6.7 6.4 5.0 5.4 4.5 5.2 7.0 6.7 Đ 6.6 5.9 T.bình Tốt   31
34 Nguyễn Hữu Sơn 3.8 5.0 5.3 6.9 5.5 5.0 6.7 6.8 5.2 6.0 7.2 Đ 6.9 5.9 T.bình Khá   33
35 Trần Văn Sơn 3.6 4.2 4.2 5.9 5.6 5.2 6.5 5.3 4.5 6.9 6.7 Đ 7.3 5.5 T.bình Tốt   39
36 Nguyễn Thị Thanh Tâm 4.4 6.0 6.0 8.2 7.1 6.5 6.7 7.1 4.7 7.7 7.4 Đ 7.7 6.6 T.bình Tốt   17
37 Cao Minh Thắng 4.2 5.9 5.0 5.6 6.3 5.0 6.7 6.1 4.7 6.6 6.7 Đ 7.6 5.9 T.bình Tốt   31
38 Nguyễn Đăng Thảo 5.3 6.9 5.0 6.8 7.2 6.0 5.4 6.6 5.3 6.9 6.3 Đ 6.6 6.2 T.bình Tốt   25
39 Dương Thị Y Thiên 6.6 7.4 7.2 8.9 7.3 7.3 6.6 8.8 6.0 8.1 8.1 Đ 7.3 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 2
40 Thái Thị Thơm 4.8 6.8 5.4 7.1 6.8 6.7 7.0 6.6 6.1 7.1 7.2 Đ 7.6 6.6 T.bình Khá   19
41 Nguyễn Văn Thương 6.3 7.0 8.0 6.6 7.4 4.9 5.6 6.6 5.8 6.2 7.2 Đ 6.9 6.5 T.bình Khá   21
42 Ngô Thị Hoài Trang 4.0 6.8 5.5 7.3 6.4 6.0 7.6 6.8 5.6 6.1 7.4 Đ 7.4 6.4 T.bình Tốt   22
43 Nguyễn Thành Trí 4.4 6.2 6.8 6.2 6.9 5.9 6.6 6.7 5.4 7.4 6.8 Đ 7.4 6.4 T.bình T.bình   24
44 Võ Thành Trung 6.4 6.6 5.0 7.8 6.9 6.1 5.9 7.1 5.1 6.3 7.3 Đ 6.3 6.4 T.bình Tốt   22
45 Dương Văn Tuyền 6.2 7.2 5.3 6.9 7.0 6.5 5.9 6.0 5.7 7.1 7.6 Đ 7.4 6.6 Khá Khá HS Tiên tiến 13
LỚP 10A10 LỚP 10A1 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087