THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 479238
QUANG CÁO
Điều lệ V/v tổ chức hoạt động CLB "Thanh niên với pháp luật".

SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐIỀU LỆ

Về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ "Thanh niên với pháp luật " trường THPT Trần Hưng Đạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /QĐ-THĐ  ngày  16  / 01/2014

của TrườngTHPT Trần Hưng Đạo)

 


Ch­ương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Câu lạc bộ "Thanh niên với pháp luật" trường là tổ chức xã hội, được thành lập theo Quyết định số  15  /QĐ-THĐ ngày 16 tháng. 01 năm 2014  của trường THPT Trần Hưng Đạo.

Điều 2. Câu lạc bộ "Thanh niên với pháp luật" trường THPT Trần Hưng Đạo (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) đư­ợc thành lập và hoạt động nhằm giúp cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh nâng cao sự hiểu biết về pháp luật, từ đó hình thành ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật; phát huy tính tích cực của thanh thiếu niên trong công tác tuyên truyền pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của mình; tạo điều kiện để các thành viên của Câu lạc bộ sinh hoạt, tìm hiểu, học tập đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ, công việc, đời sống của thanh thiếu niên. Qua đó nâng cao được ý thức trách nhiệm, giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên “Sống và làm việc theo pháp luật”.

Điều 3. Hoạt động của Câu lạc bộ dựa trên cơ sở tự quản, tự nguyện tham gia của các thành viên; có sự quản lý của Ban Giám hiệu nhà trường; sự kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Tư pháp và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chư­ơng II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 4. Hội viên Câu lạc bộ đư­ợc kết nạp từ những cán bộ, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thanh niên không tham gia tổ chức Đoàn đang lao động và học tập tại Trường.

Số lượng Hội viên tối thiểu là 15, không hạn chế số l­ượng tối đa.

Điều 5. Hội viên Câu lạc bộ là những ngư­ời có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, giản dị và có uy tín đối với mọi ng­ười nơi ở và nơi làm việc;

- Tự nguyện, nhiệt tình tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ;

- Đ­ược Trường THPT Trần Hưng Đạo ra Quyết định công nhận.

Điều 6.  Hội viên Câu lạc bộ có nghĩa vụ:

- Tham gia sinh hoạt và các hoạt động của Câu lạc bộ đầy đủ;

- G­ương mẫu chấp hành mọi chủ tr­ương, đ­ường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n­ước và Quy chế của Câu lạc bộ;

- Vận động nhân dân tham gia tìm hiểu, thực hiện đúng các chủ trư­ơng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà n­ước;

Điều 7. Hội viên Câu lạc bộ có quyền:

- Đư­ợc cung cấp thông tin, mư­ợn sách, báo, tài liệu pháp lý để tìm hiểu, nghiên cứu;

- Đ­ược tham gia sinh hoạt, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm, học tập, bồi d­ưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức trong các lĩnh vực có liên quan và các hoạt động khác của Câu lạc bộ.

Điều 9. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ:

Câu lạc bộ đ­ược tổ chức và hoạt động d­ưới sự quản lý, điều hành của Ban chủ nhiệm.

Ban Chủ nhiệm có 05 thành viên. Bao gồm: 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và các Uỷ viên.

Thành viên Ban Chủ nhiệm là những ng­ười ngoài các tiêu chuẩn cần phải có của một Hội viên đ­ược quy định tại Điều 5 Quy chế này, còn phải là ng­ười có khả năng tổ chức, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ .

Điều 10. Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ tổ chức, duy trì và điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ; đề ra và áp dụng các biện pháp nhằm xây dựng Câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh, hoạt động với nội dung phong phú và có hiệu quả cao.

Ban Chủ nhiệm hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, dư­ới sự quản lý, điều hành chung của Chủ nhiệm.

Điều 11. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày. . .. Khi cần thiết, Ban Chủ nhiệm có thể triệu tập họp bất th­ường (nhiều lần trong tháng).

Điều 12. Nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ tập trung vào các vấn đề sau đây:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và h­ướng dẫn, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên Câu lạc bộ;

- Thông tin, phản ánh tình hình chấp hành pháp luật ở địa phư­ơng; biểu dương, khuyến khích những cá nhân, tổ chức chấp hành tốt pháp luật, đồng thời phê phán hoặc có biện pháp xử lý phù hợp với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật;

- Đánh giá, rút kinh nghiệm và xây dựng phư­ơng h­ướng, nhiệm vụ mới;

- Các nội dung khác có liên quan.

Điều 13. Hình thức sinh hoạt Câu lạc bộ gồm:

- Cung cấp thông tin, cho mư­ợn sách, báo, tài liệu pháp lý để các thành viên tìm hiểu, nghiên cứu;

- Tổ chức và mời báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phổ biến nội dung các văn bản luật;

- Tổ chức sinh hoạt, toạ đàm, trao đổi các chuyên đề về pháp luật, về tình hình chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên và của nhân dân trên địa bàn;

- Tổ chức sáng tác thơ ca, hò vè, ca khúc; liên hoan văn nghệ có nội dung liên quan đến pháp luật;

- Lồng ghép các hoạt động của Câu lạc bộ vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ có nội dung liên quan đến pháp luật.

- Các hình thức phù hợp khác.

Điều 14. Kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ đ­ược hình thành từ: Sự đóng góp, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và từ sự hảo tâm của các cá nhân.

Việc sử dụng nguồn kinh phí này theo nguyên tắc công khai, tiết kiệm và có hiệu quả; hoạt động thu, chi phải theo đúng chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước và theo quy định của pháp luật.

Chư­ơng III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Tất cả các thành viên phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

Các thành viên tham gia sinh hoạt tích cực và có nhiều thành tích sẽ được Ban Chủ nhiệm đề nghị cơ quan Nhà n­ước có thẩm quyền khen th­ưởng.

Thành viên nào vi phạm Điều lệ này, vi phạm pháp luật, thì tuỳ theo tính chất, mức độ mà có thể nhắc nhở, kiểm điểm hoặc khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ.

Điều 16. Trong quá trình tổ chức và hoạt động, nếu các quy định của Quy chế không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì thành viên Câu lạc bộ hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan có quyền đề nghị trường THPT Trần Hưng Đạo ra quyết định việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Dương Thị Hoài Thu

 

 

 

 

Kế hoạch hoạt động NGLL năm học 2015-2016 Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn giao thông Xe đạp điện, xe máy điện năm học 2015 - 2016 Kế hoạch giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015 – 2016 Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2015 Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2015 Phân công giáo viên dạy hướng nghiệp Kế hoạch giáo dục pháp luật về ATGT năm học 2015 – 2016 Kế hoạch HĐ của Ban vì sự tiến bộ của phự nữ 2015-2016 Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên 2015-2016
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Đoàn Kim Thiết
Đoàn Kim Thiết
Võ Huy Vĩ
Võ Huy Vĩ
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3959102 * 052.3959105
Design by: Võ Huy Vĩ * Tel: 0914581087