THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 473862
QUANG CÁO
LỚP 10A1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG BÌNH BẢNG TỔNG HỢP KẾT QỦA GIÁO DỤC HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016 - 2017
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Khối 10 - Lớp 10A1 - Học kỳ 1
STT Họ và tên Toán Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa Ng.ngữ GDCD C.nghệ TD GDQP Điểm TK Học lực Hạnh kiểm Danh hiệu Xếp hạng
(HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (HS 1) (N.xét) (HS 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1) (Học kỳ 1)
1 Dương Công Ánh 3.7 5.6 3.6 5.9 7.6 6.3 7.2 6.3 5.0 7.1 7.1 Đ 2.6 5.7 Yếu Khá   37
2 Nguyễn Văn Bắc 5.5 6.2 4.5 5.9 7.4 5.1 6.6 6.3 4.3 6.5 6.9 Đ 3.6 5.7 T.bình T.bình   33
3 Nguyễn Danh Cảnh 2.9 4.5 3.7 3.5 5.0 4.1 5.8 5.3 4.4 5.3 6.3 Đ 4.9 4.6 Yếu T.bình   45
4 Dương Bá Cương 8.5 9.6 8.7 8.3 9.2 7.2 8.0 8.3 6.9 7.1 8.0 Đ 8.4 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 2
5 Lê Gia Du 8.2 8.8 7.6 6.6 7.9 6.5 7.5 8.1 5.8 7.3 7.8 Đ 6.9 7.4 Khá Tốt HS Tiên tiến 9
6 Nguyễn Văn Đông 5.9 7.0 8.3 6.9 7.6 5.7 6.4 7.3 4.0 6.6 7.3 Đ 7.6 6.7 T.bình Khá   22
7 Trần Thị Hà 7.6 7.9 8.0 8.2 8.0 6.9 7.0 7.5 6.5 7.3 8.1 Đ 7.9 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
8 Trần Quang Hải 3.4 3.8 5.0 5.1 6.2 4.8 6.0 6.4 3.7 4.9 6.6 Đ 6.1 5.2 Yếu T.bình   41
9 Lê Thị Hằng 5.2 6.2 5.4 7.0 6.9 6.2 6.1 5.3 6.5 7.1 7.8 Đ 7.3 6.4 T.bình Khá   25
10 Hà Thị Hậu 3.8 5.5 5.2 6.0 7.6 7.0 7.1 6.7 5.0 6.1 7.2 Đ 7.6 6.2 T.bình Khá   27
11 Ngô Thị Thu Hiền 5.7 5.5 5.4 7.2 7.6 6.7 6.8 5.9 6.0 6.6 6.7 Đ 8.6 6.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 18
12 Nguyễn Danh Hiếu 3.1 4.7 3.0 4.8 5.4 4.7 5.2 5.4 4.0 5.9 6.7 Đ 7.3 5.0 Yếu Khá   42
13 Nguyễn Trọng Hiếu 5.5 5.8 5.7 6.7 6.6 5.5 5.1 7.1 4.0 6.9 7.9 Đ 6.6 6.1 T.bình T.bình   29
14 Nguyễn Văn Hiếu 3.1 4.2 3.6 5.2 6.1 4.4 6.0 4.8 3.7 5.2 6.2 Đ 5.3 4.8 Yếu Khá   44
15 Trần Thị Hoa 7.2 8.0 8.1 7.4 8.2 7.2 7.4 7.7 6.1 6.4 8.5 Đ 8.1 7.5 Khá Tốt HS Tiên tiến 8
16 Lê Thị Hoài 7.6 7.7 6.7 7.7 8.4 7.1 7.4 8.4 6.6 7.3 8.1 Đ 8.3 7.6 Khá Tốt HS Tiên tiến 6
17 Trần Thị Hồng 4.3 4.7 5.0 5.6 6.4 5.8 5.4 6.1 4.3 6.1 6.6 Đ 7.9 5.7 T.bình Khá   32
18 Dương Công Khánh 8.1 8.4 5.0 7.1 7.3 6.8 6.9 5.4 5.7 7.1 7.2 Đ 6.6 6.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 14
19 Nguyễn Công Quốc Khánh 8.1 9.0 8.3 8.2 7.3 5.3 6.7 8.0 4.5 6.7 7.7 Đ 6.6 7.2 T.bình Khá   19
20 Lê Thị Liên 9.5 9.3 8.1 8.5 8.8 7.2 7.9 8.9 6.8 8.6 8.0 Đ 8.9 8.4 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 1
