THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 14
Số lượt truy cập: 403377
QUANG CÁO
Thời khóa biểu HK2 - Áp dụng từ ngày 19/02/2018

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                               THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - BUỔI SÁNG-SỐ 2

     Năm học: 2017-2018                                                        Áp dụng từ ngày 19/2/2018

 

Thứ

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

2

1

 

 

 

 

C

H

À

O

 

C

 

 

 

 

2

L2

D3

SI2

H6

L4

V7

V6

L1

V4

T2

S3

T9

A3

A5

H2

3

G1

A5

D3

SI2

T9

T7

V6

A4

V4

A3

L1

SI4K

T5

TI3

V3

4

T3

G1

H2

L2

A4

S3

T7

S1

H7

L1

V6

H6

SI2

V3

SI4

5

T3

L2

T9

V7

SI2

A4

S3

D3

A3

H7

H6

V6

L5

V3

TI3

3

1

A5

V3

S3

G1

D3

A4

L4

L1

A3

V4

V6

T9

T5

H7

L6

2

TI2

A5

T9

D3

G1

L4

A4

L6K

T5

V4

V6

A3

H7

V3

D2

3

D4

TI2

A5

T7

L4

SI2

V6

A4

L6K

A3

T8

L1

S3

D2

SI4K

4

H2

T3

TI2

A5

T9

G1

V6

T5

L1

L6K

T8

D2

A3

SI4K

V3

5

T3

H2

T9

TI2

A4

T7

G1

SI2

D3

L1

SI4K

S3

V6

L4

V3

4

1

L6K

T3

V3

T7

H6

V7

H7

D3

T5

V4

D2

A3

V6

S3

T2

2

T3

D3

V3

S3

TI2

H6

D2

H7

T5

V4

A3

L1

V6

A5

T2

3

SI6

L6K

A5

L2

S3

D2

T7

A4

L1

A3

TI2

H6

SI2

T3tc

SI4

4

V3

SI2

L2

A5

V7

T7

TI2

V6

D3

T2

L1

S3

H7

SI4

A1

5

V3

L2

L6K

T7

V7

TI2

A4

V6

A3

D3

H6

SI2

T5

H7

S3

5

1

A5

L2

T9

V7

A4

T7

L4

TI2

G1

D3

L1

V6

T5

TI3

H2

2

V3

A5

D3

V7

T9

L6K

A4

G1

SI2

A3

TI2

V6

TI3

L4

S3

3

D4

V3

A5

L2

T9

L4

T7

V6

V4

G1

SI2tc

L1

A3

S3

SI4K

4

H2

V3

L2

A5

V7

A4

L6k

V6

V4

SI2

A3

TI3

S3

SI4K

T2

5

L2

H2

 

 

 

 

 

 

 

 

S3

SI2

SI4K

T2

L6

6

1

H2

T3

A5

H6

A4

L4

D2

H7

L1

TI2

T8

TI3

G3

SI4

L6

2

SI6

T3

G1

A5

H6

A4

H7

T5

TI2

L1

T8

SI4K

D2

L4

H2

3

S1

SI2

V3

L6K

V7

H6

A4

L1

T5

T2

A3

G1

H7

A5

G3

4

A5

S1

V3

V7

L6K

D2

SI2

A4

A3

T2

SI4K

H6

L5

G3

A1

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1

A3

SI4K

H7

T2

7

1

T3

H2

L2

D3

L4

V7

T7

T5

S1

H7

H6

T9

TI3

T2

A1

2

L2

T3

H2

T7

D3

V7

L4

T5

H7

S1

SI5

T9

L5

T2

TI3

3

 

 

 

S

I

N

H

 

H

O

A

T

 

 

 

4,5

HỌP CÁC TỔ NHÓM CM

 


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                               THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ II - BUỔI CHIỀU-SỐ 2

     Năm học: 2017-2018                                                        Áp dụng từ ngày 19/2/2018

 

Thứ

Tiết

10A6

10A7

10A8

10A9

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

2

1

D1

G2

D2

L5

S2

A6

H5

L7

L8K

G3

H3

A2

V5

TI1

2

V2

H5

G2

D2

A6

S2

L7

V1

SI1

L8K

G3

L3

V5

KC1

3

V2

L5

H1

T4

KC2

L7

S2

A6

T6

H3

L8K

G3

TI1

A2

4

T8

D1

T4

G2

H5

KC2

V1

SI1

H3

A2