THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 60
Số lượt truy cập: 403631
QUANG CÁO
Thời khóa biểu số 01 (Áp dụng từ ngày 22/08/2016)

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                               THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - BUỔI SÁNG-SỐ 1

     Năm học: 2016-2017                                                        Áp dụng từ ngày 22/8/2016

 

Thứ

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A5

12A6

12A7

12A8

12A9

12A10

10A1

10A2

10A3

10A4

10A5

2

1

 

 

 

 

C

H

À

O

 

C

 

 

 

 

2

T2

S1

H1

L4

SI1

L1K

D2

H6

V4

SI3

G2

T6

L7

D1

SI4

3

G1

T2

S1

A1

V2

SI1

L1K

D2

T6

V4

L7

G2

SI2

V8

H5

4

H1

A1

V1

T4

V2

TI3

SI1

S2

SI3

V4

V8

A5

SI4

H4

D2

5

S1

V1

A1

T4

T2

V2

S2

SI1

A5

L7

V8

TI3

H4

L1

G2

3

1

SI1

L5

T4

S1

L4

V2

V4

T5

T6

A5

H4

SI4K

V8

L1

H5

2

L5

SI1

T4

V2

H6

L4

V4

TI3

D2

T6

SI4K

A5

V8

H4

L1

3

L8K

V1

SI1

V2

A2

S1

H5

H6

TI3

D2

A5

H4

SI4

T7

A6

4

V1

L8K

A1

G1

S1

T5

A2

V4

T6

H5

TI3

V8

A6

T7

D2

5

V1

A1

L8K

SI1

G1

T5

TI3

V4

H5

L1K

T6

V8

H4

A6

T7

4

1

A1

V1

H1

L4

T2

G1

A2

T5

T6

A5

H4

L7

T7

D1

V8

2

H1

V1

TI1

A1

D1

T5

G1

S2

V4

T6

A5

H4

T7

A6

V8

3

TI1

H1

L5

D1

A2

TI3

T5

G1

V4

S2

L7

A5

H4

SI4

T7

4

T2

L5

V1

TI1

L8K

L4

S2

A2

TI3

V4

T6

SI4

L7

V8

A6

5

L5

TI1

V1

L8K

TI3

A2

T5

L4

A5

V4

SI4

T6

A6

V8

S2

5

1

D1

T2

H1

SI1

A2

V2

L4

T5

H5

T6

A5

V8

A6

S2

TI4

2

T2

D1

SI1

A1

L4

V2

A2

T5

S2

T6

D2

A5

TI4

A6

V8

3

T2

H1

D1

S1

H6

A2

T5

V4

L4

H5

T6

D2

V8

KN1

A6

4

SI1

G1

A1

V2

S1

H6

T5

V4

A5

S2

V8

T6

D1

TI4

KN1

5

A1

SI1

G1

H6

T2

S1

H5

A2

V4

A5

 

 

 

 

 

6

1

A1

TI1

L5

T4

T2

T5

SI1

A2

S2

H5

T6

L7

T7

TI4

L1

2

TI1

L5

A1

H6

T2

A2

T5

SI1

H5

L7

S2

TI3

A6

T7

TI4

3

L5

T2

V1

A1

TI3

H6

H5

T5

LIK

G1

L7

T6

TI4

T7

A6

4

V1

T2

T4

TI1

A2

SI1

V4

H6

G1

T6

TI3

S2

L7

A6

H5

5

V1

A1

TI1

T4

SI1

T5

V4

L1K

T6

TI3

 

 

 

 

 

7

1

T2

S1

T4

H6

V2

A2

L4

TI3

SI3

A5

D2

H4

G2

L1

T7

2

H1

T2

S1

T4

V2

H6

TI3

A2

L4

SI3

A5

D2

T7

H4

L1

3

S1

H1

T4

V2

H6

D2

A2

L4

A5

TI3

H4

L7

D1

G2

T7

4

 

 

 

S

I

N

H

 

H

O

T

 

 

 

 


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                               THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - BUỔI CHIỀU-SỐ 1

     Năm học: 2016-2017                                                        Áp dụng từ ngày 22/8/2016

 

Thứ

Tiết

10A6

10A7

10A8

10A9

10A10

11A1

11A2

11A3

11A4

11A5

11A6

11A7

11A8

11A9

11A10

2

1

G3

L3

A4

SI2

V5

TI2

L2

S3

A7

T9

V6

L6

A3

V7

T8

2

A4

D3

G3

L3

V5

SI2

V3

L2

V6

L6

T9

A3

V7

H8

T8

3

V7

G3

D3

A4

H3

S3

V3

T9

V6