21 Lê Thị Mỹ Linh 8.0 8.0 7.1 8.8 8.8 7.5 7.4 6.9 6.1 8.6 8.4 Đ 8.3 7.8 Khá Tốt HS Tiên tiến 5
22 Lê Thuận Luân 6.8 6.6 6.8 6.4 6.8 5.2 6.1 4.4 5.5 6.3 6.8 Đ 7.1 6.2 T.bình Khá   27
23 Nguyễn Thị Mai 5.3 6.7 7.0 6.2 7.2 6.6 6.6 7.2 5.0 6.9 7.9 Đ 7.7 6.7 Khá Tốt HS Tiên tiến 17
24 Trần Kim Minh 3.0 4.6 3.6 5.0 4.7 4.5 6.0 5.4 4.2 5.4 5.9 Đ 6.7 4.9 Yếu Khá   43
25 Lê Thị Ánh Nguyệt 5.8 7.0 7.7 7.4 6.9 6.5 7.7 5.8 5.9 6.9 7.6 Đ 6.6 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 15
26 Lê Thị Hồng Nhung 4.2 4.7 5.4 6.2 7.4 5.8 8.4 7.3 5.0 6.6 7.6 Đ 7.3 6.3 T.bình Khá   26
27 Võ Thị Hồng Nhung 7.6 8.8 8.0 8.7 8.9 7.6 7.6 8.8 6.6 8.1 7.4 Đ 8.3 8.0 Khá Tốt HS Tiên tiến 4
28 Lê Thị Hằng Ny 3.4 5.0 3.8 7.0 7.3 4.8 5.6 5.5 4.0 4.9 6.0 Đ 8.1 5.5 Yếu Khá   38
29 Nguyễn Thị Thu Phương 6.7 7.7 6.5 6.7 7.7 7.6 5.4 8.6 7.1 7.3 7.6 Đ 7.9 7.2 Khá Tốt HS Tiên tiến 12
30 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3.4 4.7 4.0 6.3 5.4 5.9 5.3 4.3 3.7 6.9 6.4 Đ 7.9 5.4 Yếu Khá   40
31 Nguyễn Hoàng Tân 4.4 5.5 5.5 7.5 5.5 5.2 5.6 5.4 4.4 7.1 7.8 Đ 7.1 5.9 T.bình Khá   30
32 Lê Thị Ngọc Thảo 6.1 7.8 6.5 6.4 7.7 5.6 5.8 6.5 6.5 5.9 8.2 Đ 7.6 6.7 T.bình Tốt   21
33 Nguyễn Thị Thu Thảo 5.5 7.5 5.1 7.7 7.4 7.0 7.9 7.4 5.9 6.4 8.0 Đ 7.4 6.9 Khá Tốt HS Tiên tiến 13
34 Lê Gia Thắng 3.9 5.8 5.0 6.3 5.1 4.5 6.9 5.7 4.1 5.7 7.4 Đ 6.1 5.5 Yếu Khá   38
35 Trần Đức Thắng(a) 4.0 6.2 5.1 5.1 6.6 5.2 6.1 7.0 3.6 6.6 7.3 Đ 7.0 5.8 T.bình Khá   31
36 Trần Đức Thắng(b) 4.2 5.8 5.1 6.6 6.2 5.3 6.3 6.1 4.4 5.6 6.7 Đ 5.3 5.6 T.bình Khá   34
37 Ngô Văn Thịnh 4.6 6.8 6.4 6.9 7.7 5.5 6.0 8.0 5.2 6.7 7.5 Đ 6.9 6.5 T.bình Khá   24
38 Nguyễn Trọng Ái Trang 6.0 7.2 8.2 7.5 8.5 6.8 6.1 7.6 6.5 6.6 8.2 Đ 8.3 7.3 Khá Khá HS Tiên tiến 11
39 Lê Anh Tuấn 7.6 7.0 8.8 5.9 8.0 5.8 6.9 8.3 4.5 6.4 7.3 Đ 7.7 7.0 T.bình Khá   20
40 Phạm Xuân Tuấn 7.0 7.0 7.6 6.7 7.8 5.5 6.9 7.6 5.0 6.9 6.9 Đ 6.1 6.8 Khá Khá HS Tiên tiến 15
41 Lê Thị Tuyết 5.6 4.6 5.0 4.7 5.6 3.9 5.6 5.8 4.4 5.0 6.3 Đ 7.4 5.3 T.bình Khá   36
42 Lê Xuân Tùng 5.1 5.8 8.3 6.1 7.5 6.2 6.7 7.0 6.1 6.9 7.7 Đ 5.3 6.6 T.bình T.bình   23
43 Hồ Thị Mai Uyên 7.3 7.6 5.9 7.4 7.9 6.6 7.0 7.3 7.0 8.0 8.3 Đ 7.7 7.3 Khá Tốt HS Tiên tiến 10
44 Dương Thị Vân 4.9 5.5 4.4 6.0 5.3 5.4 5.7 5.3 5.0 6.6 6.3 Đ 7.0 5.6 T.bình Khá   34
45 Dương Thị Hải Yến 8.8 9.4 8.7 8.4 8.3 7.3 7.9 9.0 7.5 8.0 8.0 Đ 7.3 8.2 Giỏi Tốt Học sinh giỏi 2
LỚP 10A10 LỚP 10A2 LỚP 10A3 LỚP 10A4 LỚP 10A5 LỚP 10A6 LỚP 10A7 LỚP 10A8 LỚP 10A9
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087